Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 94

พระเจ้าทรงเที่ยงธรรมa

            สดด บทนี้เป็นทั้งคำอ้อนวอน ขอบพระคุณและบทประพันธ์ประเภท "ปรีชาญาณ" ผู้กล่าวข้อความใน สดด บทนี้คงมีตำแหน่งทางการ เช่นเป็นประกาศกหรือกษัตริย์ เขากล่าวถึงการกระทำที่เลวร้ายของคนชั่ว และเตือนคนชั่วเหล่านั้นว่าพระเจ้าผู้ทรงล่วงรู้ทุกสิ่งทรงทราบว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ แล้วผู้ประพันธ์แสดงความมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องเขา และคนดีมีธรรมทั้งหลายให้ปลอดภัยจากคนชั่วเหล่านั้น   เมื่อใช้ สดด บทนี้ภาวนา คริสตชนอาจคิดถึงสมาชิกหลายคนของสังคมที่กำลังเผชิญกับความอยุติธรรมและถูกข่มเหง เขากำลังร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าให้พระองค์เสด็จมาช่วยเหลือ และประทานความยุติธรรมให้เขา

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ประทานความยุติธรรม

            ข้าแต่พระเจ้าผู้ประทานความยุติธรรม โปรดทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์เถิด

2      องค์พระผู้พิพากษาแผ่นดิน โปรดทรงลุกขึ้นเถิด

            โปรดทรงตอบสนองคนหยิ่งยโสให้สาสมเถิด

3      ข้าแต่พระยาห์เวห์ อีกนานเพียงใดที่คนชั่วร้าย

            อีกนานเพียงใดที่คนชั่วร้ายยังจะร่าเริงอยู่ได้?

4      ผู้กระทำชั่วทั้งหลายกล่าวร้าย

            พูดจาโอหังและโอ้อวด

5      ข้าแต่พระยาห์เวห์ เขาเหล่านั้นเหยียบย่ำประชากรของพระองค์

            เขาข่มเหงผู้รับมรดกของพระองค์

6      เขาฆ่าหญิงม่ายและชายต่างด้าว

            เขาสังหารลูกกำพร้า

7      เขาคิดว่า "พระยาห์เวห์ทรงมองไม่เห็น

            พระเจ้าแห่งยาโคบไม่เอาพระทัยใส่"

8      เจ้าคนเบาปัญญาในหมู่ประชากรเอ๋ย จงเข้าใจเถิด

            เจ้าคนโง่เอ๋ย เมื่อใดจะฉลาด

9      พระองค์ผู้ทรงสร้างหูจะไม่ทรงได้ยินกระนั้นหรือ?

            พระองค์ผู้ทรงสร้างนัยน์ตาจะทรงมองไม่เห็นหรือ?

10    พระองค์ผู้ทรงอบรมสั่งสอนนานาชาติจะไม่ทรงลงโทษหรือ?

            พระองค์ทรงสั่งสอนความรู้แก่มนุษย์

11    พระยาห์เวห์ทรงทราบความคิดของมนุษย์

            ว่าเป็นเพียงลมหายใจbเฮือกเดียว

12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้ที่พระองค์ทรงอบรมสั่งสอนย่อมเป็นสุข

            พระองค์ทรงสอนเขาให้รู้ธรรมบัญญัติของพระองค์c

13    พระองค์จะประทานการพักผ่อนแก่เขาในวันเคราะห์ร้าย

            จนกว่าหลุมจะถูกขุดสำหรับคนชั่ว

14    พระยาห์เวห์จะไม่ทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์

            จะไม่ทรงละทิ้งมรดกของพระองค์

15    เพราะการวินิจฉัยจะกลับเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่ง

            และผู้มีใจซื่อตรงทั้งหลายก็จะดำเนินตาม

16    ผู้ใดจะลุกขึ้นมาเคียงข้างข้าพเจ้าเพื่อต่อสู้กับคนชั่วร้าย

           ผู้ใดจะยืนอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อต่อสู้กับผู้กระทำความชั่ว?

17    หากพระยาห์เวห์ไม่เสด็จมาช่วยข้าพเจ้า

     ในไม่ช้าข้าพเจ้าคงจะไปอาศัยอยู่ในแดนแห่งความเงียบสงัดd

18    เมื่อข้าพเจ้าพูดว่า "เท้าของข้าพเจ้ากำลังลื่นไถล"

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์ก็จะเข้ามาค้ำจุนข้าพเจ้า

19    เมื่อข้าพเจ้ามีความกังวลใจหลายเรื่อง

            พระองค์ก็ประทานกำลังใจและความยินดีแก่ข้าพเจ้า

20    ศาลอธรรมที่ใช้ข้อกำหนดเพื่อก่อความทุกข์

            จะเป็นพันธมิตรกับพระองค์ได้หรือ?

21    คนเหล่านั้นร่วมกันทำร้ายชีวิตของผู้ชอบธรรม

            และตัดสินประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์

22    แต่พระยาห์เวห์ทรงเป็นป้อมปราการสำหรับข้าพเจ้า

            พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นหลักศิลาลี้ภัยของข้าพเจ้า

23    พระองค์จะทรงบันดาลให้ความชั่วที่เขากระทำกลับมาทำร้ายเขา

            พระองค์จะทรงทำลายล้างเขาเพราะความชั่วร้ายของเขา

        พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะทรงทำลายเขาโดยสิ้นเชิง

94 a เพลงสดุดีบทนี้ยืนยันคำสอนดั้งเดิมของผู้มีปรีชา เช่นเดียวกับหนังสือสุภาษิต

b "ลมหายใจ" เป็นคำที่ผู้นิพนธ์หนังสือปัญญาจารย์ชอบใช้ หมายถึงความอนิจจังของมนุษย์

c "ธรรมบัญญัติ" ในที่นี้มีความหมายกว้างมาก คือหมายถึงความจริงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้ทราบ รวมทั้งกฎศีลธรรมด้วย

d "แดนแห่งความเงียบสงัด" หมายถึง "แดนมรณะ" ที่ผู้ตายทุกคนต้องไปอยู่

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย