Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

นาซาเร็ธ
      
เมืองใหญ่สุดทางตอนเหนือของประเทศอิราเอล บ้างก็ว่าเป็นเมืองหลวงของขนอาหรับ เพราะว่าที่นั่นมีชนอาหรับอาศัยอยู่มาก พระเยซูเจ้าทรงเจริญวัยที่นี่ สถานที่นี้จึงกลายเป็นที่แสวงบุญ มีวัดหลากหลายสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพระคัมภีร์
      ก่อนคริสตกาลภาษากรีกเรียกนาซาเร็ธต่างๆ กัน ยังไม่มีความเห็นพ้องกันว่ารากศัพท์มาจากคำอะไร บ้างว่ามาจากฮีบรู เนเซอร์ ซึ่งแปลว่า "กิ่ง" เลยโยงไปถึงคำทำนายใน อสย 11.1 "กิ่งหนึ่งจะงอกขึ้นจากรากของเขา หน่อหนึ่งจะแตกออกจากตอของเจสซี" บ้างก็ว่ามาจากฮีบรู นาเซอร์ ซึ่งแปลว่า เก็บรักษาหรือเฝ้าระวัง เลยตีความหมายเป็นหอคอย เพราะตอนแรกเมืองนาซาเร็ธตั้งอยู่ใกล้ยอดเนิน


       นาซาเร็ธเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพราะเกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้า ชื่อนี้เดิมไม่มีบันทึกในพระสัญญาเดิม แต่ติดปากของคริสตชนเพราะ "เยซูแห่งนาซาเร็ธ" (มธ 26.71 ลก 18.37; 24.19 ยน 1.45 กจ 2.22; 3.6; 10.38) เมืองนาซาเร็ธอยู่ทางกาลิลีส่วนล่าง เกือบกึ่งกลางระหว่างทะเลกาลิลีและทะเลเมติเตอเรเนียน เมืองคานาอยู่ห่างออกไปแปดกิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวโรมันได้สร้างถนนจากทิศตะวันตกของเมืองคาเปอร์นาอุมไปยังชายฝั่งทะเล ถนนนี้ผ่านใกล้นาซาเร็ธ สมัยพระเยซูเจ้านาซาเร็ธเป็นเมืองเล็ก มีแหล่งน้ำพุแห่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชาวเมือง ปัจจุบันมีชื่อว่า "บ่อนำ้ของพระแม่" พลเมืองประกอบด้วยคริสตชนและมุสลิมจำนวนประมาณสองหมื่นคน เทวทูตแจ้งข่าวเกี่ยวกับการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า แด่พระแม่และโยแซฟที่นี่ (ลก 11.26-28) หลังการอพยพไปประเทศอียิปต์ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์กลับมาที่นาซาเร็ธ (ลก 22.39-40; 4.1) และชาวบ้านได้ขนานนามพระเยซูเจ้าว่า เยซูชาวนาซารีน (มธ 2.23)

       ดูจากคำพูดของนาธานาแอลเราพอสรุปว่านาซาเร็ธชื่อเสียงไม่ค่อยดี (ยน 11.46) พระศาสนจักรยุคแรกได้รับคำเยาะเย้นเช่นกันว่าเป็นนิกายนาซารีน (กจ 224.5) การถูกดูหมิ่นเช่นนั้นอาจมาจากภาษาท้องถิ่นที่ไม่สละสลวย การขาดวัฒนธรรม และความหละหลวมในเรื่องศาสนาและจริยธรรม ชาวนาซาเร็ธขับไล่พระเยซูเจ้าออกจากศาลาธรรมในการเทศนาครั้งแรก (ลก 4.16-30)

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย