Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระวาจาของพระเจ้าและแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

89.      เมื่อระลึกถึงพระวจนาตถ์ของพระเจ้า พระวจนาตถ์ซึ่งทรงรับธรรมชาติมนุษย์ในพระครรภ์ของพระนางมารีย์แห่งนาซาเร็ธ ใจของเราบัดนี้หันไปคิดถึงแผ่นดินที่พระธรรมล้ำลึกการไถ่กู้ชาวเราได้สำเร็จไป และเป็นจุดเริ่มให้พระวาจาของพระเจ้าแผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดิน โดยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า พระวจนาตถ์ (หรือพระวาจา) ได้รับธรรมชาติมนุษย์ในช่วงเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ คือที่มุมหนึ่งของแผ่นดินภายในอาณาเขตของจักรวรรดิโรมัน เพราะเหตุนี้ ยิ่งเราคิดถึงสากลภาพและความโดดเด่นของพระบุคคลของพระคริสตเจ้า เราก็ยิ่งมีความรู้คุณมากยิ่งขึ้น เมื่อมองแผ่นดินที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิด ทรงดำเนินพระชนมชีพ และมอบพระองค์เพื่อเราทุกคน ก้อนหินที่พระผู้ไถ่ของเราเคยทรงเหยียบย่ำยังคงรักษาความทรงจำและยัง "ประกาศ" ข่าวดีแก่เราตลอดมา เพราะเหตุนี้ บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาจึงเห็นพ้องต้องกันระลึกถึงวลีน่าฟังที่เรียกแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ว่า "พระวรสารฉบับที่ห้า"[1] นับว่ามีความสำคัญยิ่งที่ยังมีกลุ่มคริสตชนอยู่ในสถานที่เหล่านี้ แม้จะมีความยากลำบากไม่น้อย สมัชชาพระสังฆราชแสดงความใกล้ชิดอย่างลึกซึ้งต่อคริสตชนทุกคนที่อาศัยในแผ่นดินของพระเยซูเจ้า และเป็นพยานยืนยันความเชื่อต่อพระผู้กลับคืนพระชนมชีพ บรรดาคริสตชนที่นั่นได้รับเรียกให้ทำหน้าที่เป็นประหนึ่ง "ประภาคารแห่งความเชื่อแทนพระศาสนจักรสากล รวมทั้งเป็นประหนึ่งเชื้อแป้งแห่งความสามัคคีปรองดอง ความมีปรีชา และความเสมอภาคในชีวิตของสังคมที่มีธรรมเนียมเคยเป็น และยังคงเป็นสังคมที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านเชื้อชาติและด้านศาสนา"[2]

ทุกวันนี้แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ยังคงเป็นจุดหมายของการแสวงบุญของประชากรคริสตชน คือเป็นเครื่องหมายแห่งการภาวนาและการชดเชยใช้โทษบาป เหมือนกับที่บรรดานักเขียนตั้งแต่สมัยโบราณ เช่นนักบุญเยโรม เคยเป็นพยานยืนยันมาแล้ว[3] ยิ่งเรามองและคิดถึงกรุงเยรูซาเล็มในโลกนี้มากขึ้นเท่าใด ความปรารถนาของเราถึงกรุงเยรูซาเล็มในสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดหมายการเดินทางของเราแต่ละคน ก็ยิ่งต้องลุกร้อนขึ้นพร้อมกับความปรารถนาที่จะให้พระนามของพระเยซูเจ้าเป็นพระนามเพียงหนึ่งเดียว ที่ทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นนามที่นำความรอดพ้นมาให้มนุษย์ทุกคน (เทียบ กจ 4:12)[1] Cfr Propositio 51.

[2] Benedictus XVI, Homilia in eucharistica celebratione apud Vallem Iosaphat, Hierosolymae (12 Maii 2009): AAS 101 (2009), 473.

[3] Cfr Epistula 108,14: CSEL 55, p.324-325.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย