Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์ครั้งที่สอง

9 1เมื่อกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ พระราชวัง และโครงการอื่นๆที่ทรงปรารถนาเสร็จสิ้นแล้ว  2พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์แก่กษัตริย์ซาโลมอนเป็นครั้งที่สอง ดังที่เคยทรงสำแดงพระองค์ที่เมืองกิเบโอน  3พระยาห์เวห์ตรัสแก่กษัตริย์ว่า “เราได้ยินคำอธิษฐานและคำวอนขอที่ท่านทูลขอต่อหน้าเราแล้ว เราทำให้วิหารที่ท่านสร้างนี้ศักดิ์สิทธิ์ เราจะให้นามของเราอยู่ที่นี่ตลอดไป ตาและใจของเราจะอยู่ที่นี่เสมอ  4ถ้าท่านดำเนินชีวิตต่อหน้าเราเหมือนที่ดาวิดบิดาของท่านปฏิบัติด้วยใจซื่อตรงและด้วยความชอบธรรม ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติ ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เราสั่งไว้  5เราจะทำให้ท่านและลูกหลานของท่านเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลตลอดไป ดังที่เราสัญญาไว้กับดาวิดบิดาของท่าน เมื่อเรากล่าวว่า “เชื้อสายคนหนึ่งของท่านจะนั่งบัลลังก์ของอิสราเอลตลอดไป”  6แต่ถ้าท่านหรือลูกหลานของท่านหันเหไปจากเรา ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติและข้อกำหนดที่เราให้ไว้ ไปรับใช้และนมัสการพระเจ้าอื่นๆ  7เราจะกำจัดอิสราเอลไปจากแผ่นดินที่เราเคยให้เขา เราจะละทิ้งวิหารนี้ที่เรารับไว้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับนามของเรา อิสราเอลจะเป็นคำพังเพยและเป็นที่เย้ยหยันของประชาชาติ  8วิหารนี้จะเป็นกองซากปรักหักพังa  ทุกคนที่ผ่านไปมาจะแปลกใจและถามด้วยความพิศวงว่า “ทำไมพระยาห์เวห์ทรงกระทำเช่นนี้กับแผ่นดินและพระวิหารนี้”  9คนอื่นๆจะตอบว่า “เพราะชาวอิสราเอลละทิ้งพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเขา ผู้ทรงนำบรรพบุรุษของเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ เขาไปรับนับถือพระเจ้าอื่น นมัสการและรับใช้พระเจ้าเหล่านั้น พระยาห์เวห์จึงทรงนำหายนะทั้งหมดนี้มาสู่เขา””

ข้อตกลงกับกษัตริย์ฮีราม

            10กษัตริย์ซาโลมอนทรงใช้เวลายี่สิบปีสร้างอาคารทั้งสองหลัง คือพระวิหารของพระยาห์เวห์และพระราชวัง  11ฮีราม กษัตริย์แห่งเมืองไทระทรงจัดหาไม้สนสีดาร์ ไม้สนสองใบและทองคำทั้งปวงที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงต้องการb กษัตริย์ซาโลมอนประทานเมืองยี่สิบเมืองในแคว้นกาลิลีให้กษัตริย์ฮีราม  12เมื่อกษัตริย์ฮีรามเสด็จจากเมืองไทระไปทอดพระเนตรเมืองที่กษัตริย์ซาโลมอนประทานให้ ก็ไม่สบพระทัย  13ตรัสกับกษัตริย์ซาโลมอนว่า “น้องเอ๋ย เมืองที่น้องให้พี่ทำไมเป็นอย่างนี้”  เมืองเหล่านี้จึงได้ชื่อว่า “แผ่นดินคาบูล”c จนทุกวันนี้  14กษัตริย์ฮีรามเคยทรงส่งทองคำหนักมากกว่าสี่ตันให้กษัตริย์ซาโลมอน

พระราชกิจอื่นๆของกษัตริย์ซาโลมอน

            15กษัตริย์ซาโลมอทรงเกณฑ์แรงงานมาสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ พระราชวัง ที่ถมดินมิลโลd และกำแพงกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงสร้างเมืองฮาโซร์ เมืองเมกิดโด และเมืองเกเซอร์  16พระเจ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอิยิปต์เคยทรงเข้าโจมตีและยึดเมืองเกเซอร์ เผาเมืองและประหารหมู่ชาวคานาอันที่อยู่ในเมืองนั้น แล้วประทานเมืองให้เป็นสินสมรสแก่พระราชธิดาเมื่อทรงอภิเษกสมรสกับกษัตริย์ซาโลมอน  17กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างเมืองเกเซอร์ขึ้นใหม่ และทรงสร้างเมืองเบธ-โฮโรนล่าง  18เมืองบาอาลัท เมืองทามาร์ในถิ่นทุรกันดารยูดาห์  19พระองค์ทรงสร้างเมืองเก็บเสบียง เมืองสำหรับเก็บม้าและรถรบe รวมทั้งทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จะสร้างในกรุงเยรูซาเล็ม ในเลบานอนและในทุกเขตแดนของราชอาณาจักร  20ประชาชนทุกคนที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลซึ่งยังคงอยู่ในแผ่นดินและเป็นลูกหลานของชาวอาโมไรต์ ชาวฮิตไทต์ ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต์และชาวเยบุส  21คือลูกหลานของผู้ที่ยังคงเหลืออยู่ในแผ่นดินเพราะชาวอิสราเอลทำลายล้างไม่ได้ กษัตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานของคนเหล่านี้ซึ่งยังคงเป็นทาสอยู่จนถึงวันนี้  22พระองค์ไม่ทรงทำให้ชาวอิสราเอลคนใดเป็นทาสf เพราะเขาเป็นทหาร เป็นข้าราชการ เป็นผู้บังคับบัญชา เป็นนายทหารและเป็นผู้บัญชาการกองรถรบและกองทหารม้า  23ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของกษัตริย์ซาโลมอนและดูแลผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนห้าร้อยห้าสิบคน

          24กษัตริย์ซาโลมอนทรงสั่งให้ถมดินที่มิลโลเมื่อพระราชธิดาของกษัตริย์ฟาโรห์เสด็จจากนครของกษัตริย์ดาวิดมาประทับในพระราชวังที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างให้พระนาง

          25กษัตริย์ซาโลมอนทรงถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชาปีละสามครั้งg บนพระแท่นบูชาที่ทรงสร้างถวายพระยาห์เวห์ และยังทรงถวายกำยานบนพระแท่นที่อยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์

          และดังนี้พระองค์ก็ทรงสร้างพระวิหารสำเร็จ

ค. กษัตริย์ซาโลมอน นักธุรกิจ

กองเรือของกษัตริย์ซาโลมอน

            26กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างกองเรือที่เอซีโอน-เกเบอร์ h ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองเอลัท บนฝั่งทะเลต้นกกในแผ่นดินเอโดม  27กษัตริย์ฮีรามทรงส่งกะลาสีที่ชำนาญงานมาทำงานร่วมกับผู้รับใช้ของกษัตริย์ซาโลมอนในกองเรือนี้  28คนเหล่านี้แล่นเรือไปยังโอฟีร์และนำทองคำหนักมากกว่าสิบสี่ตันกลับมาถวายกษัตริย์ซาโลมอน

9 a “วิหารนี้จะเป็นกองซากปรักหักพัง” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พระวิหารนี้จะสูงส่ง” * สำนวนแปลโบราณบางฉบับว่า “พระวิหารสูงส่งนี้”

b “ฮีราม...ต้องการ” บางคนคิดว่าข้อความนี้ถูกเพิ่มเติมโดยผู้คัดลอกเพื่ออธิบายว่าทำไมกษัตริย์ซาโลมอนจึงจำเป็นต้องประทานดินแดนในแคว้นกาลิลีให้กษัตริย์ฮีรามเป็นการตอบแทน (เทียบ ข้อ 14)

c “แผ่นดินคาบูล” เราไม่รู้ว่าชื่อ “คาบูล” นี้แปลว่าอะไร บางคนสันนิษฐานว่าหมายถึง “(เมือง)เหมือนไม่ได้อะไรเลย”

d “มิลโล” คงจะเป็นลานที่เกิดจากการถมดินระหว่างเนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารกับนครของกษัตริย์ดาวิด

e เมืองที่กล่าวถึงในข้อ 17-18 เป็นที่ตั้งของกำลังรถรบและพลม้าซึ่งเป็นกำลังสำคัญของกองทัพกษัตริย์ซาโลมอน เมืองเหล่านี้เรียงเป็นแนวป้องกันดินแดนอิสราเอลดั้งเดิม

f ข้อความนี้อาจต้องการแก้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ใน 5:27-32 และ 11:28 ที่กล่าวว่า “กษัตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานของชาวอิสราเอลทุกคน

g “ปีละสามครั้ง” คือในการฉลองขนมปังไร้เชื้อ วันฉลองสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง (เทียบ อพย 23:17; ฉธบ 16:16)

h เอซีโอน-เกเบอร์ ใกล้กับเมืองอาคาบา เป็นท่าเรือในอ่าวอาคาบาตอนบน โอฟีร์เป็นดินแดนที่อุดมด้วยทองคำ

อาจอยู่ทางใต้ของอาราเบียหรืออัฟริกาตะวันออก

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย