Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 95

คำเชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้าa

            สดด บทนี้เป็นคำเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมพิธีกรรมเพื่อสรรเสริญและถวายนมัสการแด่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นกษัตริย์และพระผู้สร้างสรรพสิ่ง และยังทรงเป็นผู้เลี้ยงดูประชากรของพระองค์อีกด้วย ผู้นำขับร้องเตือนประชาชนให้เชื่อฟังพระเจ้า อย่าไปเอาอย่างบรรดาบรรพบุรุษที่เคยมีใจแข็งกระด้างถึงกับทดลองพระเจ้า พระศาสนจักรใช้ สดด บทนี้เป็นบทนำพิธีทำวัตรประจำวัน เพื่อเชิญชวนทุกคนให้ถวายคารวกิจต่อพระเจ้าจากใจจริง

1      มาเถิด เราจงสรรเสริญพระยาห์เวห์ด้วยความยินดี

            เราจงโห่ร้องสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นหลักศิลาbที่ช่วยเราให้รอดพ้น

2      เราจงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์เพื่อขอบพระคุณ

            เราจงโห่ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ด้วยความยินดี

3      เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

            ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าใดๆ

4      ส่วนลึกสุดของแผ่นดินอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์

            ยอดภูเขาสูงสุดก็เป็นของพระองค์

5      ทะเลเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้าง

            พระหัตถ์ของพระองค์ปั้นแผ่นดินแห้ง

6      มาเถิด เราจงกราบนมัสการพระองค์

        เราจงคุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ผู้ทรงสร้างเรา

7      เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา

            และเราเป็นประชากรที่ทรงเลี้ยงดูดุจฝูงแกะ

        เป็นฝูงแกะที่พระองค์ทรงนำ

            ท่านทั้งหลายจงฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในวันนี้เถิด

8      "ท่านอย่าทำใจให้แข็งกระด้างเหมือนที่เมรีบาห์

            เหมือนในวันนั้นที่มัสสาห์ในถิ่นทุรกันดารc

9      เมื่อบรรพบุรุษของท่านทดลองเรา

            เขาทดสอบเรา แม้ได้เห็นการกระทำของเราแล้ว"

10    เราเอือมระอาคนรุ่นนั้นdเป็นเวลานานสี่สิบปี

            และพูดว่า "เขาทั้งหลายเป็นประชาชนที่มีใจไม่เที่ยงตรง

            เขาไม่ยอมรู้จักทางของเรา

11    ดังนั้น เราจึงปฏิญาณด้วยความโกรธ

            ว่าเขาทั้งหลายจะไม่มีวันได้เข้าในที่พักผ่อนของเราeเลย"

95 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้า ใช้ในขบวนแห่ อาจเป็นในเทศกาลอยู่เพิง (เทียบ ฉธบ 31:11).

b "หลักศิลา" อาจเท้าความถึงก้อนหินที่โมเสสตีแล้วมีน้ำไหลออกมาในถิ่นทุรกันดาร (อยพ 17:1ฯ)      หรืออาจหมายถึงพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (2 ซมอ 24:18)

c "เมรีบาห์" แปลว่า "การโต้เถียง"  ส่วน "มัสสาห์" แปลว่า "การทดลอง"

d "คนรุ่นนั้น" แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ  ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "คนรุ่นหนึ่ง"

e "ที่พักผ่อนของเรา" หมายถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญา (แผ่นดินคานาอัน) และยังหมายถึงพระวิหารที่ประทับของพระเจ้าอีกด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย