Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ll. ภารกิจของบรรดาอัครสาวกในสมัยแรก

การเลือกตั้งสังฆานุกร

           6  1เวลานั้น ศิษย์aมีจำนวนมากขึ้น บรรดาศิษย์ที่พูดภาษากรีกไม่พอใจศิษย์ที่พูดภาษาฮีบรูbเพราะในการแจกทานประจำวัน บรรดาแม่ม่ายของตนถูกละเลยมิได้รับแจก 

               2อัครสาวกสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์มาประชุม กล่าวว่า “ไม่สมควรที่เราจะละทิ้งการประกาศพระวาจาของพระเจ้าเพื่อไปแจกอาหาร  3พี่น้องทั้งหลาย จงเลือกcบุรุษเจ็ดคนdจากกลุ่มของท่านทั้งหลาย เป็นคนที่มีชื่อเสียงดี เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าและปรีชาญาณ แล้วเราจะแต่งตั้งเขาให้ทำหน้าที่นี้  4ส่วนเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจาe  5ทุกคนในที่ประชุมต่างเห็นชอบกับข้อเสนอนี้ จึงเลือกสเทเฟนบุรุษผู้เปี่ยมด้วยความเชื่อและพระจิตเจ้า,ฟิลิป,โปรโครัส,นิคาโนร์,ทิโมน,ปาร์เมนัส และนิโคลัสชาวอันทิโอกผู้กลับใจมานับถือศาสนายิวf  6เขานำคนทั้งเจ็ดคนมาอยู่ต่อหน้าบรรดาอัครสาวกซึ่งอธิษฐานภาวนาและปกมือเหนือเขาg

                 7พระวาจาของพระเจ้าแพร่หลายยิ่งขึ้นh ศิษย์มีจำนวนมากขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม บรรดาสมณะหลายคนยอมรับความเชื่อด้วย

สเทเฟนถูกจับกุม

           8สเทเฟนเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและพระอานุภาพ ทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชน  9บางคนจากศาลาธรรมที่เรียกกันว่าศาลาธรรมของเสรีชนที่เคยเป็นทาสi คือชาวยิวจากเมืองไซรีน เมืองอเล็กซานเดรีย แคว้นซีลีเซียและเอเชีย เริ่มโต้เถียงกับสเทเฟน  10แต่เขาเหล่านั้นเอาชนะสเทเฟนไม่ได้ เพราะสเทเฟนพูดด้วยปรีชาญาณซึ่งมาจากพระจิตเจ้า  11คนเหล่านั้นจึงเสี้ยมสอนประชาชนบางคนให้ใส่ความว่า “พวกเราได้ยินเขาพูดดูหมิ่นโมเสสและพระเจ้า”  12เขาเหล่านั้นยุยงประชาชนบรรดาผู้อาวุโสและ

          ธรรมาจารย์ให้ปั่นป่วนวุ่นวายแล้วจึงเข้าจู่โจมจับกุมสเทเฟนนำไปยังสภาซันเฮดริน  13ตั้งพยานเท็จกล่าวหาว่า “ชายคนนี้พูดดูหมิ่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และธรรมบัญญัติอยู่เสมอ  14พวกเราได้ยินเขาพูดว่า เยซู ชาวนาซาเร็ธผู้นี้จะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนแปลงขนบประเพณีที่โมเสสมอบให้เรา”j  15ทุกคนที่นั่งอยู่ในสภาซันเฮดรินต่างเพ่งมองสเทเฟน เห็นใบหน้าของเขาสว่างรุ่งเรืองเหมือนกับใบหน้าของทูตสวรรค์k

6 a คำว่า “บรรดาศิษย์” ใน กจ มีความหมายใหม่ (ระหว่าง 6:1 ถึง 21:16)  หมายถึงคริสตชนที่เพิ่งกลับใจและร่วมกลุ่มกับบรรดาศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกตามที่มีเล่าในพระวรสาร

b ชาวยิวที่พูดภาษากรีก หมายถึง ชาวยิวจากนอกประเทศปาเลสไตน์ เขามีศาลาธรรมของตนในกรุงเยรูซาเล็ม และอ่านพระคัมภีร์เป็นภาษากรีก “ชาวยิวที่พูดภาษาฮีบรู” หมายถึง ชาวยิวที่เกิดในปาเลสไตน์ เขาใช้ภาษาอาราเมอิกในการสนทนาประจำวัน แต่อ่านพระคัมภีร์ในศาลาธรรมเป็นภาษาฮีบรู การแยกเป็น 2 กลุ่มเช่นนี้ยังคงมีอยู่ในพระศาสนจักรตั้งแต่ยุคแรกด้วย บรรดาศิษย์ที่พูดภาษากรีกจะเป็นผู้ริเริ่มงานธรรมทูตท่ามกลางคนต่างชาติ

c สำเนาโบราณบางฉบับว่า “เราจะเลือก”

d เลขสิบสองแทนจำนวนตระกูลต่าง ๆ ของอิสราเอล เลขเจ็ดแทนจำนวน “ชาติ” ของคนต่างศาสนาที่อาศัยอยู่ในคานาอัน (ฉธบ 7:1 อ้างถึงใน กจ 13:19)

e เมื่อกลุ่มคริสตชนมาชุมนุมเพื่อถวายคารกิจร่วมกัน บรรดาอัครสาวกมีหน้าที่สองประการ คือนำการอธิษฐานภาวนา และรับผิดชอบเรื่องการสอนคำสอนด้วย (อธิบาย “ข่าวดี” อย่างกว้างขวาง)

f ลูกาไม่ได้เรียกคนที่ได้รับเลือกสรรทั้งเจ็ดคนนี้โดยตรงว่า “สังฆานุกร” คำนี้อาจถูกนำมาใช้เรียกทั้งเจ็ดคนในฐานะเป็นชื่อเรียกตำแหน่งหน้าที่ เพราะคำ diakonia (การรับใช้) ในข้อ 1 หมายถึงหน้าที่แจกทาน ส่วนในข้อ 4 หมายถึงหน้าที่ประกาศพระวาจาของบรรดาอัครสาวก (ดู ฟป 1:1 เชิงอรรถ a; ทต 1:5 เชิงอรรถ c) ทั้งเจ็ดคนมีชื่อเป็นภาษากรีก คนสุดท้ายเป็นผู้กลับใจมาถือศาสนายิว (ดู 2:11 เชิงอรรถ n) สันนิษฐานว่าตั้งแต่บัดนี้คริสตชนที่พูดภาษากรีกคงมีบุคลากรดูแลตนไม่ขึ้นกับกลุ่มคริสตชนที่พูดภาษาฮีบรูอีกต่อไป

g บางคนคิดว่าทุกคนในที่ประชุมได้ปกมือด้วย (เทียบ 13:1-3) แต่ข้อความในข้อ 3 ชวนให้คิดว่า บรรดาอัครสาวกเป็นผู้ปกมือมอบอำนาจให้

h เป็นสำนวนใหม่ ซึ่งยังจะพบอีกใน 12:24; 19:20

i พวกนี้อาจเป็นลูกหลานของชาวยิวซึ่งปอมเปย์แม่ทัพโรมันได้นำเป็นเชลยไปที่กรุงโรม ในปี 63 ก่อน ค.ศ. แล้วถูกขายเป็นทาส และต่อมาได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระ

j เมื่อพระเยซูเจ้าทรงถูกไต่สวน “พยานเท็จ” ได้กล่าวหาเช่นเดียวกันว่า “เขาจะทำลายพระวิหาร” การพิจารณาคดีของพระเยซูเจ้าและของสเทเฟนมีรายละเอียดคล้ายกันมาก (7:56-57; มธ 26:62-66) ข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดธรรมประเพณีของโมเสสจะถูกนำมาใช้ในกรณีของเปาโลด้วย (15:1,5; 21:21,28; 25:8; 28:17)

k การเห็นทูตสวรรค์ก่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ดู วนฉ 13:6) ใบหน้าของโมเสสสะท้อนพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเมื่อเขาลงมาจากภูเขาซีนาย ก่อให้เกิดความเกรงกลัวเช่นเดียวกัน (อพย 34:29-35; 2 คร 3:7-18) ในทำนองเดียวกัน เมื่อพระเยซูเจ้าทรงแสดงองค์อย่างรุ่งโรจน์บนภูเขาใน มธ 17:2; ลก 9:29 บรรดาสมาชิกของสภาซันเฮดรินได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันบนใบหน้าของสเทเฟนเมื่อเขาได้ชมพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า (7:55-56)

เรื่องเล่าเกี่ยวกับสเทเฟนจะดำเนินต่อไปใน 7:55 โดยมีคำปราศรัยแทรกเข้ามาใน 7:1-54 สำหรับเรื่องการแสดงองค์ของพระเจ้า ดู อพย 13:22; 19:16; 33:20; มธ 17:1; 24:26-31 พร้อมเชิงอรรถต่าง ๆ ด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย