Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 99

พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงความเที่ยงธรรมและความศักดิ์สิทธิ์a

            เพลงสดุดีบทนี้ เป็นบทสุดท้ายในเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์จำนวนหกบท สดด บทนี้เน้นเป็นพิเศษถึงความศํกดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและความจำเป็นที่ต้องมีสมณะเช่นโมเสส อาโรนและซามูเอล เพื่อสอนธรรมบัญญัติและวอนขอแทนประชาชน เป็นไปได้ว่า ผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจจากพิธีกรรมในพระวิหารเช่นเดียวกับที่ประกาศกอิสยาห์ได้รับนิมิต (อสย 6) แต่บรรยากาศของ สดด บทนี้ดูเหมือนจะเป็นพิธีรื้อฟื้นพันธสัญญาในเทศกาลอยู่เพิง ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นคำสอนพื้นฐานข้อหนึ่งของพันธสัญญาใหม่ ดังที่ปรากฏในคำขอข้อแรกของบทข้าแต่พระบิดา "พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ" (มธ 6:9) เพื่อเราอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดา เราต้องยอมรับก่อนอื่นใดหมดว่าพระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์  พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็น "ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า" (ยน 6:69) ยังทรงเรียกพระเจ้าว่า "พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์" (ยน 17:11) เราคริสตชนยังได้รับเรียกมาให้เป็น "ผู้ศักดิ์สิทธิ์" ด้วยเช่นกัน (1 ปต 1:15-16)

1      พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ ประชากรทั้งหลายจงตัวสั่นพรั่นพรึงเถิด

            พระองค์ประทับอยู่บนพระบัลลังก์เหนือบรรดาเครูบ

                        แผ่นดินก็หวั่นไหว

2      พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ในศิโยน

            พระองค์ทรงสูงส่งอยู่เหนือประชาชาติทั้งมวล

3      ประชากรทั้งหลายจงสรรเสริญพระนามของพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัว

            พระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์

4      พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอานุภาพb ทรงรักความยุติธรรม

            ทรงสถาปนาความถูกต้อง

            พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงสร้างความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมในยาโคบ

5      จงยกย่องพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา

             จงกราบนมัสการที่วางพระบาทของพระองค์

              พระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์

6      โมเสสและอาโรนในหมู่สมณะของพระองค์

              ซามูเอลcในหมู่ผู้เรียกขานพระนามของพระองค์

              เขาทั้งหลายเรียกหาพระยาห์เวห์ พระองค์ก็ทรงตอบเขา

7      พระองค์ตรัสแก่เขาจากเสาเมฆ

              เขาปฏิบัติตามกฤษฎีกาของพระองค์

              ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่พระองค์ประทานให้

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์ทรงตอบเขา

              ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานอภัยแก่เขา

              แต่ทรงลงโทษเมื่อเขากระทำบาปd

9      จงยกย่องพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา

              จงกราบนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

              เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงความศักดิ์สิทธิ์

99 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญ กล่าวพาดพิงถึงอวสานกาล แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนแรกข้อ 1-4 และตอนหลังข้อ 6-8 มีข้อ 5 และข้อ 9 เป็นบทตอบรับ กล่าวสรรเสริญความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล

b "ผู้ทรงอานุภาพ" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "พระอานุภาพของกษัตริย์"

c โมเสส อาโรนและซามูเอลเป็นผู้ช่วยอ้อนวอนพระยาห์เวห์แทนประชากรอิสราเอล เทียบ สดด 106:23; อพย 32:11 เชิงอรรถ e; กดว 17:11-13.

d โมเสสและอาโรนถูกพระเจ้าลงโทษมิให้เข้าในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ดู กดว 27:14; ฉธบ 3:26

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย