Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
8  ธันวาคม   2013
บทอ่าน    อสย  11: 1-10  ;  รม  15: 4-9  ;  มธ  3: 1-12
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  523, 535, 678
จุดเน้น    เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเป็นเวลาปลุกความฝันของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติ


    เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเป็นเวลาสำหรับความฝัน     ความฝันเกี่ยวกับความสุขในวันคริสต์มาส (วันพระคริสตสมภพ)    ความฝันเกี่ยวกับของขวัญที่เราหวังจะได้รับใต้ต้นคริสต์มาสในเช้าวันที่  25 ธันวาคม  บางคนอาจฝันเกี่ยวกับการไปเที่ยวในช่วงคริสต์มาส  บนเกาะห่างไกลเกินความคาดหวัง  เรียกร้องเกินไปสำหรับหลายคน  จนเป็นเทศกาลแห่งความเครียดและความกังวลก็เป็นได้

    ไม่ว่าพี่น้องจะฝันอะไร   เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  เป็นช่วงเวลาระลึกถึงความฝันของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติด้วย  ดังที่เราเตรียมฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสตเจ้า  ในฐานะพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์  เราจึงคิดถึงเหตุผลของเทศกาลนี้  ว่าเราเป็นเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรแต่องค์เดียวมารับสภาพมนุษย์  และประทับอยู่ท่ามกลางเรา  ตราบที่พระเจ้าทรงรักและฝันให้มีโลก  เรามนุษย์ก็ขายฝันของพระเจ้ามายึดฝันของเราเอง  เราได้ไปตามทางของตน  ลืมภาพลักษณ์และความเหมือนพระเจ้า  ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้าง

    พระเจ้าทรงรักโลกมากเกินไปจนยอมให้เราทำบาป  แยกตัวออกจากพระองค์และออกจากกันและกัน   พระเจ้าได้ฝันฟื้นฟูโลกและฟื้นฟูมนุษย์  ให้กลับมีสภาพแบบต้นกำเนิดที่เป็นหนึ่งเดียวกันและมีศักดิ์ศรี  จึงได้ทรงส่งพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ของเรา  แต่ความฝันนั้นไม่ได้ตาย (สิ้นสุด)  เมื่อพระเยซูเจ้าได้เสด็จสู่สวรรค์หาพระบิดา  หลังจากทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ  ยังคงมีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  เพราะพระเจ้าทรงฝันต่อ  โดยให้เรารับผิดชอบไปสู่ทางแห่งพระอาณาจักรของพระองค์

    ในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ (อสย 11: 1-10)  เราได้ฟังคำบรรยายความฝันของพระเจ้าจากปากของประกาศกอิสยาห์  แต่ฝันของพระเจ้ามิใช่เกี่ยวกับอนาคตของสถานที่ห่างไกล  ที่บรรดาศัตรูจะกลายเป็นมิตร  บรรดาผู้ที่ขัดแย้งจะจับมือมีมิตรสัมพันธ์ต่อกัน  มันเป็นความฝันที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเพาะปลูกในตัวเรา  เพื่อทำให้ฝันของพระองค์เป็นฝันของเราด้วย  เราจะได้ดำเนินชีวิต  รัก  และทำงานในวิถีทาง  เพื่อทำให้ฝันนั้นเป็นจริงในปัจจุบัน  วันนี้

    สิ่งที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริง  ดัง (อาดัม  เอวา) บิดามารดาเดิมของเรา    เราด้วย  ต้องต่อสู้ในชีวิตของเราเอง  กับความตรึงเครียดระหว่างการแบ่งปันความฝันของพระเจ้า  กับการทำตามทางของเรา  นี่เป็นเหตุผลที่เราต้องฟังเสียงของนักบุญยอห์น  บัปติสต์  อีกครั้งหนึ่ง  ดังที่พระวรสารเตือนใจเราให้  “เตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า”  แต่เพื่อจะทำสิ่งนี้  เราต้องมีประสบการณ์แรก คือ การเปลี่ยนใจ  พูดอีกแบบหนึ่ง คือ “จงกลับใจเถิด  อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว”

    ทั้งหมดที่กล่าวมา  ดี  แต่ปัญหายังคงอยู่ คือ เราจะปลุก (กระตุ้น) ความฝันที่พระเจ้าทรงมีต่อเราอย่างไร  เราจะทำอย่างไรให้ฝันของพระเจ้าเป็นความฝันของเรา  และเราแสดงบทบาทถูกต้องในทางปฏิบัติ  เพื่อทำให้ฝันเป็นจริงอย่างไร  บางทีวิธีที่ดีมีประสิทธิภาพที่สุด  ต้องรับจิตตารมณ์ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent)
Attending        อยู่ต่อหน้าพระเจ้า   พระเจ้าอยู่ภายในเรา  และรอบๆ ตัวเรา
Discerning        ไตร่ตรองดีๆ เลือกดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระกระแสเรียก
Visioning        ตั้งวิสัยทัศน์ใหม่ในชีวิต  ทำสิ่งที่เราต้องทำ  ตามที่เราต้องการให้สำเร็จ
Engaging    ให้ความสัมพันธ์ดีกับบุคคลที่อยู่รอบข้าง  ที่พระเจ้าประทานให้เราแบ่งปันก้าวเดินในชีวิต
Nurturing        หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยการภาวนา  และรับศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆ
Thanking    ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ประทานพระพรแก่เรามากมาย  ด้วยความกตัญญูรู้คุณ
    ไม่ว่าพี่น้องมีความฝันเป็นพิเศษอะไรในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  ให้เรามอบความฝัน  ความหวัง  และความต้องการต่างๆ แด่พระเจ้าในมิสซาวันนี้  ให้เราขอพระองค์เลี้ยงเราด้วยพระกายและพระโลหิตของพระบุตร  ให้พระองค์เสริมกำลังความปรารถนาภายใน  ทำให้ความฝันของพระองค์เป็นความฝันของเรา  และดำเนินชีวิตตลอดเทศกาลนี้และต่อๆ ไป  ทำให้ฝันเป็นจริง
     
พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม 2013), หน้า 483-485.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย