Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด”

5. พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศข่าวดี (3)

ง)    คำตักเตือนของพระเยซูเจ้า
            พระเยซูเจ้าตรัสสั่งประชาชนผู้ฟังพระองค์ว่า “จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด” มนุษย์ต้องตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแก่เขาโดยอาศัยการกลับใจและความเชื่อ นักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างเคยตักเตือนประชาชนให้กลับใจ พิธีล้างที่เขาทำได้รับการบรรยายว่าเป็น “พิธีล้างอันแสดงถึงการกลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป” (1:4) พระเจ้าทรงส่งบรรดาประกาศกในอดีตมาชี้แนะความผิดที่เขาได้กระทำต่อพระเจ้า และความบกพร่องในชีวิตสังคม เพื่อนำเขาให้กลับมานมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ และให้รู้จักประพฤติตนอย่างถูกต้องต่อเพื่อนพี่น้องชายหญิง

           การกลับใจหมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรม ผู้ได้รับพิธีล้างในแม่น้ำจอร์แดนเพราะได้ฟังคำเทศน์สอนของนักบุญยอห์น ยอมรับและสารภาพว่าตนได้ทำบาป และตั้งใจแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจว่า เขาจะรับฟังข่าวดีของพระเจ้าและดำเนินชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้เลย ข่าวดีเรียกร้องการให้เปลี่ยนทิศทางชีวิตมุ่งที่จะยอมรับอย่างสมบูรณ์ด้วยใจจริงถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแล้ว กิจการของพระเจ้าจำเป็นและสำคัญมาก แต่ไม่บังคับมนุษย์ให้เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวโดยไม่ออกแรงให้ความร่วมมือ ตรงกันข้าม กิจการของพระเจ้าให้สมรรถภาพแก่มนุษย์ให้ตอบสนองการเรียกของพระเจ้าอย่างถูกต้อง

              การตอบสนองพื้นฐานที่จำเป็นคือความเชื่อในพระจ้า ก้าวแรกมนุษย์ต้องยอมรับข่าวดี ต้องเชื่อว่าข่าวดีนี้เป็นเรื่องจริง เพราะพระเจ้าประทานเวลาเหมาะสมแก่มนุษย์ และทรงตัดสินพระทัยที่จะครองราชย์เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ก้าวต่อมามนุษย์ต้องมีความเชื่อแท้จริงในพระเจ้า คือต้องมีความวางใจในพระเจ้า เป็นความวางใจที่ปราศจากขอบเขตและเงื่อนไข เพราะมนุษย์ต้องสำนึกว่า พระเจ้าทรงมีพลานุภาพและความเมตตากรุณาอย่างไร้ขอบเขต ทรงงานในตัวเราตลอดเวลาอย่างแท้จริง

             ความเชื่อในพระเจ้าเปิดขอบฟ้าใหม่ให้แก่ชีวิตมนุษย์ มนุษย์ไม่อยู่ในโลกที่ปิดอีกแล้ว ไม่อยู่ใต้อำนาจของพลังต่าง ๆ ที่ทำลายเขาและธรรมชาติอีกต่อไป ไม่เป็นทาสของความตายอีกแล้ว ในเวลาเดียวกัน ยังมีพลังที่ต่อสู้กับมนุษย์ ข่มเหงทำให้มนุษย์มีความหวาดกลัว แต่ข่าวดีของพระเจ้าแสดงว่า พระองค์ทรงมีพละกำลังมากกว่า พระองค์ทรงตัดสินพระทัยโดยไม่กลับคืนคำสัญญาว่า จะทรงลบล้างพลังมืดมิดทั้งหมดที่เป็นศัตรูของมนุษย์ และจะประทานชีวิตสมบูรณ์แก่ประชากรของพระองค์

             ความเชื่อในพระองค์เปิดประตูรับแสงสว่าง ทำให้มนุษย์ได้รับการปลดปล่อยจากพลังกดขี่ข่มเหง ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อพื้นฐาน เพราะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากการติดใจกับสิ่งต่าง ๆ ทางโลกซึ่งห้อมล้อมและครอบงำจิตใจ นี่คือการกลับใจที่สำคัญที่สุดคือ การไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งของทางโลกกับเสน่ห์และความกลัวของสิ่งเหล่านี้ มนุษย์ต้องเปิดใจรับพระเจ้า ต้องยอมรับว่าพระเจ้าทรงพระอานุภาพมากกว่าสิ่งเหล่านี้ เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้กำหนดทุกสิ่งและทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย