"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

คู่มือ "การสัมมนาพระคัมภีร์ขั้นต้น"คู่มือ "การสัมมนาพระคัมภีร์ขั้นต้น"
    แปลและพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็น"สื่อ" สำหรับผู้นำในการจัดสัมมนาพระคัมภีร์ขั้นต้น  ซึ่งเริ่มครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปีคริสตศักราช 1980  ปัจจุบันมีประมาณ 23 ประเทศในทุกทวีปรวมทั้งบรรดาหมู่เกาะต่าง ๆ ได้ใช้ "คู่มือ" เล่มนี้เป็นแนวทางการจัดสัมมนาพระคัมภีร์ขั้นต้นด้วย
จัดพิมพ์โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
ราคาเล่มละ   100   บาท

  ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่ นางสาวกุลรวี น้ำสมบูรณ์ 0-2681-3900 ต่อ 1315

หมายเหตุ  ค่าจัดส่งเล่มละ 50 บาท  
                ระบุชื่อ ที่อยู่ ให้ช้ดเจน  
     
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาพัฒน์พงศ์     
เลขที่บัญชี  170-2-10073-4   
ชื่อบัญชี  มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ(สภาพระสังฆราชคาทอลิก)
-แผนกพระคัมภีร์   
     
กรุณาส่งสำเนาใบฝากเงิน
พร้อมชื่อผู้ฝากมาทางโทรสาร 0-2681-5369 ถึง 70    
หรือ สแกนใบฝากเงินส่งกลับมาทางอีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
ติดต่อ คุณอ๋อม เจ้าหน้าที่แผนกพระคัมภีร์ 


เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก