Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 108

คำอธิษฐานภาวนาของประชากรอิสราเอลa

สดด บทนี้รวบรวมและเรียบเรียงมาจากเพลงสดุดีสองบท คือ ข้อ 1-5 จาก สดด 57:7-11 ส่วนข้อ 6-13 จาก สดด 60:5-12 ผู้ประพันธ์เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณ แล้วจึงวอนขอพระพรที่ต้องการ เพลงสดุดีบทนี้จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของคำภาวนาของคริสตชน ที่จะต้องคำนึงถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าก่อนสิ่งใด พระเยซูคริสตเจ้าก็ทรงสอนเช่นเดียวกันเมื่อตรัสว่า "จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้" (มธ 6:33)

บทเพลง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ใจข้าพเจ้าพร้อมแล้ว

            ข้าพเจ้าจะขับร้องถวายสดุดีแด่พระองค์

            จิตข้าพเจ้าพร้อมแล้ว

2    พิณทั้งน้อยใหญ่เอ๋ย จงตื่นเถิด

            ข้าพเจ้าจะได้ปลุกรุ่งอรุณ

3    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชากรทั้งหลาย

            ข้าพเจ้าจะถวายสดุดีในหมู่ชนชาติทั้งมวล

4    เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งใหญ่ถึงท้องฟ้า

            และความสัตย์จริงของพระองค์สูงส่งถึงหมู่เมฆ

5    ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนเหนือฟากฟ้า

            ขอพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วแผ่นดิน

6      ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระหัตถ์ขวา และทรงฟังข้าพเจ้า

            เพื่อผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รอดพ้น

7      พระเจ้าทรงมีพระดำรัสจากสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ว่า

            "เราจะฉลองชัย เราจะแบ่งเมืองเชเคม

            และจะรังวัดหุบเขาสุคคท

8      กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์ก็เป็นของเรา

            เอฟราอิมคือหมวกเกราะคุ้มกันศีรษะของเรา

            ยูดาห์คือคทาจอมทัพของเรา

9      โมอับคืออ่างล้างชำระของเรา

            เราจะโยนรองเท้าของเราไว้บนเอโดม

        เราจะโห่ร้องฉลองชัยเหนือฟิลิสเทีย"

10    ผู้ใดเล่าจะนำข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่มีป้อมปราการ

            ใครเล่าจะนำทางข้าพเจ้าไปถึงเอโดม

11    ข้าแต่พระเจ้า มิใช่พระองค์หรือที่ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลาย?

            ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้เสด็จไปกับกองทัพของข้าพเจ้าทั้งหลายอีก

12    ขอพระองค์ประทานความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในความทุกข์ร้อน

            ความช่วยเหลือจากมนุษย์ไม่เกิดประโยชน์ใด

13    เดชะพระเจ้า พวกเราจะมีชัยชนะ

            พระองค์จะทรงเหยียบย่ำศัตรูของเรา

108 a เพลงสดุดีบทนี้เขียนขึ้นในสมัยหลัง โดยรวบรวมและเรียบเรียงข้อความ 2 ตอนจาก สดด 57:7-11 และ 60:5-12 โดยขัดเกลาเพียงเล็กน้อย ให้เปรียบเทียบเชิงอรรถของ สดด ทั้งสองบทนี้ด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย