Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 56

ความวางใจในพระเจ้า

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนซึ่งผู้ประพันธ์แสดงความไว้วางใจมั่นคงต่อพระเจ้า แม้เขาจะมีศัตรูมากมาย เขาก็มั่นใจว่าไม่มีมนุษย์คนใดจะทำร้ายเขาได้ เขาเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเห็นความทุกข์ยากและน้ำตาของเขา เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นมารีย์ร้องไห้อาลัยถึงลาซารัสพี่ชาย พระองค์ก็ทรงกันแสงด้วย (ยน 11:33-35) คริสตชนที่อยากติดตามพระยุคลบาทของพระอาจารย์ก็จะ "เป็นทุกข์ร้องไห้" ด้วยสักวันหนึ่ง ขณะที่โลกที่เป็นศัตรูร่าเริงยินดี (ยน 16:20) แต่ในที่สุดพระเจ้า "จะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดออกจากตาของเขา" และแล้วจะไม่มีการร้องไห้หรือความทุกข์อีกต่อไป (วว 21:4)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ตามทำนอง "นกพิราบแห่งต้นโอ๊คในแดนไกล" a  มิคตามของกษัตริย์ดาวิด เมื่อชาวฟิลิสเทียกักขังพระองค์ไว้ที่เมืองกัท

1      ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงเมตตาข้าพเจ้าเถิด เพราะเขาทั้งหลายเบียดเบียนข้าพเจ้า

            เขาโจมตีและข่มเหงข้าพเจ้าตลอดวัน

2      บรรดาศัตรูเบียดเบียนข้าพเจ้าตลอดวัน

            พวกที่โจมตีข้าพเจ้าจากที่สูงbนั้นมีจำนวนมากมาย

3      ยามที่ข้าพเจ้าหวาดกลัว ข้าพเจ้าก็วางใจในพระองค์

4      ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า ข้าพเจ้าสรรเสริญพระวาจาของพระองค์c

            ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า และไม่หวั่นกลัว

            มนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพเจ้าได้?

5      ตลอดวัน เขาบิดเบือนคำพูดของข้าพเจ้า

            เขาคิดแต่จะวางแผนทำร้ายข้าพเจ้า

6      เขารวมหัวกันd คอยดักซุ่ม แอบดูความเคลื่อนไหวของข้าพเจ้า

            คอยเอาชีวิตของข้าพเจ้า

7      เพราะความชั่วร้ายประการนี้ ขอพระองค์ทรงละทิ้งเขา

            ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงทำลายชนชาติเหล่านี้ด้วยพระพิโรธ

8      พระองค์ทรงนับการระเหเร่ร่อนทุกก้าวของข้าพเจ้า

            ทรงเก็บน้ำตาของข้าพเจ้าไว้ในถุงหนังของพระองค์

            --ทั้งหมดนี้มีบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์มิใช่หรือ?e--

9      แล้วศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าจะหันหลังกลับไป

            ในวันที่ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

            ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า

10    ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า ข้าพเจ้าสรรเสริญพระวาจาของพระองค์

            ข้าพเจ้าวางใจในพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าสรรเสริญพระวาจา

11    ข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้า และไม่หวั่นกลัว

            มนุษย์ที่ต้องตายจะทำอะไรข้าพเจ้าได้?

12    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าบนบานไว้กับพระองค์

            ข้าพเจ้าจึงจะถวายบูชาขอบพระคุณพระองค์

13    เพราะพระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความตาย

            ทรงค้ำจุนเท้าข้าพเจ้ามิให้ล้มf

            เพื่อจะได้เดินอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า ในแสงสว่างแห่งผู้เป็น

56 a แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน * บางคนแปลว่า "การข่มเหงของบรรดากษัตริย์ในแดนไกล" โดยอ่านคำที่แปลว่า "ต้นโอ๊ค" เป็น "เอโลฮิม" ซึ่งแปลได้ว่า "พระเจ้า" หรือ "กษัตริย์" (เทียบ สดด 45:6; 58:1)

b "จากที่สูง" อาจหมายถึงภูเขารอบกรุงเยรูซาเล็ม (ดู 2 พกษ 19:22) อาจเป็นการพาดพิงถึงการที่กรุงเยรูซาเล็มถูกกองทัพอัสซีเรียล้อมในปี 701 ก.ค.ศ. เช่นเดียวกับใน สดด 76 * วลีนี้ยังแปลได้อีกว่า "ด้วยความเย่อหยิ่ง"

c ในที่นี้ เช่นเดียวกับในข้อ 10 "พระวาจาของพระเจ้า" หมายถึงพระสัญญาซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์มีความมั่นใจว่าจะเป็นความจริงแน่ๆ (ดู สดด 106:12; 119:42,65; 130:5)

d "รวมหัวกัน" แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "อาศัยอยู่"

e ข้อความนี้อาจพาดพิงถึงน้ำตาของกษัตริย์เฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:5; อสย 38:3-5) น้ำตาทุกหยดของผู้ชอบธรรมจะต้องได้รับการตอบแทนในที่สุด (อสย 25:8 เทียบ วว 7:17) * บางคนคิดว่าประโยค "ทั้งหมดนี้......มิใช่หรือ" เป็นคำอธิบายที่ผู้คัดลอกเพิ่มเข้าไปในภายหลัง (เทียบ สดด 139:16; โยบ 19:23; มลค 3:16)

f "ทรงค้ำจุนเท้าข้าพเจ้ามิให้ล้ม" บางคนคิดว่าประโยคนี้เป็นคำอธิบายที่ผู้คัดลอกเพิ่มเติมในภายหลัง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย