Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา  
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2014
 
บทอ่าน     สภษ  31:1-13, 19-20, 30-31;   1ธส  5:1-6;   มธ  25:14-30
พระวรสารสัมพันธ์กับ     คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   546, 1029, 1720, 1936, 2683
            ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร  (CSDC)  259, 326
จุดเน้น     เราถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตพระพรแห่งความเชื่อ  เพื่อความดียิ่งใหญ่ของประชากรทุกคนของพระเจ้า


    ใครที่เคยไปเยี่ยมสุสานเก่า  คงได้เห็นว่ามีคนเอาใจใส่มากเขียนคำจารึกบนหลุมฝังศพ  มีคำกล่าวสั้นๆ ถูกจารึกไว้บนแผ่นหิน  คำจารึกเหล่านี้มักเป็นการสรุปชีวิตของผู้ล่วงลับ  บางอันก็มีความหมาย  บางอันก็น่าขัน  บางอันก็แปลกๆ  บางอันก็ลึกซึ้งน่าชม

    เราใกล้สิ้นปีพิธีกรรม  พระศาสนจักรเชิญให้เราพิจารณาคำถามสำคัญของชีวิตและความตาย  ดังที่เราได้ยินจากบทอ่านและพระวรสารวันนี้  ขอพระจิตเจ้าทรงกระตุ้นเราให้สนใจเกี่ยวกับเราเอง  หลังจากต้องจากโลกนี้  เราได้รับโอกาส  สิ่งต่างๆ ที่เราทิ้งไว้เบื้องหลัง  จะให้เขาสลักอะไรจารึกไว้ที่หลุมศพ  จะให้คนอื่นจดจำอะไรเกี่ยวกับเรา

    บทอ่านวันนี้ให้ความคิดดีๆ บางประการในสิ่งที่เราต้องการให้เป็นมรดกสู่คนอื่น    บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือสุภาษิต  ให้ความคิดเกี่ยวกับสตรีในอุดมคติ  ไม่ใช่มีพรสวรรค์ (ความสามารถ) ฝ่ายร่างกายเท่านั้น  แต่มีพร้อมด้วยคุณธรรม  ขยันทำงาน  ใจดี  และรักผู้อื่น   สตรีที่มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างได้เมื่อเขาใช้พระพร  และทักษะความสามารถในทางที่ดี  ประเด็นของบทอ่านนี้ คือ มิใช่ว่าเธอได้รับพรสวรรค์  แต่อยู่ที่เธอรู้จักเลือกปฏิบัติด้วยพรสวรรค์และทักษะเหล่านั้นต่างหาก

    พระวรสารยึดหัวข้อนี้ในอุปมาเกี่ยวกับผู้รับใช้ 3 คนที่นายไว้วางใจมอบทรัพย์สินให้  ในกรณีนี้หนึ่งตะลันต์เป็นเหรียญเงินมีค่ามาก  คนหนึ่งได้รับห้า  คนที่สองได้รับสอง  คนที่สามได้รับหนึ่ง  หมายความว่าเราแต่ละคนได้รับสิ่งที่มีคุณค่ามาก

    ดังที่เราได้ยินข้อความพระวรสารนี้  เราอาจจะถูกดึงไปเลี่ยนแบบคนที่ฝังเหรียญเงินไว้เฉยๆ  และมอบเงินคืนให้นาย  ที่สุด  เขายังแสดงตนว่ารอบคอบและเอาใจใส่ทรัพย์สมบัติของคนอื่น  ตามที่เราทราบจากบรรยากาศเศรษฐกิจปัจจุบันว่า  การมีความระมัดระวังและแม้ความกลัวบ่อยๆ ก็เป็นหนทางที่ดีกว่า

    อย่างไรก็ดี  อุปมาหลายเรื่องของพระเยซูเจ้า  พระองค์มีวิธีการสอนตรงข้ามกับความคิดของเราในที่สุด  ในปมเหตุการณ์นี้  คนที่นำเงินไปฝังดินไว้เฉยๆ ก็สูญเสียทุกสิ่ง  รวมทั้งสิ่งที่เขาได้รับมาด้วย  นายสั่งให้ไปให้ผู้อื่น  สำหรับผู้รับใช้ที่ยอมเสี่ยงก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมากขึ้น  และในที่สุดก็ได้รับเชิญไปร่วมความยินดีกับนาย

    ดังนั้นอุปมานี้มีบทสอนใจอะไร  ถ้าเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการเตือนใจให้ขยันทำงาน  ไม่ต้องกลัวเวลาพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมา  ปัจจุบันจึงเป็นเวลาที่เราใช้ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้จัดการจนถึงที่สุด  ปัจจุบันเป็นเวลาที่เราใช้พระพร  ความสามารถ  ความหวัง  และอุทิศตนด้วยความรักเมตตาเพราะเห็นแก่พระวรสาร  นี่เป็นงานศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เราคริสตชนแต่ละคนที่รับศีลล้างบาป – ให้ลงทุนเต็มที่เพื่องานแห่งอาณาจักรสวรรค์  และนำผู้อื่นมาหาพระคริสตเจ้า

    วันนี้เราลองพิจารณาถึงวาระที่จะต้องจากโลกนี้  เราได้จัดการงานที่พระเจ้ามอบหมายอย่างไร  เราต้องดำเนินชีวิตแต่ละวันราวกับว่าเป็นวันที่นายจะเรียกเรามาดูบัญชี  ถ้าวันนี้เป็นวันนั้น  จะจารึกบนหลุมฝังศพว่าอะไร  บอกว่าเราเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้า  ได้ใช้ทุกสิ่งที่ได้รับมาเพื่อสร้างอาณาจักรสวรรค์บนแผ่นดิน  ถ้ายังไม่ใช่  เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเดี๋ยวนี้แล้ว

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม  2014), หน้า 480 - 482.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย