"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

บทสรุป

คำขอร้อง คำอำลา

16 1เกี่ยวกับเรื่องการเก็บทานบริจาคเพื่อผู้ศักดิ์สิทธิ์a ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติเหมือนกับที่ข้าพเจ้ากำหนดไว้สำหรับพระศาสนจักรต่างๆ ในแคว้นกาลาเทีย 2ทุกวันแรกของสัปดาห์b แต่ละท่านจงเก็บเงินที่ท่านประหยัดไว้ เพื่อจะได้ไม่ต้องเก็บเรี่ยไรเมื่อข้าพเจ้ามาเยี่ยม 3เมื่อข้าพเจ้ามาถึง ข้าพเจ้าจะส่งผู้ที่ท่านเลือกไว้ให้นำเงินทานไปยังกรุงเยรูซาเล็ม โดยถือจดหมายรับรองจากข้าพเจ้า 4ถ้าเหมาะสมที่ข้าพเจ้าจะไปด้วยตนเอง คนเหล่านี้จะเดินทางไปพร้อมกับข้าพเจ้าด้วย

5ข้าพเจ้าจะมาพบท่านโดยผ่านแคว้นมาซิโดเนีย เพราะข้าพเจ้ากำลังจะผ่านแคว้นมาซิโดเนียอยู่แล้ว 6ข้าพเจ้าอาจพักอยู่กับท่านระยะหนึ่ง หรืออาจจะอยู่จนสิ้นฤดูหนาว ท่านจะได้ช่วยจัดหาสิ่งจำเป็นให้ข้าพเจ้าเดินทางต่อไป 7ข้าพเจ้าไม่ต้องการแวะเพียงเพื่อพบท่านเท่านั้นcแต่หวังจะพักอยู่กับท่านสักระยะหนึ่ง ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาต 8ข้าพเจ้าจะพักอยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนถึงวันเปนเตกอสเต 9เพราะข้าพเจ้ามีโอกาสดีที่จะทำงานให้ได้ผลd แม้จะมีหลายคนคอยขัดขวาง

10ถ้าทิโมธีมาถึง จงจัดให้เขาอยู่กับท่านด้วยความสบายใจ เขากำลังทำงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับข้าพเจ้า 11อย่าให้ใครดูถูกเขา จงช่วยให้เขาเดินทางกลับมาหาข้าพเจ้าโดยปลอดภัย ข้าพเจ้าพร้อมกับบรรดาพี่น้องกำลังรอเขาอยู่ 12ส่วนอปอลโลพี่น้องของเรา ข้าพเจ้าพยายามขอร้องเขาให้มาพบท่าน พร้อมกับบรรดาพี่น้อง แต่เขายังไม่ต้องการมาในเวลานี้e เขาจะมาเมื่อมีโอกาส

13จงระมัดระวัง จงยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ จงกล้าหาญและเข้มแข็ง 14จงทำทุกสิ่งด้วยความรักเถิด

15พี่น้องทั้งหลาย ท่านรู้ดีว่าครอบครัวของสเทฟานัสเป็นพี่น้องกลุ่มแรกในแคว้นอาคายา และได้อุทิศตนรับใช้บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ 16ข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านให้เชื่อฟังบุคคลเหล่านี้ และเชื่อฟังทุกคนที่ร่วมงานกับพวกเขาด้วยความเหนื่อยยาก 17ข้าพเจ้ายินดีที่สเทฟานัส ฟอร์ทูนาทัส และอาคายคัสมาเยี่ยมข้าพเจ้าf เขาทั้งหลายทำหน้าที่แทนท่านซึ่งมาไม่ได้ 18เขาทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและจิตใจของท่านสงบ จงรู้จักคุณค่าของบุคคลเหล่านี้เถิด

19พระศาสนจักรต่างๆ ในแคว้นอาเซียgฝากความคิดถึงท่าน อาควิลา และปริสสิลลาพร้อมกับพระศาสนจักรที่ชุมนุมกันในบ้านของเขาส่งความคิดถึงท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า 20พี่น้องทุกคนส่งความคิดถึงท่านทั้งหลาย จงทักทายกันด้วยการจุมพิตศักดิ์สิทธิ์

21คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้า เปาโล

22ผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้นั้นจงถูกสาปแช่งh มารานาธาi

23พระหรรษทานของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า จงสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด

24ข้าพเจ้ารักท่านทุกคนในองค์พระคริสตเยซู

 

16 a เรื่องการบริจาคครั้งนี้ ดู กจ 24:17; รม 15:26-28; 2 คร 8-9; กท 2:10 “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” (ดู 2 คร 8:4) หมายถึง คริสตชนที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่สมัยแรก (กจ 11:29-30) เปาโลมีความกระตือรือร้นที่จะให้มีการเก็บทานบริจาคครั้งนี้ เพราะคิดว่าเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระศาสนจักรต่างๆ ที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นกับพระศาสนจักรในปาเลสไตน์

b หมายถึง “วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า” หรือ วันอาทิตย์ (เทียบ มธ 28:1; กจ 20:7; วว 1:10)

c บางคนคิดว่า เปาโลเคยแวะมาเยี่ยมชาวโครินธ์ครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นแล้ว แต่ความเห็นนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้

d แปลตามตัวอักษรว่า “มีประตูเปิดอยู่ให้ข้าพเจ้า เป็นประตูที่ใหญ่และให้ผล” เป็นภาพพจน์เดียวกันที่ใช้ใน 2 คร 2:12; หมายถึง โอกาสดีในการแพร่ธรรมของเปาโล เทียบ กจ 14:27; วว 3:8

e เหตุผลที่อปอลโลไม่ยอมมาที่เมืองโครินธ์ขณะนั้น อาจเป็นเพราะไม่ต้องการส่งเสริมการแบ่งพรรคแบ่งพวกที่มีอยู่แล้วที่นั่น เทียบ 1:12; 3:4-6; 4:6

f บางทีคนเหล่านี้ได้นำจดหมายของชาวโครินธ์มาให้เปาโล (7:1)

g หมายถึง แคว้นอาเซียของจักรวรรดิโรมัน

h “ให้เขาเป็น anathema” คำนี้ตรงกับภาษาฮีบรูว่า herem (ยชว 6:17 เชิงอรรถ e) พันธสัญญาใหม่ใช้คำนี้ครั้งเดียว หมายถึง ของถวายแก้บนในพระวิหาร (ลก 21:5) แต่บ่อยกว่านั้น หมายถึง การสาปแช่งตนเอง ถ้าผู้พูดไม่รักษาคำสัญญาที่พูดไว้ (รม 9:3) หรือเป็นการสาปแช่งผู้ที่ทำบาปหนักเช่นที่นี่ (1 คร 16:22; กท 1:8-9; ดู 1 คร 12:3; วว 22:3)

i คำภาษาอารามิคเหล่านี้ Maran atha” แปลว่า “พระเจ้ากำลังเสด็จมา” ได้นำไปใช้ในพิธีกรรม เป็นคำที่แสดงถึงความหวังว่าการเสด็จมาอย่างรุ่งเรืองของพระคริสตเจ้าจะมาถึงในไม่ช้า คำนี้ยังอ่านได้อีกแบบหนึ่งว่า “Marana tha” แปลว่า “ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมา” (วว 22:20 เทียบ รม 13:12; ฟป 4:5; ยก 5:8; 1 ปต 4:7)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก