Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 97

พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองa

           สดด บทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์หนึ่งในหกบท ผู้ประพันธ์บรรยายการที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่มนุษย์โดยใช้ภาพพจน์ตามธรรมประเพณี เช่น เมฆ ไฟ ฟ้าแลบ ปรากฏการณ์เช่นนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์และความลึกลับของพระเจ้าอีกด้วย ผู้ประพันธ์กล่าวถึงเทพเจ้าที่ชนชาติต่างๆ เคารพนับถือว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เช่นเดียวกับที่กล่าวถึงในเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์บทอื่นๆ ทำให้ชนชาติเหล่านั้นต้องรู้สึกอับอาย ชาวอิสราเอลยินดีเพราะพระเจ้าของเขาทรงยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งปวง เราคริสตชนอาจเข้าถึงพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และทรงมหิทธานุภาพนี้ได้ โดยทางพระคริสตเจ้าซึ่งทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเรา

1    พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ แผ่นดินจงเปรมปรีดิ์

           เกาะทั้งหลายจงยินดีเถิด

2    เมฆและความมืดห้อมล้อมพระองค์

           ความยุติธรรมและกฎเกณฑ์เป็นรากฐานแห่งพระบัลลังก์ของพระองค์

3    ไฟเดินนำหน้าพระองค์

           เผาผลาญศัตรูของพระองค์รอบด้าน

4    สายฟ้าแลบของพระองค์ส่องโลกให้สว่าง

           แผ่นดินแลเห็นและสั่นสะเทือน

5    ภูเขาละลายคล้ายขี้ผึ้งเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์b

           เฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินทั้งมวล

6    ฟ้าประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์

           บรรดาประชาชาติแลเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

7    ทุกคนที่กราบนมัสการรูปเคารพ

           และผู้ที่ภูมิใจในความว่างเปล่า จงได้รับความอับอาย

           เทพเจ้าทั้งหลายจงกราบนมัสการพระยาห์เวห์เถิด

8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ศิโยนได้ยินและมีความยินดี

           เหล่าธิดาแห่งยูดาห์cก็เปรมปรีดิ์

           เพราะการพิพากษาของพระองค์

9    ถูกต้องแล้ว พระองค์คือพระยาห์เวห์

           ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเหนือแผ่นดินทั้งมวล

           ทรงสูงส่งล้นพ้นเหนือเทพเจ้าทั้งปวง

10   ท่านทั้งหลายที่รักพระยาห์เวห์ จงเกลียดชังความชั่วd

           พระองค์ทรงพิทักษ์รักษาชีวิตของผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์

           ทรงช่วยเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของคนอธรรม

11   ความสว่างปรากฏขึ้นeแก่ผู้ชอบธรรม

           ความยินดีเกิดขึ้นแก่ผู้มีใจซื่อตรง

12   ผู้ชอบธรรมทั้งหลาย จงยินดีในพระยาห์เวห์เถิด

           จงสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

97 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า กล่าวพาดพิงถึงการพิพากษาของพระเจ้าในวาระสุดท้าย มีข้อความหลายตอนชวนให้คิดถึงเพลงสดุดีบทอื่นๆ ด้วย

b "เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์" บางคนละวลีนี้เพราะคิดว่าเป็นการคัดลอกซ้ำกับบรรทัดต่อไป

c "ธิดาแห่งยูดาห์" หมายถึงหัวเมืองต่างๆในแคว้นยูดาห์ ในทำนองเดียวกัน "ศิโยน" หมายถึงชาวกรุงเยรูซาเล็ม

d "ท่านทั้งหลายที่รักพระยาห์เวห์จงเกลียดชังความชั่ว" บางคนแปลโดยคาดคะเนตามสำนวนแปลโบราณบางฉบับว่า "พระยาห์เวห์ทรงรักผู้ที่เกลียดความชั่ว"

e "ปรากฏขึ้น" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ถูกหว่าน"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย