Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีบทที่ 110

พระเมสสิยาห์ทรงเป็นสมณa

เนื้อหาของ สดด บทนี้เป็นพระดำรัสของพระเจ้าสามเรื่องที่สมณะหรือประกาศกกล่าวในพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์พระองค์ใหม่ พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้กษัตริย์มีชัยชนะต่อบรรดาศัตรู ทรงรื้อฟื้นการรับกษัตริย์เป็นบุตรบุญธรรมและทรงตั้งให้กษัตริย์ทำหน้าที่สมณะเหมือนกับเมลคีเซเด็ก พระองค์ยังทรงสัญญาจะช่วยเหลือกษัตริย์เมื่อจะทำสงครามในอนาคตด้วย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพลงสดุดีนี้บทนี้ใช้ขับร้องในพิธีราชาภิเษก หรือวันครบรอบปีเช่นเดียวกับ สดด 2 – ธรรมประเพณีทั้งของชาวอิสราเอลและคริสตชน จัดว่าเพลงสดุดีบทนี้เป็นยอดของบรรดา “เพลงสดุดีเกี่ยวกับกษัตริย์” คริสตชนเข้าใจว่าข้อความต่างๆ ในเพลงสดุดีบทนี้ สำเร็จเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า “พระเมสสิยาห์” (ผู้รับเจิม) และพระบุตรของพระเจ้า (มธ 22:44-45; 26:63-64) พันธสัญญาใหม่ใช้ข้อความจาก สดด บทนี้บ่อยๆ เพื่อประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในฐานะเจ้าผู้ปกครองสกลจักรวาล (เทียบ มก 16:19; กจ 2:33-35; รม 8:34; อฟ 1:20; คส 3:1; 1 ปต 3:22; 1 คร 15:25-28; ฮบ 10:12-13)

เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด

1      พระดำรัสของพระยาห์เวห์แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า

            "จงประทับทางขวาของเรา

            จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นดังแท่นวางเท้าของท่าน"b

2      จากศิโยนพระยาห์เวห์จะทรงแผ่ขยายอำนาจกษัตริย์ปกครองแก่ท่าน ตรัสว่า

            "จงปกครองเหนือบรรดาศัตรู

3      อำนาจปกครองเป็นของท่านตั้งแต่วันกำเนิดในความรุ่งโรจน์ศักดิ์สิทธิ์

            ตั้งแต่รุ่งอรุณเราให้กำเนิดท่านเหมือนน้ำค้าง"c

4      พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณไว้แล้ว และจะไม่เปลี่ยนพระทัย

            "ท่านเป็นสมณะตลอดไปตามแบบของเมลคีเซเดค"

5      พระยาห์เวห์ประทับ ณ เบื้องขวาของท่าน

            พระองค์จะทรงทำลายล้างกษัตริย์ทั้งหลายในวันแห่งพระพิโรธ

6      จะทรงพิพากษานานาชาติ ให้ซากศพกองเป็นภูเขา

            และจะทรงบดขยี้ศีรษะทั่วแผ่นดิน

7      พระราชาจะทรงดื่มน้ำจากลำธารริมทางd 

            ดังนั้นจึงทรงเชิดพระเศียรขึ้นสูง

110 aคุณลักษณะพิเศษของพระเมสสิยาห์คือการเป็นกษัตริย์ปกครองโลก และเป็นสมณะตลอดไป (เทียบ 2 ซมอ 7:1 เชิงอรรถ a; ศคย 6:12-13) พระเมสสิยาห์ทรงรับคุณลักษณะดังกล่าวนี้ มิใช่โดยพิธีแต่งตั้งจากมนุษย์ แต่ได้รับจากพระเจ้าโดยตรงเช่นเดียวกับเมลคีเซเดค (ปฐก 14:18 เชิงอรรถ g)  

b "แท่นวางเท้า" เทียบ ยชว 10:24; ดนล 7:14

c ต้นฉบับภาษาฮีบรูของข้อ 3 นี้ไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์นัก เราจึงแปลตามสำนวนภาษาละตินฉบับปรับปรุงตามตัวบทของสำนวนแปลโบราณ

d ประโยคนี้อาจหมายความว่าพระเมสสิยาห์ทรงดื่มน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ยากที่เป็นการทดลอง และยังอาจมีความหมายอีกว่าพระเมสสิยาห์กำลังทรงไล่ตามศัตรู  ทรงหยุดพักชั่วครู่เพื่อดื่มน้ำจากลำธารข้างทางเพื่อดับกระหาย เพื่อรีบติดตามต่อไป * บางคนคิดว่าการดื่มน้ำและยกศีรษะขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีราชาภิเษก (เทียบ 1 พกษ 1:9,33-35)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย