Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2014
 
บทอ่าน  อสค  47:1-2, 8-9, 12  ;   1 คร  3:9ค-11, 16-17  ;   ยน  2:13-22
พระวรสารสัมพันธ์กับ  คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)   575, 583, 584, 586, 994
จุดเน้น  ความรักครอบครัวเป็นการขยายความรักของพระเจ้าสำหรับพระศาสนจักร


        วันนี้เราฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรันที่กรุงโรม (ประเทศอิตาลี)    หลายครั้งตลอดปีเราฉลองวัดนี้วัดนั้น  วันครบรอบการถวายอาสนวิหารของเรา  ซึ่งเป็นศูนย์กลางและการเน้นเอกภาพในสังฆมณฑลของเราเอง  ก็อยู่ในปฏิทินพิธีกรรม  ถือเป็นวันฉลองและเราต้องฉลองทุกปี  พี่น้องอาจถามว่า “วันนี้เกี่ยวข้องอะไรกับวัดที่กรุงโรม”
 วันนี้เกี่ยวข้องสำคัญ คือ ฉลองอาสนวิหารของกรุงโรม  ชื่อทางการเราเรียกว่า  มหาวิหารนักบุญยอห์นลาเตรัน  บางคนเข้าใจผิดคิดว่ามหาวิหารนักบุญเปโตรที่กรุงโรม  เป็นอาสนวิหารของสมเด็จพระสันตะปาปา   แต่ไม่ใช่ครับ     ตรงประตูทางเข้ามหาวิหารนักบุญยอห์นลาเตรันมีจารึกไว้ว่า “มารดาและศีรษะของพระศาสนจักรของเมืองและโลก”  พระวิหารนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4  เป็นอาสนวิหารของพระสังฆราชแห่งกรุงโรม  ปัจจุบันคือ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 ในทุกสังฆมณฑล  อาสนวิหารเป็นเครื่องหมายถึงเอกภาพของพระศาสนจักรท้องถิ่น  ที่มีพระสังฆราชเป็นประมุข  และอาศัยพระสังฆราชก็มีเอกภาพกับพระศาสนจักรอื่นๆ  ที่ก่อให้เกิดพระศาสนจักรคาทอลิก  พระสังฆราชแห่งโรมมีหน้าที่แสดงความรักและสร้างเอกภาพให้พระศาสนจักรทั้งมวล    ดังนั้น  อาสนวิหารจึงเป็นสัญลักษณ์มากยิ่งกว่าพระศาสนจักรกรุงโรม

 เมื่อเราฉลองวันครบรอบการถวายอาสนวิหารที่เป็นมารดาของวัดอื่นทุกวัดที่ตั้งมาแล้วหลายยุคหลายสมัย  เราฉลองพระเยซูเจ้าผู้ตั้งพระศาสนจักรเพื่อแสดงถึงเอกภาพ  ภายใต้การนำของนักบุญเปโตรและบรรดาผู้สืบตำแหน่ง  ช่วยให้สัตบุรุษดำเนินชีวิตเป็นบุตรของพระเจ้า

 บทภาวนาเริ่มพิธีวันนี้  ช่วยให้เราเข้าใจว่า “ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์ทรงพระกรุณาเรียกประชากรของพระองค์ว่าเป็นพระศาสนจักร  โปรดให้ประชากรที่มาร่วมชุมนุมกันในพระนามของพระองค์  มีความเคารพยำเกรง  สมัครใจรัก  และติดตามพระองค์ตลอดไป”  เราจึงต้องทำหน้าที่ประกาศข่าวดี  สานต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้าด้วย

 วันนี้  เราฉลองวัดซึ่งเปรียบเป็นบ้านของเรา  แม้เราอาจมีหลายสิ่งต้องทำวันนี้  ขอให้มีเวลาดีๆ กับคนอื่น  มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสมาชิกคนอื่นในเขตวัด  แบบครอบครัวของพระเจ้า  ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้อง  ทรงคุ้มครองทุกคนวันนี้และเสมอไป

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม  2014), หน้า 469-471.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย