Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 90

ความอ่อนแอของมนุษย์a

เพลงสดุดีบทนี้ก็อยู่ในประเภท "คำอ้อนวอนของชุมชน" เช่นกัน ต่างกันที่ว่าไม่ใช่บทภาวนาสำหรับโอกาสที่ประชาชนประสบความพ่ายแพ้สงครามหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื้อหาของบทเพลงเป็นการพิจารณาคำนึงถึงความอนิจจังของมนุษย์ซึ่งมีชีวิตอยู่ไม่นานและยังควรจะได้รับโทษจากพระเจ้าเพราะบาปที่ได้ทำ สภาพนี้ช่างตรงข้ามกับลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดนิรันดรและทรงพระอานุภาพหาขอบเขตมิได้ การพิจารณาเช่นนี้อยู่ในลีลาของวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณ เมื่อผู้ประพันธ์เพลงสดุดีเตือนใจประชาชนให้คำนึงถึงความอนิจจังของชีวิต เขามีเจตนาที่จะสอนให้ทุกคนมี "จิตใจปรีชาฉลาด" คือรู้จักดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระบัญญัติของพระเจ้านั่นเอง

คำภาวนา ของโมเสส ผู้รับใช้ของพระเจ้าb

1      ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้าทั้งหลายc

            มาทุกยุคทุกสมัย

2      ก่อนภูเขาจะเกิด

            ก่อนแผ่นดินและโลกจะถือกำเนิดขึ้นมา

        พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

            ทรงดำรงอยู่ตลอดไป

3      พระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นฝุ่นดิน

            โดยตรัสว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงกลับไปเถิด"

4      ใช่แล้ว หนึ่งพันปีสำหรับพระองค์

            ก็เหมือนวันวานที่เพิ่งผ่านไป

            เหมือนการตื่นอยู่ยามเดียวเวลากลางคืน

5      พระองค์ทรงบันดาลให้ชีวิตจบลงเหมือนจมน้ำ

            สั้นเหมือนความฝันในยามเช้า

            เหมือนต้นหญ้าที่งอกขึ้น

6      ในยามเช้าต้นหญ้าเติบโตขึ้นและออกดอก

            ในยามเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวแห้งไป

7      ข้าพเจ้าทั้งหลายถูกพระพิโรธของพระองค์ทำลาย

            มีความหวาดกลัวเพราะความกริ้วของพระองค์

8      พระองค์ทรงวางความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลายไว้เฉพาะพระพักตร์

        การกระทำเร้นลับของข้าพเจ้าก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าพระองค์

9      ถูกแล้ว ทุกวันของข้าพเจ้าทั้งหลายผ่านไปเพราะพระพิโรธของพระองค์

            ปีของข้าพเจ้าสิ้นสุดลงเหมือนลมหายใจdเฮือกเดียว

10    ช่วงอายุชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายยาวนานเจ็ดสิบปี

            อาจจะถึงแปดสิบสำหรับผู้ที่แข็งแรง

        แต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยและความกังวล

          วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายก็จากไป

11    ผู้ใดเล่าจะรู้ถึงอานุภาพแห่งพระพิโรธของพระองค์

            และรู้ถึงความกริ้ว เพื่อจะได้ยำเกรงพระองค์อย่างสมควร

12    โปรดทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้จักนับวันแห่งชีวิตได้ถูกต้อง

            เพื่อจะได้มีจิตใจปรีชาฉลาดe

13    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสด็จกลับมาเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องรอคอยอีกนานเพียงใด?

            โปรดทรงเมตตาบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เถิดf

14    ทุกยามเช้าโปรดประทานความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างเต็มเปี่ยม

            ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้โห่ร้องด้วยความเบิกบานและมีความยินดีตลอดชีวิต

15    ขอพระองค์ประทานความยินดีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

            นานเท่ากับเวลาที่พระองค์ทรงบันดาลให้ได้รับความทุกข์ยาก

            เท่ากับปีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องประสบความเลวร้าย

16    โปรดสำแดงให้ผู้รับใช้ของพระองค์เห็นพระราชกิจของพระองค์

            ให้ลูกหลานของเขาได้เห็นความรุ่งเรืองของพระองค์

17    ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดปรานข้าพเจ้า

            ขอพระองค์ประทานให้ผลงานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำสำเร็จไป

            ขอให้ผลงานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำมีความมั่นคงg

90 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาของผู้มีปรีชาคนหนึ่งที่รู้จักพระคัมภีร์เป็นอย่างดี เขาอ้างถึง ปฐก โยบ และ ฉธบ คำนึงถึงความอ่อนแอของมนุษย์ และคิดว่าชีวิตมนุษย์ไม่ยืนยาวนัก และบาปยิ่งทำให้ชีวิตนั้นสั้นลงไปอีก

b เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทเดียวที่อ้างว่าโมเสสเป็นผู้แต่ง อาจเป็นเพราะมีข้อความที่ชวนให้คิดถึง ปฐก และ ฉธบ 32

c "แหล่งลี้ภัย" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ที่อาศัย"

d "ลมหายใจเฮือกเดียว" สำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคว่า "เหมือนแมงมุม"

e  การตระหนักถึงความอ่อนแอของมนุษย์นำไปสู่ปรีชาญาณซึ่งมาจาก "ความยำเกรงพระเจ้า" (สภษ 1:7 เชิงอรรถ a)

f ในข้อ 14-17 คำรำพึงภาวนาเกี่ยวกับสภาพชีวิตของมนุษย์แต่ละคนถูกนำไปใช้กับชะตากรรมของอิสราเอลทั้งชาติ

g สองบรรทัดสุดท้ายที่เหมือนกันอาจเป็นการคัดลอกซ้ำ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย