Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ข.คำเทศน์เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด

        18  1ขณะนั้น บรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า ทูลถามว่า “ผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์”  2พระเยซูเจ้าทรงเรียกเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขา  3แล้วตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็ก ๆ ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย  4เพราะฉะนั้น ผู้ใดที่ถ่อมตนลงเป็นเหมือนเด็กเล็ก ๆ คนนี้ ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์

การชักนำผู้อื่นให้ทำบาป

        5“ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็ก ๆ เช่นนี้aในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา  6ผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดา ๆ ที่มีความเชื่อในเราทำบาป ถ้าเขาจะถูกแขวนคอด้วยหินโม่ถ่วงลงใต้ทะเล ก็ยังดีกว่าสำหรับเขา  7น่าเสียดายที่โลกนี้ยังมีผู้ที่เป็นเหตุให้มนุษย์ทำบาป ผู้เป็นเหตุให้มนุษย์ทำบาปต้องมีอย่างแน่นอน แต่วิบัติจงเกิดแก่ผู้นั้นเถิด

        8“ถ้ามือหรือเท้าของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาปbจงตัดมันทิ้งเสีย ท่านเข้าสู่ชีวิตcโดยมีมือหรือเท้าข้างเดียวยังดีกว่ามีมือหรือเท่าทั้งสองข้าง แต่ถูกทิ้งลงในไฟนิรันดร

        9“ถ้าตาข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทำบาป จงควักมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิตโดยมีตาข้างเดียวยังดีกว่ามีตาทั้งสองข้าง แต่ต้องถูกทิ้งลงในไฟนรกd

        10“จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นคนธรรมดา ๆ เหล่านี้คนใดเลย เราบอกท่านทั้งหลายว่า ตลอดเวลาในสวรรค์ ทูตสวรรค์ของเขาเฝ้าชมพระพักตร์eพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์f (11)

แกะที่พลัดหลง

        12“ท่านทั้งหลายคิดอย่างไร ถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัว แล้วแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงทาง เขาจะไม่ปล่อยแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้บนภูเขา เพื่อค้นหาแกะตัวที่หลงไปหรือ

        13“เราบอกความจริงแก่ท่าน+ทั้งหลายว่า ถ้าเขาหาแกะตัวนั้นพบแล้ว เขาจะรู้สึกยินดีที่พบมัน มากกว่ายินดีในแกะเก้าสิบเก้าตัวที่มิได้พลัดหลง

        14“พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็เช่นกัน ไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดา ๆ เหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไป

การตักเตือนกันฉันพี่น้อง

        15“ถ้าพี่น้องของท่านทำผิดgจงไปตักเตือนเขาตามลำพัง ถ้าเขาเชื่อฟัง ท่านจะได้พี่น้องกลับคืนมา  16ถ้าเขาไม่เชื่อฟัง จงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วย คำพูดของพยานสองคนหรือสามคนจะได้จัดเรื่องราวให้เรียบร้อย  17ถ้าเขาไม่ยอมฟังพยาน  จงแจ้งให้หมู่คณะทราบhถ้าเขาไม่ยอมฟังหมู่คณะอีก จงปฏิบัติต่อเขาเหมือนเขาเป็นคนต่างศาสนา หรือคนเก็บภาษีเถิดi

        18“เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลก จะผูกไว้ในสวรรค์ และทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลก ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”j

การอธิษฐานภาวนาร่วมกัน

        19“เราบอกความจริงแก่ท่านอีกว่า ถ้าท่านสองคนในโลกนี้พร้อมใจกันอ้อนวอนขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะประทานให้  20เพราะว่า ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”

การให้อภัยความผิดk

        21เปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือไม่”  22พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้เจ็ดครั้ง  แต่ต้องยกโทษให้เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง”l

อุปมาเรื่องลูกหนี้ไร้เมตตา

        23อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้  24ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้น มีผู้นำชายผู้หนึ่งเข้ามา ชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่เป็นพันล้านบาทm  25เขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้ กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขา บุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้  26ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่า ‘ขอทรงพระกรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมด’  27กษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้  28ขณะที่ผู้รับใช้ออกไป ก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทnเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่น พูดว่า  ‘เจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไร จงจ่ายให้หมด’

        29“เพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่า ‘กรุณาผลัดหนี้ไว้ก่อนเถิด แล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้’  30แต่เขาไม่ยอมฟัง นำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ให้หมด  31เพื่อนผู้รับใช้อื่น ๆ เห็นดังนั้นต่างสลดใจมาก จึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์32พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมา ตรัสว่า ‘เจ้าคนสารเลว ข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้อง  33เจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ’  34กษัตริย์กริ้วมาก ตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้หมดสิ้น  35พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์จะทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกัน ถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง”

18 a “เด็กเล็ก ๆ” หมายถึงผู้ที่ทำตนเป็นเด็กเพราะไม่มีมารยา (เทียบ ข้อ 4)

b ตามความหมายเดิมของคำกรีก หรือและตามตัวอักษร  หมายถึง “บ่วง แร้ว” (ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้หกล้ม  - ดู 16:23 เชิงอรรถ k) ข้อ 8-9 ไม่มีความคิดต่อเนื่องจากข้อ 7 แต่ มธ นำมาใส่ไว้ที่นี่เพราะมีคำว่า “เป็นเหตุให้ทำบาป” เหมือนในข้อ 6-7; ข้อ 8-9 นี้มีอยู่แล้วใน 5:29-30

c หมายถึงชีวิตนิรันดร

d “ไฟนรก” แปลคำภาษาฮีบรู Ge-Hinnom หมายถึงหุบเขานอกกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นสถานที่มีมลทินเพราะเคยมีการฆ่าเด็กถวายบูชา (ลนต 18:21 เชิงอรรถ h) ต่อมา เนื่องจากสถานที่นี้มีไฟเผาขยะลุกอยู่ตลอดเวลา ชาวยิวจึงเปรียบสถานที่นี้กับไฟนรก ซึ่งเป็นที่ที่พระเจ้าทรงลงโทษคนชั่ว

e เป็นสำนวนจากพันธสัญญาเดิมหมายถึงการที่ข้าราชสำนักเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระมหากษัตริย์ (เทียบ 2 ซมอ 14:24; 2 พกษ 25:19; ทบต 12:15) ในที่นี้ต้องการเน้นความใกล้ชิดระหว่างทูตสวรรค์กับพระเจ้า

f สำเนาโบราณบางฉบับเพิ่มข้อ 11 “เพราะว่าบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาเพื่อช่วยสิ่งที่เสียไปให้รอดพ้น” (เทียบ ลก 19:10)

g สำเนาโบราณหลายฉบับเติมคำว่า “ต่อท่าน” แต่ไม่จำเป็น ความผิดในที่นี้หมายถึงความผิดหนักและอื้อฉาว ไม่จำเป็นต้องทำผิดต่อบุคคลที่มีหน้าที่ตักเตือน ซึ่งต่างกับกรณีข้อ 21

h “หมู่คณะ” (ภาษากรีก ekklesia) แปลคำ qahal ในภาษาฮีบรู ซึ่งหมายถึงการชุมนุมของพี่น้องคริสตชนมากกว่าจะหมายถึง “พระศาสนจักรทั้งหมด”

i “คนต่างศาสนาและคนเก็บภาษี” เป็นผู้ที่สังคมรังเกียจ ชาวยิวที่เคร่งครัดศาสนาไม่คบหากับคนพวกนี้ (ดู 5:46 เชิงอรรถ u และ 9:10 เชิงอรรถ e) เทียบได้กับการถูกอัปเปหิจากหมู่คณะใน 1 คร 5:11 เชิงอรรถ h

j อำนาจนี้พระเยซูเจ้าได้ทรงมอบให้เปโตรแล้ว (16:19) ในที่นี้ พระองค์ทรงมอบให้แก่หมู่คณะด้วย

k คริสตชนต้องให้อภัยกัน  (5:39; 6:12// เทียบ 7:2; 2 คร 2:7; อฟ 4:32; คส 3:13) ตามแบบฉบับของพระเจ้าและของพระเยซูเจ้า (ลก 23:34 เชิงอรรถ k) และปฏิบัติตามแบบฉบับของชาวอิสราเอล (ลนต 19:18-19; ดู อพย 21:25 เชิงอรรถ f) “เพื่อนบ้าน” ในพันธสัญญาเดิมหมายถึง “เพื่อนร่วมชาติ” แต่ในพันธสัญญาใหม่ หมายถึงทุกคนรวมทั้งผู้ที่ทำผิดต่อเราด้วย (5:44-45; รม 12:17-21; 1 ธส 5:15; 1 ปต 3:9; ดู สดด 5:10 เชิงอรรถ c) ความรักจะลบล้างบาปได้มาก (สภษ 10:12; อ้างถึงโดย ยก 5:20; 1 ปต 4:8)

l “เจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง” ยังแปลได้อีกว่า “เจ็ดสิบเจ็ดครั้ง” (ดู 6:9 เชิงอรรถ d มธ อธิบายคำสอนเรื่องนี้โดยใช้อุปมาในข้อ 23-25 อุปมาหลายเรื่องที่เป็นของ มธ โดยเฉพาะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยเน้นลักษณะตรงกันข้ามของบุคคลในเรื่อง (ดู 20:1 เชิงอรรถ a; 21:28; 22:1 เชิงอรรถ a; 24:45 เชิงอรรถ w; 25:1 เชิงอรรถ a, 31 เชิงอรรถ e; ลก 15:11 เชิงอรรถ a)

m “พันล้านบาท” แปลตามตัวอักษร “หนึ่งหมื่นตะลันต์” หมายถึงเงินจำนวนมากทีเดียว เพราะหนึ่งตะลันต์เท่ากับทองคำหนักประมาณ 30 กก.

n “ไม่กี่พันบาท” แปลตามตัวอักษร “หนึ่งร้อยเหรียญ”