Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

บทเทศน์โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ  อาภรณ์รัตน์

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
8  ธันวาคม   2013
บทอ่าน    อสย  11: 1-10  ;  รม  15: 4-9  ;  มธ  3: 1-12
พระวรสารสัมพันธ์กับ    คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  (CCC)  523, 535, 678
จุดเน้น    เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเป็นเวลาปลุกความฝันของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติ


    เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเป็นเวลาสำหรับความฝัน     ความฝันเกี่ยวกับความสุขในวันคริสต์มาส (วันพระคริสตสมภพ)    ความฝันเกี่ยวกับของขวัญที่เราหวังจะได้รับใต้ต้นคริสต์มาสในเช้าวันที่  25 ธันวาคม  บางคนอาจฝันเกี่ยวกับการไปเที่ยวในช่วงคริสต์มาส  บนเกาะห่างไกลเกินความคาดหวัง  เรียกร้องเกินไปสำหรับหลายคน  จนเป็นเทศกาลแห่งความเครียดและความกังวลก็เป็นได้

    ไม่ว่าพี่น้องจะฝันอะไร   เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  เป็นช่วงเวลาระลึกถึงความฝันของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติด้วย  ดังที่เราเตรียมฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสตเจ้า  ในฐานะพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์  เราจึงคิดถึงเหตุผลของเทศกาลนี้  ว่าเราเป็นเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรแต่องค์เดียวมารับสภาพมนุษย์  และประทับอยู่ท่ามกลางเรา  ตราบที่พระเจ้าทรงรักและฝันให้มีโลก  เรามนุษย์ก็ขายฝันของพระเจ้ามายึดฝันของเราเอง  เราได้ไปตามทางของตน  ลืมภาพลักษณ์และความเหมือนพระเจ้า  ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้าง

    พระเจ้าทรงรักโลกมากเกินไปจนยอมให้เราทำบาป  แยกตัวออกจากพระองค์และออกจากกันและกัน   พระเจ้าได้ฝันฟื้นฟูโลกและฟื้นฟูมนุษย์  ให้กลับมีสภาพแบบต้นกำเนิดที่เป็นหนึ่งเดียวกันและมีศักดิ์ศรี  จึงได้ทรงส่งพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ของเรา  แต่ความฝันนั้นไม่ได้ตาย (สิ้นสุด)  เมื่อพระเยซูเจ้าได้เสด็จสู่สวรรค์หาพระบิดา  หลังจากทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ  ยังคงมีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  เพราะพระเจ้าทรงฝันต่อ  โดยให้เรารับผิดชอบไปสู่ทางแห่งพระอาณาจักรของพระองค์

    ในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ (อสย 11: 1-10)  เราได้ฟังคำบรรยายความฝันของพระเจ้าจากปากของประกาศกอิสยาห์  แต่ฝันของพระเจ้ามิใช่เกี่ยวกับอนาคตของสถานที่ห่างไกล  ที่บรรดาศัตรูจะกลายเป็นมิตร  บรรดาผู้ที่ขัดแย้งจะจับมือมีมิตรสัมพันธ์ต่อกัน  มันเป็นความฝันที่พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเพาะปลูกในตัวเรา  เพื่อทำให้ฝันของพระองค์เป็นฝันของเราด้วย  เราจะได้ดำเนินชีวิต  รัก  และทำงานในวิถีทาง  เพื่อทำให้ฝันนั้นเป็นจริงในปัจจุบัน  วันนี้

    สิ่งที่จะทำให้ฝันนั้นเป็นจริง  ดัง (อาดัม  เอวา) บิดามารดาเดิมของเรา    เราด้วย  ต้องต่อสู้ในชีวิตของเราเอง  กับความตรึงเครียดระหว่างการแบ่งปันความฝันของพระเจ้า  กับการทำตามทางของเรา  นี่เป็นเหตุผลที่เราต้องฟังเสียงของนักบุญยอห์น  บัปติสต์  อีกครั้งหนึ่ง  ดังที่พระวรสารเตือนใจเราให้  “เตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า”  แต่เพื่อจะทำสิ่งนี้  เราต้องมีประสบการณ์แรก คือ การเปลี่ยนใจ  พูดอีกแบบหนึ่ง คือ “จงกลับใจเถิด  อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว”

    ทั้งหมดที่กล่าวมา  ดี  แต่ปัญหายังคงอยู่ คือ เราจะปลุก (กระตุ้น) ความฝันที่พระเจ้าทรงมีต่อเราอย่างไร  เราจะทำอย่างไรให้ฝันของพระเจ้าเป็นความฝันของเรา  และเราแสดงบทบาทถูกต้องในทางปฏิบัติ  เพื่อทำให้ฝันเป็นจริงอย่างไร  บางทีวิธีที่ดีมีประสิทธิภาพที่สุด  ต้องรับจิตตารมณ์ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent)
Attending        อยู่ต่อหน้าพระเจ้า   พระเจ้าอยู่ภายในเรา  และรอบๆ ตัวเรา
Discerning        ไตร่ตรองดีๆ เลือกดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามพระกระแสเรียก
Visioning        ตั้งวิสัยทัศน์ใหม่ในชีวิต  ทำสิ่งที่เราต้องทำ  ตามที่เราต้องการให้สำเร็จ
Engaging    ให้ความสัมพันธ์ดีกับบุคคลที่อยู่รอบข้าง  ที่พระเจ้าประทานให้เราแบ่งปันก้าวเดินในชีวิต
Nurturing        หล่อเลี้ยงความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยการภาวนา  และรับศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆ
Thanking    ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ประทานพระพรแก่เรามากมาย  ด้วยความกตัญญูรู้คุณ
    ไม่ว่าพี่น้องมีความฝันเป็นพิเศษอะไรในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า  ให้เรามอบความฝัน  ความหวัง  และความต้องการต่างๆ แด่พระเจ้าในมิสซาวันนี้  ให้เราขอพระองค์เลี้ยงเราด้วยพระกายและพระโลหิตของพระบุตร  ให้พระองค์เสริมกำลังความปรารถนาภายใน  ทำให้ความฝันของพระองค์เป็นความฝันของเรา  และดำเนินชีวิตตลอดเทศกาลนี้และต่อๆ ไป  ทำให้ฝันเป็นจริง
     
พระสังฆราช  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(ตุลาคม – ธันวาคม 2013), หน้า 483-485.