Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
อาทิตย์ที่  31  เทศกาลธรรมดา
บริการด้วยความสุภาพ 
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม  2011
บทอ่าน
: มลค. 1:14ข - 2 : 2ข, 8-10 ; 1 ธส. 2:7ข – 9, 13 ; มธ. 23:1 – 12

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC)  ข้อ  526, 2367
จุดเน้น ชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างการรับใช้ที่สุภาพ พระองค์ทรงเชิญเราให้ทำตาม
              พ่อแม่ผู้ปกครอง  ครู  และบรรดาผู้ใหญ่ตระหนักดีถึงข้อเท็จจริงว่า  เราสอนเด็กๆ ด้วยแบบอย่างมากกว่าคำพูดเท่านั้น  เมื่อเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่  เราส่วนมากถูกสอนให้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ  คำแนะนำนี้ยังคงประยุกต์ใช้ได้สำหรับปัจจุบัน  เราเคยได้ยินสุภาษิตที่ว่า  ตัวอย่างดังกว่าคำพูด  (แบบอย่างครั้งหนึ่งมีคุณค่ามากกว่าคำพูดนับพันคำ)

              บทอ่านที่หนึ่ง  ประกาศกมาลาคีได้เตือนบรรดาพระสงฆ์ของชาวยิว  (ในสมัยนั้น  ประมาณ  500  ก่อน ค.ศ.)  พวกเขาได้ประพฤติออกนอกทางของพระเจ้า  และยังกระทำพิธีนมัสการพระเจ้า  พวกเขามิได้ปฏิบัติตามพันธสัญญา  ไม่เอาใจใส่เกี่ยวกับคุณภาพ  หรือเครื่องบูชาให้บริสุทธิ์  พฤติกรรมเช่นนี้เป็นแบบอย่างไม่ดีให้คนอื่นทำตาม  และประชาชนก็รู้สะดุด  ไม่อยากร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า  “แต่ท่านทั้งหลายได้หันไปจากทางนั้น  ท่านเป็นเหตุให้หลายคนต้องสะดุดเพราะคำสั่งสอนของท่าน  ท่านได้บิดเบือนพันธสัญญาที่เราได้ทำไว้กับเลวี”  (มลค. 2:8)

              เรารู้จากประสบการณ์ว่าประชาชน – เด็ก – เยาวชน  ชอบจำ  ชอบทำสิ่งไม่ดี  เหมือนชอบจำ  ชอบทำตามตัวอย่างที่ดีด้วย  ตัวอย่างเช่น  เรื่องกีฬา  หรือดารานักแสดงต่างๆ  เด็ก – เยาวชน  ชอบเลียนแบบการแต่งตัว  ทรงผม  ท่าทาง  สำนวนการพูดที่ไม่ควรพูด  ไม่ควรเลียนแบบ  ทั้งๆ ที่เราควรเลือกเลียนแบบสิ่งที่ดี  ตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอน  และเป็นพยานถึงความจริง  ความดีงาม

             ในพระวรสารวันอาทิตย์นี้  (มธ. 23)  พระเยซูเจ้าทรงวิจารณ์บรรดาผู้นำศาสนา  (ธรรมาจารย์และชาวฟาริสี)  เรื่องความหน้าซื่อใจคดและความชอบโอ้อวด  พวกเขาได้เรียกร้อง (สั่ง) ให้คนอื่นทำ  แต่ตนเองไม่ปฏิบัติ  ผลที่ตามมา  พระองค์ทรงถูกตัดสินประหารชีวิตบนไม้กางเขน  พระองค์ทรงใช้สถานการณ์สอนประชาชนและบรรดาศิษย์  ถึงหลักการสำคัญในการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า  “ถ้าเขาสั่งสอนเรื่องใด  ท่านจงปฏิบัติตามเถิด  แต่อย่าปฏิบัติตามการกระทำของเขา  เพราะเขาพูด  แต่ไม่ปฏิบัติ”  (มธ. 23:3)  ท่านทั้งหลาย... มีพระบิดาเพียงพระองค์เดียวในสวรรค์... มีอาจารย์เพียงพระองค์เดียว  คือ  พระคริสตเจ้า

               พระเยซูเจ้าทรงสรุปคำสั่งสอน  พร้อมคำแนะนำว่า  “ในกลุ่มของท่านผู้ใดเป็นใหญ่  จะต้องเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น”  กล่าวคือ  เราต้องสุภาพดุจผู้รับใช้พระเจ้าและผู้อื่น  เหมือนพระเยซูเจ้าทรงได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่าง  เช่น  ก่อนรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้าย  ได้ล้างเท้าให้บรรดาศิษย์  และตรัสว่า  “ท่านทั้งหลายเรียกเราว่าอาจารย์  และองค์พระผู้เป็นเจ้า  ก็ถูกแล้วเพราะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ ...  เราวางแบบอย่างไว้ให้แล้ว  ท่านจะได้ทำเหมือนกับที่เราทำกับท่าน”  (ยอห์น  13:13, 15)  แบบอย่างของพระองค์ตรงกันข้ามกับแบบอย่างของผู้นำศาสนาในสมัยนั้น
 เรามีโอกาสทุกวันที่จะยอมรับการเชิญของพระเยซูเจ้า  เลียนแบบอย่างพระองค์ในเรื่องความสุภาพและการบริการ  อาศัยพระหรรษทานช่วย  เราสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคนอื่น  จึงอาจช่วยนำพวกเขาให้มาใกล้ชิดพบพระเป็นเจ้า  นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงขอเราวันนี้

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์ ถอดความ
จาก  Homilies  โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
Vol. 44  No. 4  (Oct.-Dec. 2011),  หน้า  426-427.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย