Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
25 ตุลาคม 2015
บทอ่าน     ยรม 31: 7 - 9 ;    ฮบ 5: 1-6 ; มก 10: 46-52
พระวรสารสัมพันธ์กับ  คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 2667
จุดเน้น          ความซื่อสัตย์  ความเชื่อ  และการภาวนา


        บทอ่านต่างๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นจะเตือนใจเราว่าพระเจ้าทรงซื่อสัตย์  พระองค์ทรงถือตามพระสัญญา  มั่นคงในการอุทิศตัว  ความรัก  ความเมตตากรุณา  แม้เมื่อมนุษย์หลายยุคหลายสมัยเพิกเฉย  (ไม่ฟัง) บรรดาประกาศก  และได้หันเหจากธรรมบัญญัติของพระเจ้า  พระองค์ทรงยังคงซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญา  พระองค์ทรงรักเรามากๆ  จนทรงส่งพระบุตรแต่องค์เดียว มาสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา

    ระดับความซื่อสัตย์ให้แรงบันดาลต่อความเชื่อ  ความเชื่อซึ่งเป็นพระพรจากพระเจ้า  มิได้เรียกร้องให้มีข้อพิสูจน์ช้ำๆ  เรามั่นใจในความซื่อสัตย์ของพระเจ้า  โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า  ที่ได้แสดงให้เราประจักษ์ในการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า  ความเชื่อเติบโตเมื่อเราไว้วางใจอย่างไม่สั่นคลอนในบุคคลหนึ่ง  ความเชื่อในพระเจ้าเรียกร้องให้เรามีความสุภาพและ  กตัญญูรู้คุณ  เมื่อความเชื่อเข้มแข็ง  ก็สามารถแสดงออกง่ายๆ  และพร้อมแบ่งปัน (ความเชื่อ) ต่อไป

    บาร์ทิเมอิส  คนขอทานตาบอด  ได้มีความเชื่อเช่นนี้  เขาได้ส่งเสียงร้องตะโกน  ถึงบุคคลที่เขาไม่เห็น  แต่รู้จักเพียงได้ยินชื่อเสียง  เขาตะโกนว่า  “ข้าแต่พระเยซู  โอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า  โปรดเมตตาข้าพเจ้าเกิด”  ในที่สุด  เขากระโดดเข้าไปเฝ้าพระเยซูเจ้า ทูลว่า  “รับโบนีให้ข้าพเจ้าแลเห็นเถิด”บาร์ทิเมอัสมีความมั่นใจมาก  เขารู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงกระทำสิ่งที่คนอื่นคิดว่า  เป็นไปไม่ได้

    พระเยซูเจ้าทรงตอบความเชื่อลึกซึ้งของคนขอทานนี้ว่า  “ไปเถิด ความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว”  ทันใดนั้น  เขากลับแลเห็น  และเดินทางติดตามพระองค์ไป
    พี่น้อง   เราต้องการให้พระองค์ทรงช่วยเราด้วย  เมื่อเราภาวนาเราไม่สามารถเห็นพระองค์  แต่เราเรียกหา   และมั่นใจได้ว่าพระองค์จะตอบ  ขอให้เรากล้าเรียกชื่อของพระองค์   ชื่อที่ทูตสวรรค์บอกพระนางมารีย์ว่าเยซู  แปลว่าพระยาห์เวห์ทรงช่วยให้รอดพ้น  เพราะเหตุว่าพระเยซูเจ้าทรงซื่อสัตย์ต่อเรา  ให้เราเข้าหาพระผู้ไถ่  พระผู้ช่วยให้รอดพ้นของเรา  ให้เราวอนขอความช่วยเหลือ  วอนขอพระเมตตา  และวอนขออัศจรรย์จากพระองค์

    พระเยซูไม่เบื่อฟังคำภาวนาของเรา  พระจิตของพระองค์ดลใจเราให้เราภาวนา  ความเชื่อเตือนใจเราให้ซื่อสัตย์  และเราจะได้รับความรอดพ้น  ซึ่งพระองค์ได้ชนะแล้วเพื่อเรา
     
พระสังฆราชวีระ   อาภรณ์รัตน์แปล
แปลจาก   Homilies (ตุลาคม–ธันวาคม 2015)
                หน้า 442 - 443

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย