Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หลุยส์ อันโตนีโอ ตากเลปีพระวาจาของพระเจ้า
       พระคาร์นิดัล หลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล อัครสังฆราชแห่งมนิลา และประธานสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ได้เขียนจดหมายถึงสมาชิก เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2019 มีใจความดังนี้

        “ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ท่านร่วมงานอภิบาลด้านพระคัมภีร์ ตามที่เอกสารแห่ง Aparecida ข้อ 244 ยืนยันว่า พลังและคำสัญญาแห่งพระวรสารประกอบด้วย “ การตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเยซูคริสตเจ้าและการติดตามพระองค์ ” นี่เป็นประสบการณ์ที่มั่นคงของพระศาสนจักร ตั้งแต่บรรดาอัครสาวกแรก มาจนถึงบรรดาศิษย์ทุกสมัย ผู้ได้พบปะกับองค์พระผู้เป็นเจ้าระหว่างการเดินทางแห่งชีวิต (ดู ลก 24: 13 – 32)


           โลกทุกวันนี้ ประชาชนหิวกระหาย การรักษา เพื่อให้มีชีวิตยืนยาวและสันติสุขที่พระคริสตเจ้าเท่านั้นสามารถนำมาให้ เรารู้ว่าพระคริสต์ตรัสกับประชาชนแบบเพื่อน (ดู ยน 15; 14 - 15) ด้วยความรักเปี่ยมล้นและทรงเจริญชีวิตท่ามกลางเรา เพื่อว่าพระองค์ทรงเชิญ และนำทุกคนให้มาสัมพันธ์กับพระองค์เอง (Dei Vebum 2)ในมิตินี้ พระศาสนจักรตั้งแต่สมัยแรกได้พยายามประกาศเรื่องพระคริสตเจ้าให้ประชาชนรู้จัก (ดู 1คร 2:2) พันธกิจนี้เป็นหัวใจของพระศาสนจักร (ดู มธ 28: 19 – 20, มก 6: 7 - 12) อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถปฏิเสธว่ามีหลายคนยังไม่รู้จักพระเจ้าในพระคัมภีร์ได้ง่ายๆ และประกาศสิ่งที่สภาสังคายนาได้สอน (ดู Dei Vebum 22 และ Verbum Domini 115)

             ในปี ค.ศ. 2019 ครบ 50 ปีของการตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation, CBF) ปี ค.ศ. 2020 ฉลอง 1600 ปี มรณกรรมของนักบุญเยโรม ผู้แปลพระคัมภีร์คนสำคัญ เพื่อให้เป็นภาษาง่ายๆ สำหรับชาวบ้าน..ทุกคน ท่านกระตือรือร้นทำให้พระคัมภีร์เข้าถึงได้แก่ประชาชน จากความมั่นใจว่า “ การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือ ไม่รู้จักพระคริสตเจ้า ”

            เหตุการณ์ทั้งสองนี้ ทำให้คณะกรรมบริหาร CBF ปรารถนาให้สมาชิกฉลอง ปีพระวาจาของพระเจ้า ตั้งแต่ อาทิตย์แรกของเทศกาลการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 1 ธันวาคม ค.ศ. 2019 ถึง วันฉลองนักบุญเยโรม 30 กันยายน ค.ศ. 2020 หวังว่าจะเป็นปีที่อุทิศแด่พระวาจาของพระเจ้า จะช่วยบรรดาผู้อภิบาล และสถาบันต่างๆ อุทิศตนเพื่องานอภิบาลด้านพระวาจาในประเทศของท่าน เพื่อให้พระวาจาเป็นศูนย์กลางของชีวิต และพันธกิจของพระศาสนจักร ดังที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ได้เรียกร้อง (ดู Tertio Millennio Adveniente 36) สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊กต์ ที่ 16 ได้เสนอแนวทางในสมัชชาพระสังฆราช ค.ศ. 2008 (ดู Verbum Domini 73) และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสล่าสุดในสมณลิขิตความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (ดูข้อ 174)

              ขอท่านประสานงานในสภาพระสังฆราช และสมาชิก CBF ในประเทศ และแขวงของท่าน จัดฉลองปีพระวาจาของพระเจ้า ให้มีโครงการหนึ่ง เพื่อสมาชิก CBF และสัตบุรุษของเรา

              เหมือนประสบการณ์ของศิษย์สองคนที่เดินทางไปหมู่บ้านเอมมาอูส ให้ปีนี้ช่วยให้ดวงใจของหลายคนกระตือรือร้น เหมือนพบปะกับพระเยซูเจ้าบนหนทางชีวิต อาศัยพระวาจา และศีลมหาสนิท ขอให้พวกเขามีที่ว่างสำหรับพระองค์ และออกไปแบ่งปันประสบการณ์ของพระเยซูผู้กลับคืนพระชนมชีพ ด้วยความยินดี”

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
16 /2/2019

ค้นหาข้อความภาษาไทย

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย