"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด”

5. พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศข่าวดี (4)

ง)    คำตักเตือนของพระเยซูเจ้า (ต่อ)
            ความเชื่อเป็นสิ่งแรกและพื้นฐานที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องจากผู้ปรารถนาเป็นศิษย์ของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระประสงค์นี้ในรูปแบบต่าง ๆ ของพระราชกิจ ทรงเปิดเผยพระอานุภาพซึ่งปลดปล่อยและช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นโดยการกระทำอัศจรรย์ ทรงเชิญชวนอยู่เสมอให้ทุกคนมีความเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงเชิญชวนผู้ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกคุกคามและผู้มีความทุกข์กังวลใจ อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าเรื่องทรงปลุกบุตรหญิงของไยรัสให้คืนชีพ (เทียบ มก 5:21-43)  และเรื่องบิดากับลูกผู้ถูกปีศาจสิง (เทียบ มก 9:14-27) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องความเชื่อก่อนทรงกระทำอัศจรรย์ เมื่อไยรัสได้รับข่าวว่าบุตรหญิงของตนตายไปแล้ว พระเยซูเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเลย จงมีความเชื่อไว้เถิด”(มก 5:36) พระองค์ตรัสกับบิดาของผู้ถูกปีศาจสิงว่า  “ทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับผู้มีความเชื่อ”(มก 9:23) แล้วบิดาตอบด้วยความมั่นใจว่า “ข้าพเข้าเชื่อ โปรดช่วยความเชื่ออันเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด” (มก 5:24)

              เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์อย่างพิเศษ โดยเริ่มตรัสว่า “จงมีความเชื่อในพระเจ้าเถิด” (มก 11:22) พระองค์ทรงเรียกร้องความเชื่อเช่นเดียวกับเมื่อทรงเริ่มประกาศข่าวดี บรรดาศิษย์ต้องมีความเชื่อแท้จริง ต้องมีความไว้วางใจโดยไม่มีขอบเขตเพื่อสอดคล้องกับธรรมชาติพระเจ้าผู้ทรงมีพระอานุภาพและพระทัยดีอย่างไร้ขอบเขต ความเชื่อนี้สำคัญมาก เพราะมนุษย์ที่ไม่มีความเชื่อย่อมปิดตัวต่อพระเจ้าและต่อพระราชกิจของพระเยซูเจ้าผู้ทรงใช้กิจการของพระองค์เพื่อเปิดเผยพระเจ้า แต่มนุษย์ที่เปิดใจต่อพระเจ้า เขาก็พร้อมที่จะยอมรับพระวาจาและกิจการของพระเยซูเจ้าอย่างไม่มีข้อสงสัย

             เราควรสังเกตลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของการประกาศข่าวดี พระเยซูเจ้าทรงเริ่มเทศนาสั่งสอนโดยอธิบายความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ก่อนอื่นใด พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เปิดเผยพระเจ้า กิจการและท่าทีของพระเจ้าเป็นพื้นฐานและจุดอ้างอิงสำหรับทุกสิ่งที่จะถ่ายทอดต่อไป เพียงพระเยซูเจ้าเท่านั้นทรงชี้ให้มนุษย์รู้ว่าต้องทำสิ่งใด กิจการของมนุษย์ต้องเป็นการตอบสนองกิจการของพระเจ้าที่ทรงกระทำแล้ว

              ข่าวสารทั้งหมดของพระเยซูเจ้าเป็นข่าวดีเรื่องพระเจ้า ความจริงนี้เห็นได้ชัดในการเปิดเผยกิจการของพระเจ้าผู้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น และยังเห็นได้ชัดในคำตักเตือนที่พระเยซูเจ้าตรัสกับมนุษย์ คำตักเตือนนี้เป็นของประทานประเสริฐจากพระองค์ เพราะชี้แนะมนุษย์ให้รู้จักวิธีรับข่าวสารอย่างถูกต้อง

              สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เทศน์ในมิสซาปิดงานเยาวชนโลกในประเทศสเปน ปี ค.ศ.  2011 มีใจความว่า "ความเชื่อไม่ได้เป็นผลลัพธ์จากความพยายามของมนุษย์ ไม่ได้เป็นผลจากเหตุผลประสามนุษย์ แต่ความเชื่อเป็นของขวัญจากพระเจ้า ความเชื่อเริ่มที่พระเจ้า ผู้ทรงเปิดใจเราและเชิญเราให้ร่วมแบ่งปันความศักดิ์สิทธิ์กับพระองค์ ความเชื่อไม่เพียงบอกเราว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ใดเท่านั้น แต่ช่วยเปิดประตูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ความเชื่อนี่แหละคือการเปิดเผยของพระเจ้าให้เรารับรู้"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก