Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2014
 
บทอ่าน  อสค  47:1-2, 8-9, 12  ;   1 คร  3:9ค-11, 16-17  ;   ยน  2:13-22
พระวรสารสัมพันธ์กับ  คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   575, 583, 584, 586, 994
จุดเน้น  ความรักครอบครัวเป็นการขยายความรักของพระเจ้าสำหรับพระศาสนจักร


        วันนี้เราฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรันที่กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)    หลายครั้งตลอดปีเราฉลองวัดนี้วัดนั้น  วันครบรอบการถวายอาสนวิหารของเรา  ซึ่งเป็นศูนย์กลางและการเน้นเอกภาพในสังฆมณฑลของเราเอง  ก็อยู่ในปฏิทินพิธีกรรม  ถือเป็นวันฉลองและเราต้องฉลองทุกปี  พี่น้องอาจถามว่า “วันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับวัดที่กรุงโรม”
 วันนี้เกี่ยวข้องสำคัญ คือ ฉลองอาสนวิหารของกรุงโรม  ชื่อทางการเราเรียกว่า  มหาวิหารนักบุญยอห์นลาเตรัน  บางคนเข้าใจผิดคิดว่ามหาวิหารนักบุญเปโตรที่กรุงโรม  เป็นอาสนวิหารของสมเด็จพระสันตะปาปา   แต่ไม่ใช่ครับ     ตรงประตูทางเข้ามหาวิหารนักบุญยอห์นลาเตรันมีจารึกไว้ว่า “มารดาและศีรษะของพระศาสนจักรของเมืองและโลก”  พระวิหารนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4  เป็นอาสนวิหารของพระสังฆราชแห่งกรุงโรม  ปัจจุบันคือ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 ในทุกสังฆมณฑล  อาสนวิหารเป็นเครื่องหมายถึงเอกภาพของพระศาสนจักรท้องถิ่น  ที่มีพระสังฆราชเป็นประมุข  และอาศัยพระสังฆราชก็มีเอกภาพกับพระศาสนจักรอื่นๆ  ที่ก่อให้เกิดพระศาสนจักรคาทอลิก  พระสังฆราชแห่งโรมมีหน้าที่แสดงความรักและสร้างเอกภาพให้พระศาสนจักรทั้งมวล    ดังนั้น  อาสนวิหารจึงเป็นสัญลักษณ์มากยิ่งกว่าพระศาสนจักรกรุงโรม

 เมื่อเราฉลองวันครบรอบการถวายอาสนวิหารที่เป็นมารดาของวัดอื่นทุกวัดที่ตั้งมาแล้วหลายยุคหลายสมัย  เราฉลองพระเยซูเจ้าผู้ตั้งพระศาสนจักรเพื่อแสดงถึงเอกภาพ  ภายใต้การนำของนักบุญเปโตรและบรรดาผู้สืบตำแหน่ง  ช่วยให้สัตบุรุษดำเนินชีวิตเป็นบุตรของพระเจ้า

 บทภาวนาเริ่มพิธีวันนี้  ช่วยให้เราเข้าใจว่า “ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์ทรงพระกรุณาเรียกประชากรของพระองค์ว่าเป็นพระศาสนจักร  โปรดให้ประชากรที่มาร่วมชุมนุมกันในพระนามของพระองค์  มีความเคารพยำเกรง  สมัครใจรัก  และติดตามพระองค์ตลอดไป”  เราจึงต้องทำหน้าที่ประกาศข่าวดี  สานต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้าด้วย

 วันนี้  เราฉลองวัดซึ่งเปรียบเป็นบ้านของเรา  แม้เราอาจมีหลายสิ่งต้องทำวันนี้  ขอให้มีเวลาดีๆ กับคนอื่น  มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสมาชิกคนอื่นในเขตวัด  แบบครอบครัวของพระเจ้า  ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้อง  ทรงคุ้มครองทุกคนวันนี้และเสมอไป

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม  2014), หน้า 469-471.