Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 111

คำสรรเสริญพระราชกิจของพระยาห์เวห์a

            เพลงสดุดีกลบทอักษรบทนี้ เป็นเพลงสรรเสริญพระทัยดีของพระเจ้าที่ทรงแสดงให้ปรากฏในการอพยพออกจากอียิปต์และการกระทำพันธสัญญากับประชากรอิสราเอล ผู้ที่คิดคำนึงถึงพระราชกิจอันน่าพิศวงที่พระเจ้าทรงกระทำ ย่อมได้รับความรู้ถึงพระฤทธานุภาพและพระทัยดีของพระองค์ ความยำเกรงพระเจ้าซึ่งหมายถึงการดำเนินชีวิตตามเงื่อนไขของพันธสัญญานับเป็นการได้รับปรีชาญาณที่แท้จริง     

            อัลเลลูยา

อาเลฟ    1   ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ด้วยสุดจิตใจ

เบท           พร้อมกับผู้ชอบธรรมในที่ชุมนุม

กีเมล     2   พระราชกิจของพระยาห์เวห์ยิ่งใหญ่

ดาเลท        ควรแก่การพิจารณาจากทุกคนที่ชื่นชอบพระราชกิจนั้น

เฮ         3   พระราชกิจของพระองค์เปี่ยมด้วยความสง่างามและความรุ่งเรือง

วาว            ความเที่ยงธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

ซาอิน    4   พระองค์ทรงทำให้พระราชกิจน่าพิศวงของพระองค์เป็นที่จดจำb

เคท           พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงเมตตากรุณา

เตด       5   พระองค์ประทานอาหารแก่ผู้ที่ยำเกรงพระองค์c

โยด           ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่เสมอ

คัฟ        6   พระองค์ทรงสำแดงพระอานุภาพแห่งพระราชกิจแก่ประชากรของพระองค์

ลาเมด        ประทานนานาชาติให้เป็นมรดกแก่เขา

เมม       7   พระราชกิจจากพระหัตถ์ของพระองค์เป็นความสัตย์จริงและความยุติธรรม

นูน            ข้อบังคับของพระองค์ทุกข้อน่าเชื่อถือ

ซาเมค   8   ตั้งมั่นอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์

อายิน         สมควรปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม

เป         9   พระองค์ทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์

ซาเด          ทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์ไว้ตลอดไป

โฆฟ           พระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และน่าสะพรึงกลัว

เรช   10   ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นจุดเริ่มต้นของปรีชาญาณ

ชิน            ผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติย่อมมีปัญญา

เตา         การสรรเสริญพระยาห์เวห์ดำรงอยู่ตลอดไป

111 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทประพันธ์กลบทอักษร เช่นเดียวกับ สดด 112ซึ่งมีคำสอน ลีลาการเขียนและโครงสร้างคล้ายคลึงกัน

b  โดยกำหนดเป็นวันฉลองต่างๆประจำปี ดู อพย 23:14 เชิงอรรถ d

c "ประทานอาหาร" เป็นการเท้าความถึงอัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานมานนาและนกคุ่มเลี้ยงประชากรอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร (ดู อพย 16:1 เชิงอรรถ a)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย