"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

คำอธิษฐานภาวนาวอนขอการปลดปล่อยและการฟื้นฟูประชากรอิสราเอลa

36. 1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งจักรวาล

โปรดทรงพระกรุณาและทอดพระเนตรมายังข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดบันดาลให้นานาชาติยำเกรงพระองค์

2โปรดทรงยกพระหัตถ์ต่อสู้บรรดาชนต่างชาติ

เขาจะได้เห็นพระอานุภาพของพระองค์

3พระองค์ทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในหมู่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้เขาเห็นฉันใด

บัดนี้ โปรดทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในหมู่เขาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เห็นฉันนั้นด้วยเถิด

4เขาจะได้ยอมรับดังที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยอมรับแล้ว

ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า

5โปรดทรงกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ใหม่ๆ และทรงกระทำปาฏิหาริย์อื่นๆ

โปรดทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพของพระองค์เถิด

6โปรดทรงปลุกพระพิโรธ และหลั่งความกริ้วของพระองค์ลงมา

โปรดทรงทำลายปรปักษ์และกำจัดศัตรูให้สิ้นไป

7โปรดทรงเร่งให้วันเวลามาถึงโดยเร็ว

โปรดทรงระลึกถึงพระสัญญาที่ทรงสาบานไว้เถิด

ประชาชนทั้งหลายจะได้เล่าถึงพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์b

8ขอให้พระพิโรธเป็นเสมือนไฟเผาผลาญผู้ที่พยายามหลบหนีไป

ขอให้ผู้ที่กดขี่ประชากรของพระองค์จงพินาศเถิด

9โปรดทรงบดขยี้หัวบรรดาผู้นำของศัตรู

ที่กล้าพูดว่า “ไม่มีใครเก่งเหมือนพวกเรา”

10โปรดทรงรวบรวมชนทุกเผ่าของยาโคบ

โปรดทรงคืนแผ่นดินให้เป็นมรดกของเขาเหมือนอย่างที่เคยเป็นในสมัยก่อนc

11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงพระกรุณาประชากรที่ได้รับชื่อตามพระนามของพระองค์

โปรดทรงพระกรุณาอิสราเอลที่พระองค์ทรงบันดาลให้เป็นบุตรคนแรก

12โปรดทรงสงสารนครศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

คือกรุงเยรูซาเล็ม สถานที่พำนักของพระองค์

13โปรดให้ศิโยนโห่ร้องสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์

โปรดให้พระวิหารdเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

14โปรดทรงเป็นพยานให้แก่ประชากรที่ทรงสร้างไว้ตั้งแต่แรกเริ่มe

โปรดทรงบันดาลให้คำพยากรณ์ที่กล่าวไว้ในพระนามของพระองค์เป็นจริงเถิด

15โปรดประทานรางวัลแก่ผู้ที่วางใจในพระองค์

ขอให้บรรดาประกาศกของพระองค์เป็นผู้น่าเชื่อถือ

16ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงฟังคำอธิษฐานภาวนาของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์f

และทรงอวยพระพรประชากรของพระองค์ตามถ้อยคำของสมณะอาโรนด้วยเถิด

17ทุกคนในแผ่นดินจะได้รับรู้ว่า

พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นพระเจ้านิรันดร

การรู้จักแยกแยะ

            18กระเพาะกินอาหารทุกชนิด

          แต่อาหารทุกชนิดอร่อยไม่เท่ากัน

          19ลิ้นรู้รสเนื้อสัตว์ว่าเป็นสัตว์ชนิดต่างๆฉันใด

          คนฉลาดก็รู้จักวินิจฉัยว่าคำพูดใดไม่จริงฉันนั้น

          20ใจคดโกงทำให้เกิดความทุกข์ร้อน

          คนที่มีประสบการณ์มากย่อมรู้ว่าจะตอบสนองเขาอย่างไร

การเลือกภรรยา          

            21หญิงไม่มีสิทธิ์จะเลือกสามี

          แต่ชายเลือกหญิงสาวที่จะเป็นภรรยาได้g

          22ความงามของหญิงทำให้ใบหน้าของสามีเปล่งปลั่ง

          ทำให้เขาสมหวังมากกว่าสิ่งใด

          23ถ้านางพูดจากอ่อนโยนและอ่อนหวาน

          สามีย่อมมีความสุขมากกว่าชายใดๆ

          24ชายที่แต่งงานก็เริ่มมีทรัพย์สมบัติล้ำค่า

          มีผู้ช่วยที่เหมาะสมh และมีเสาหลักคอยพยุงตนไว้

          25ที่ดินซึ่งไม่มีรั้วอาจถูกปล้นฉันใด

          ชายที่ไม่มีภรรยาก็เป็นผู้เร่ร่อนและมีความทุกข์ฉันนั้น

          26ใครเล่าจะไว้ใจโจรผู้มีอาวุธ

          ที่วิ่งไปมาตามเมืองต่างๆ

          27ชายที่ไม่มีครอบครัวiก็เช่นกัน

          ค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่น

36 a คำอธิษฐานภาวนาบทนี้แสดงความรู้สึกของชาวยิวใจศรัทธาในช่วงเวลาราวปี 190 ก.ค.ศ. ไม่นานก่อนที่พวกมัคคาบีจะก่อกบฏต่อราชวงศ์เซเลวซิด ในบทภาวนาบทนี้มีการกล่าวถึงการปลดปล่อยในสมัยของพระเมสสิยาห์อยู่ด้วย ซึ่งตามปรกติแล้วแทบจะไม่พบในหนังสือบุตรสิรา – ต้นฉบับภาษาฮีบรูของหนังสือนี้ยังเสริมเพลงสดุดีที่กล่าวถึงพระเมสสิยาห์อีกด้วย (เทียบ บสร 51:12 เชิงอรรถ d)

b ตัวบทภาษาฮีบรูของข้อนี้อ่านว่า “โปรดทรงเร่งจุดจบเถิด โปรดทรงระลึกถึงเวลาที่กำหนด ใครจะทูลพระองค์ได้ว่า ‘พระองค์ทรงกระทำอะไรอยู่’”

c ชาวอิสราเอลในถิ่นเนรเทศมีความหวังว่าชนทุกเผ่าของอิสราเอลจะมารวมกันได้อีกครั้งหนึ่ง ความหวังนี้ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของชาวยิวที่กลับจากเนรเทศเป็นเวลานานแล้วด้วย ชาวยิวคิดเสมอว่าการที่ชนเผ่าต่างๆต้องกระจัดกระจายไปนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์ร้ายชั่วคราว แต่เมื่อพระเมสสิยาห์จะเสด็จมา พระองค์จะทรงรวบรวมชนทุกเผ่าเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันอีก

d “พระวิหาร” แปลตามตัวบทภาษาฮีบรู – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ประชากร”

e “ประชากรที่ทรงสร้างไว้” แปลตามตัวอักษรว่า “สิ่งสร้างของพระองค์” -- พวกธรรมาจารย์เคยสอนว่าประชากรอิสราเอลเป็นหนึ่งในหกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างก่อนจะทรงเนรมิตโลก

f “ผู้รับใช้ของพระองค์” แปลตามตัวบทภาษาฮีบรู – ส่วนตัวบทภาษากรีกที่ใช้กันทั่วไปว่า “ผู้อธิษฐานภาวนาต่อพระองค์”

g ข้อนี้แปลโดยคาดคะเน – แปลตามตัวอักษรว่า “ผู้หญิงจะรับชายใดๆเป็นสามี แต่บุตรหญิงคนหนึ่งดีกว่าบุตรหญิงอีกคนหนึ่ง”

h “ผู้ช่วยที่เหมาะสม” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เมืองที่มีป้อม”

i “ครอบครัว” – แปลตามตัวอักษรว่า “รัง”.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก