Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 72

กษัตริย์ที่พระเจ้าทรงสัญญาa

สดด เกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้เป็นคำภาวนาสำหรับกษัตริย์แห่งราชวงศ์ดาวิด ขอให้รัชสมัยของพระองค์นำความยุติธรรม สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองมาให้บ้านเมือง พระพรจากพระเจ้าเท่านั้นจะบันดาลให้พระราชาจะทรงเป็นเช่นนี้ได้ เพลงสดุดีจึงเริ่มด้วยคำภาวนา ขอให้พระเจ้าประทานพระพรนี้ให้แก่พระราชา เป็นความจริงว่าในประวัติศาสตร์อาณาจักรยูดาห์ไม่เคยมีกษัตริย์ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เลย แต่ประชาชนก็ยังมีความหวังอยู่เสมอและวอนขอพระพรนี้จากพระเจ้าทุกครั้งที่มีพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์องค์ใหม่ แม้ในสมัยหลังจากการเนรเทศที่กรุงบาบิโลน เมื่อราชวงศ์ดาวิดไม่มีอำนาจทางการเมืองอีกแล้ว ความหวังถึงกษัตริย์ในอุดมการณ์เช่นนี้ยังคงอยู่ เพลงสดุดีบทนี้จึงกลายเป็นเพลงสดุดีที่กล่าวถึง "พระเมสสิยาห์" ผู้รับเจิมในอุดมการณ์ของพระยาห์เวห์ที่จะมากอบกู้ประชากรของพระองค์  ในฐานะคริสตชนเราแสดงความเชื่อของเราต่อพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ ว่าพระองค์คือกษัตริย์ในอุดมการณ์นี้ที่ชาวอิสราเอลกำลังรอคอย การที่โหราจารย์จากทิศตะวันออกมานมัสการ และถวายบรรณาการแด่พระกุมารที่เมืองเบธเลเฮ็ม (มธ 2:1-12) ชวนเราให้คิดถึงกษัตริย์ต่างชาติที่จะเสด็จมาถวายบรรณาการแด่กษัตริย์จากราชวงศ์ดาวิดพระองค์นี้ซึ่งจะต้องเสด็จมา (ข้อ 10)

ของกษัตริย์ซาโลมอน

1      ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานวิจารณญาณของพระองค์แด่พระราชา

            และประทานความเที่ยงธรรมของพระองค์แก่พระโอรสของพระราชาด้วย

2      ขอพระราชาทรงปกครองประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรม

            และทรงดูแลคนยากจนของพระองค์ด้วยวิจารณญาณ

3      ขอให้ภูเขานำความรุ่งเรืองมาสู่ประชากร

            และเนินเขานำความชอบธรรมbมาให้

4      ขอพระราชาทรงปกป้องสิทธิของคนยากจนในหมู่ประชากร

            ทรงช่วยลูกหลานของผู้ขัดสนให้รอดชีวิต

            และทรงบดขยี้ผู้ที่เบียดเบียนเขา

5      ขอพระราชาทรงปกครองcตลอดไป

            ตราบเท่าที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังคงอยู่

6      ขอพระองค์เสด็จลงมาเหมือนฝนตกบนทุ่งหญ้าd

            เหมือนสายฝนทำให้แผ่นดินชุ่มชื้น

7      ในรัชสมัยของพระราชา ขอให้ความชอบธรรมeเจริญงอกงาม

            และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งตราบสิ้นแสงจันทร์f

8      ขอให้พระอาณาจักรแผ่ขยายจากทะเลจดทะเล

            จากแม่น้ำจนสุดปลายแผ่นดินg

9      ขอให้ผู้อาศัยในถิ่นทุรกันดารhก้มกราบเฉพาะพระพักตร์

            และบรรดาศัตรูต้องเลียผงคลี

10    ขอบรรดากษัตริย์แห่งทาร์ซิสและหมู่เกาะทั้งหลายนำบรรณาการมาถวาย

            กษัตริย์แห่งเชบาและซาบานำของกำนัลมาถวายด้วย

11    ขอกษัตริย์ทั้งหลายกราบถวายบังคมพระราชา

            และนานาชาติรับใช้พระองค์

12    ขอพระราชาทรงปลดปล่อยผู้ขัดสนที่ร้องหาพระองค์

            และทรงช่วยคนยากจนที่ไม่มีผู้ช่วยให้รอดพ้น

13    ขอทรงสงสารผู้อ่อนแอและผู้ขัดสน

            ทรงช่วยผู้ขาดแคลนให้รอดจากความตาย

14    ขอทรงกอบกู้ชีวิตของเขาให้พ้นจากการกดขี่และความรุนแรง

            ขอให้โลหิตของคนเหล่านี้มีค่ายิ่งนักในสายพระเนตรของพระองค์

15    ขอทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงได้รับทองคำจากเชบาi

            ขอให้มีการอธิษฐานภาวนาอุทิศแด่พระองค์อย่างต่อเนื่อง

            ขอพระองค์ทรงได้รับการถวายพระพรทุกๆวันj

16    ขอให้ข้าวสาลีอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดิน

            แกว่งไกวรวงเป็นระลอกอยู่บนยอดเขา

        เกิดผลkมากเหมือนเลบานอน

            เก็บเกี่ยวได้มากเหมือนหญ้าในท้องทุ่ง

17    ขอพระนามของพระราชาคงอยู่ตลอดไป

            ขอพระนามของพระองค์คงอยู่ตราบสิ้นแสงตะวัน

        ขอให้ชนทุกเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ได้รับพรเดชะพระองค์l

            และนานาชาติประกาศว่าพระราชาทรงเกษมสุข

18    ขอถวายพรแด่พระยาห์เวห์พระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล

            พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงกระทำอัศจรรย์

19    ขอพระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์จงได้รับการถวายพระพรตลอดนิรันดร

            ขอให้ทั่วแผ่นดินเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์

                 อาแมน  อาแมน

20    จบคำอธิษฐานภาวนาของกษัตริย์ดาวิด บุตรของเจสซีm

72 a เพลงสดุดีบทนี้ชวนให้คิดถึงรัชสมัยของกษัตริย์ซาโลมอน กล่าวชมความมั่งคั่ง สิริรุ่งโรจน์ การปกครองอย่างยุติธรรม และสันติภาพในแผ่นดินที่ทรงปกครอง (1 พกษ 3:9,12,28; 4:20; 10:1-29; 1 พศด 22:9) ภาพนี้ยังเป็นภาพลักษณ์ของกษัตริย์ในอุดมการณ์ที่จะเสด็จมาในอนาคต ธรรมประเพณีทั้งของชาวยิวและคริสตชนคิดว่าเพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ ตามที่ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวถึงไว้ล่วงหน้า อสย 9:5; 11:1-5 และ ศคย 9:9ฯ

c "ทรงปกครอง" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก แปลตามตัวอักษรว่า "เขาทั้งหลายจะยำเกรงพระองค์"

d "บนทุ่งหญ้า" สำนวนแปลหลายฉบับแปลว่า "ขนแกะ" (เทียบ วนฉ 6:37ฯ)

e "ความชอบธรรม" แปลตามต้นฉบับและสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ผู้ชอบธรรม" เป็นการประยุกต์ใช้ข้อความเข้ากับพระเมสสิยาห์ เทียบ ยรม 23:5; ศคย 9:9

f  ยุคของพระเมสสิยาห์จะคงอยู่ชั่วฟ้าดินสลาย

g "สุดปลายแผ่นดิน" หมายถึงอาณาเขตของดินแดนปาเลสไตน์ในอุดมการณ์ ดู วนฉ 20:1 เชิงอรรถ a

h "ผู้อาศัยในถิ่นทุรกันดาร" หมายถึงมนุษย์ สัตว์ หรือภูตผีปีศาจที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร (อสย 13:21; 34:14; ยรม 50:39; อสค 34:28 ในที่นี้หมายถึงชนต่างชาติที่อยู่ในอำนาจปกครองของอิสราเอล เทียบ อสย 27:1; ดนล 7:3; วว 13:1

i "ทรงได้รับ" แปลตามสำนวนแปลโบราณหลายฉบับ  ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "พระองค์ประทาน"

j "ขอพระองค์ทรงได้รับการถวายพร" ข้อความนี้ไม่ชัด ไม่รู้ว่าใครเป็นประธานของกริยา เราคิดว่าชาวอิสราเอลกำลังอธิษฐานภาวนาขอให้พระเมสสิยาห์-กษัตริย์ประสบความสำเร็จในพระราชกิจที่ทรงกระทำ แต่บางคนเข้าใจว่าพระเมสสิยาห์กำลังจะทรงอธิษฐานภาวนาสำหรับคนยากจน และจะทรงอวยพรเขา

k "เกิดผลมากเหมือนเลบานอน" ข้อ 16 นี้แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

l "ทุกเผ่าพันธุ์ในโลกได้รับพร" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู เป็นการกล่าวพาดพิงถึงพระสัญญาแก่อับราฮัมใน ปฐก 12:3 และ 22:18

m ข้อความในข้อ 18-20 เป็นสูตรคำถวายพระพรลงท้ายบรรพที่ 2 ของหนังสือเพลงสดุดี ส่วนบรรทัดสุดท้ายสะท้อนความเข้าใจของชาวอิสราเอลว่ากษัตริย์ดาวิดทรงนิพนธ์เพลงสดุดีชุดนี้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย