"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ธรรมบัญญัติและการถวายเครื่องบูชาa

    35. 1การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชามากมาย

          การปฏิบัติตามบทบัญญัติก็เป็นเสมือนการถวายศานติบูชา

          2การรู้บุญคุณก็เป็นเสมือนการถวายแป้งสาลีดีเยี่ยม

          การให้ทานก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชาสรรเสริญพระเจ้า

          3สิ่งที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการละทิ้งความชั่วร้าย

          การละเว้นความอยุติธรรมก็เป็นเสมือนการถวายเครื่องบูชาชดเชยบาป

          4อย่าเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่นำของถวายมาด้วย

          เพราะบทบัญญัติเรียกร้องให้ถวายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด

          5เมื่อผู้ชอบธรรมถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นb

          กลิ่นหอมฟุ้งก็ลอยขึ้นไปเฉพาะพระพักตร์พระผู้สูงสุด

          6เครื่องบูชาของผู้ชอบธรรมเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า

          พระองค์จะไม่ทรงลืมเครื่องบูชานี้เลย

          7จงถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกว้าง

          อย่าตระหนี่ผลิตผลแรกจากผลงานที่ท่านทำ

          8ทุกครั้งที่ท่านถวายเครื่องบูชา จงมีหน้าตายิ้มแย้ม

          จงถวายรายได้หนึ่งในสิบส่วนด้วยความยินดี

          9จงถวายแด่พระผู้สูงสุดให้สมกับพระพรที่ท่านได้รับจากพระองค์c

          ด้วยใจกว้างตามที่ท่านจะทำได้

          10เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานบำเหน็จตอบแทนเสมอ

          พระองค์จะประทานรางวัลให้ท่านถึงเจ็ดเท่า

ความเที่ยงธรรมของพระเจ้า

            11อย่าติดสินบนพระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงรับ

          อย่าไว้ใจเครื่องบูชาที่ไม่ชอบธรรม

          12เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา

          พระองค์ไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชัง

          13พระองค์ไม่ทรงลำเอียงทำให้ผู้ยากจนต้องได้รับความเสียหาย

          แต่ทรงฟังคำวอนขอของผู้ถูกข่มเหง

          14พระองค์ไม่ทรงเมินเฉยต่อคำวอนขอของลูกกำพร้า

          และไม่ทรงเมินเฉยเมื่อหญิงม่ายระบายความทุกข์แด่พระองค์

          15น้ำตาของหญิงม่ายไหลลงอาบหน้า

          เมื่อนางส่งเสียงร่ำร้องฟ้องผู้ทำให้นางมีความทุกข์มิใช่หรือ

          16ผู้ใดเต็มใจรับใช้พระเจ้าdย่อมเป็นที่ยอมรับของพระองค์

          คำวอนขอของเขาจะขึ้นไปถึงเมฆ

          17คำอธิษฐานของผู้ต่ำต้อยทะลุเมฆeขึ้นไป

          และจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะได้รับความบรรเทาf

          18จะไม่หยุดจนกว่าพระผู้สูงสุดจะเสด็จมาเยี่ยม

          และตัดสินประกาศความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรม

          19องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงชักช้า

          พระองค์จะไม่ทรงเพียรทนต่อคนเหล่านี้

          20แต่จะทรงทำลายอำนาจของผู้ไร้เมตตา

          และจะทรงลงโทษนานาชาติ

          21จนกว่าพระองค์จะทรงทำลายล้างบรรดาผู้หยิ่งยโสทั้งหลาย

          และทรงหักคทาของคนอธรรม

          22จนกว่าจะทรงตอบสนองมนุษย์ตามกิจการของแต่ละคน

          และทรงตัดสินงานของมนุษย์ตามเจตนาของเขา

                23จนกว่าจะประทานความยุติธรรมแก่ประชากรของพระองค์

          และโปรดให้เขายินดีเพราะพระเมตตา

                24พระเมตตาเป็นที่น่ายินดีในยามทุกข์ยาก

          เหมือนเมฆฝนในเวลาที่มีความแห้งแล้ง

35 a บุตรสิราทั้งสนับสนุนพิธีกรรมอย่างแข็งขันและเน้นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องความยุติธรรมและความรัก ข้อความตอนนี้รวมลักษณะทั้งสองประการ เขาสอนว่าการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติก็เป็นการประกอบพิธีกรรมถวายคารวกิจแด่พระเจ้าอยู่แล้ว

b “ถวายสัตว์อ้วนพีเป็นเครื่องบูชาบนพระแท่น” – แปลตามตัวอักษรว่า “ทำให้พระแท่นบูชามีไขมัน”

c ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมข้อความเพิ่มอีกว่า “ผู้ใดให้ท่านแก่คนยากจนก็เท่ากับให้พระเจ้าทรงยืม ใครจะตอบแทนให้เขา ถ้าไม่ไช่พระองค์” – เทียบ สภษ 19:17.

d “ผู้ใดเต็มใจรับใช้พระเจ้า” – แปลตามตัวอักษรว่า “ผู้บำบัดรักษาในความพอใจ” ซึ่งอาจมายถึงความพอใจของตน ของเพื่อนมนุษย์ หรือของพระเจ้า ก็ได้

e “ทะลุเมฆ” หมายความว่า “ขึ้นไปถึงที่ประทับของพระเจ้า” (ดู สดด 68:34; 104:3).

f “จนกว่าเขาจะได้รับความบรรเทา” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จนกว่าจะได้พักผ่อน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก