Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 102

คำอธิษฐานภาวนาในยามทุกข์ยากa

สดด บทนี้เป็นบทที่ 5 ใน 7 บทของ "เพลงสดุดีขอสมาโทษ" (Seven penitential Psalms) อีก 6 บทได้แก่ สดด 6,32,38,51,130 และ 147 ผู้ประพันธ์ไม่สารภาพความผิดโดยตรง แต่กล่าวเป็นนัยถึงภัยพิบัติและความเจ็บป่วย ภาคแรก (ข้อ 1-11) มีลักษณะเป็นคำอ้อนวอน ส่วนภาคที่สอง (ข้อ 12-22) เป็นคำอธิษฐานภาวนาขอให้พระเจ้าทรงสถาปนาศิโยนขึ้นใหม่ ข้อท้ายๆ ซ้ำคำอ้อนวอนตอนต้น แต่บัดนี้ผู้ประพันธ์แสดงความวางใจในพระอานุภาพของพระเจ้า ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดนิรันดรโดยไม่เปลี่ยนแปลง เพลงสดุดีบทนี้แต่เดิมอาจเป็นคำอธิษฐานภาวนาของพระราชาในฐานะผู้แทนของประชาชนในชาติ การบรรยายถึงความทุกข์ยากส่วนตัวของพระราชา อาจเป็นคำอุปมาถึงความทุกข์ยากของประชาชน เช่นการกันดารอาหารหรือการเห็นกรุงเยรูซาเล็มในสภาพปรักหักพัง ในทำนองเดียวกัน คริสตชนควรคิดว่าตนเป็นเสมือนพระศาสนจักรที่ถูกเบียดเบียนหรืออยู่ในอันตราย จึงวอนขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือ

คำภาวนาของผู้มีทุกข์ เมื่อเขาหมดกำลังและระบายความร้อนใจเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า

            ขอให้เสียงร้องขอความช่วยเหลือของข้าพเจ้าขึ้นไปถึงพระองค์

2      ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ไปจากข้าพเจ้า

            ยามข้าพเจ้าอยู่ในความทุกข์ยาก

        โปรดเงี่ยพระกรรณฟังข้าพเจ้า

        เมื่อข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ โปรดตอบข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด

3      วันเวลาของข้าพเจ้าจางหายไปประดุจควันไฟ

            กระดูกของข้าพเจ้าลุกเป็นไฟเหมือนถ่านในเตา

4      ใจของข้าพเจ้าเหี่ยวแห้งเหมือนแต้นหญ้าที่ถูกแดดเผา

            ข้าพเจ้าลืมแม้กระทั่งจะกินอาหาร

5      ข้าพเจ้าส่งเสียงร้องคร่ำครวญ

            จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก

6      ข้าพเจ้าเป็นเหมือนนกเค้าแมวในถิ่นทุรกันดาร

            เหมือนนกฮูกในซากปรักหักพัง

7      ข้าพเจ้าตื่นเฝ้าอยู่และคร่ำครวญb

            ข้าพเจ้าเป็นเหมือนนกโดดเดี่ยวเกาะอยู่บนหลังคา

8      ศัตรูของข้าพเจ้าด่าว่าเหน็บแนมข้าพเจ้าตลอดทั้งวัน

            เขาโกรธเคืองc และสาปแช่งข้าพเจ้า

9      ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ากินขี้เถ้าต่างอาหาร

            ดื่มน้ำตาแทนเครื่องดื่ม

10    พระองค์ทรงยกข้าพเจ้าขึ้นมาและทรงขว้างทิ้งไป

            เพราะพระพิโรธและความกริ้วของพระองค์

11    วันเวลาของข้าพเจ้าหมดไปเหมือนเงาที่ทอดยาวเวลาเย็น

            ข้าพเจ้าเหี่ยวแห้งไปคล้ายต้นหญ้า

12    แต่พระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ตลอดไป

            มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยระลึกถึงพระองค์

13    โปรดทรงลุกขึ้นและทรงเมตตาสงสารศิโยนเถิด

            บัดนี้เป็นเวลาที่จะทรงโปรดปราน

            เวลานั้นมาถึงแล้ว

14    เพราะผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์รักศิลาทุกก้อนในศิโยน

            และสงสารซากปรักหักพังของนครนี้

15    นานาชาติจะยำเกรงพระนามของพระยาห์เวห์

            กษัตริย์ทั้งหลายของแผ่นดินจะเคารพยำเกรงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

16    เมื่อพระยาห์เวห์จะทรงสร้างศิโยนขึ้นใหม่

            พระองค์จะทรงปรากฏในพระสิริรุ่งโรจน์

17    จะทรงผินพระพักตร์ฟังคำอธิษฐานภาวนาของผู้ถูกทอดทิ้ง

            และจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานภาวนาของเขา

18    ขอให้เรื่องนี้ได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐานสำหรับชนรุ่นต่อๆไปในอนาคต

            และประชากรที่จะเกิดใหม่จะสรรเสริญพระยาห์เวห์d

19    พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรลงมาจากสักการสถานเบื้องบนของพระองค์

            จากสวรรค์ พระองค์ทรงสำรวจแผ่นดิน

20    เพื่อทรงฟังเสียงคร่ำครวญของผู้ถูกจองจำ

            และทรงปลดปล่อยผู้ต้องโทษประหารให้เป็นอิสระ

21    แล้วพระนามของพระยาห์เวห์จะได้รับการประกาศในศิโยน

            พระองค์จะทรงได้รับคำสรรเสริญในกรุงเยรูซาเล็ม

22    เมื่อประชาชาติทั้งหลายจะมาชุมนุมกัน

            และบรรดาอาณาจักรจะรับใช้พระยาห์เวห์

23    พระองค์ทรงบันดาลให้พละกำลังของข้าพเจ้าeอ่อนเปลี้ยระหว่างการเดินทาง

            พระองค์ทรงทำให้วันเวลาของข้าพเจ้าสั้นลงf

24    ข้าพเจ้าจึงพูดว่า "ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า

            โปรดอย่าทรงยกข้าพเจ้าไปก่อนถึงครึ่งอายุของข้าพเจ้า

            พระองค์ทรงพระชนมชีพอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์"

25    พระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินนานมาแล้ว

            ท้องฟ้าเป็นผลงานจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์

26    สิ่งเหล่านี้จะผ่านพ้นไป แต่พระองค์จะยังทรงดำรงอยู่

            สิ่งต่างๆจะผุกร่อนไปเหมือนเสื้อผ้า

            พระองค์ทรงเปลี่ยนทุกสิ่งเหมือนอาภรณ์ที่ใช้แล้ว

27    แต่พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปรเลย

            และปีของพระองค์ก็ไม่มีวันสิ้นสุด

28    บรรดาบุตรของผู้รับใช้พระองค์จะพำนักอยู่อย่างปลอดภัย

         ลูกหลานของเขาจะดำเนินชีวิตเฉพาะพระพักตร์อย่างมั่นคง

102 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงยอมรับผิดขอสมาโทษ ผู้เรียบเรียงนำบทประพันธ์ 2 บทมารวมเข้าด้วยกัน บทหนึ่งเป็นเพลงคร่ำครวญส่วนตัว (คือ ข้อ 1-11 และ 23-27 เทียบ สดด 69)  อีกบทหนึ่งเป็นคำอธิษฐานภาวนาขอให้พระเจ้าทรงบูรณะศิโยนขึ้นใหม่ (ข้อ 12-22 และ 28)

b "และคร่ำครวญ" แปลโดยคาดคะเนตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "เป็นอยู่"

c "โกรธเคือง" สำนวนแปลโบราณหลายฉบับอ่านว่า "ผู้ที่เคยสรรเสริญข้าพเจ้า"

d "พระยาห์เวห์" ต้นฉบับภาษาฮีบรูใช้พระนามย่อว่า "ยาห์"

e "ของข้าพเจ้า" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ของพระองค์" ประโยคนี้จึงน่าจะแปลว่า "พระองค์ทรงตอบสนองเขาด้วยพละกำลังของพระองค์"

f สำนวนแปลภาษากรีกและซีเรียคว่า "ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดทรงแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าวันเวลาของข้าพเจ้านั้นสั้น"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย