Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 19

พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ในสิ่งสร้างและในธรรมบัญญัติa

ผู้มีตาแหลมเมื่อมองดูสิ่งสร้างตามธรรมชาติจะเห็นว่าโลกจักรวาลเปิดเผยความจริงอย่างเงียบๆให้เราเห็นพระอานุภาพและพระปรีชาของพระเจ้า และยังเป็นบทเพลงถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วย พระองค์ทรงเปิดเผยความจริงเพิ่มเติมเมื่อประทานธรรมบัญญัติแก่ชาวอิสราเอลผ่านทางโมเสส และต่อมาพระองค์ทรงเปิดเผยความจริงให้แก่มวลมนุษย์โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า ทำให้การเปิดเผยความจริงในธรรมชาติสำเร็จอย่างสมบูรณ์

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ท้องฟ้าประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า

               แผ่นฟ้าบอกเล่าผลงานจากพระหัตถ์ของพระองค์

2      วันหนึ่งบอกให้อีกวันหนึ่งรู้

               คืนหนึ่งมอบความรู้นี้แก่อีกคืนหนึ่ง

3      ไม่มีคำพูด ไม่มีวาจาใด

               ที่ไม่มีใครไม่ได้ยินเสียงb

4      เสียงของเขาเหล่านี้กระจายไปทั่วแผ่นดิน

               และวาจาของเขาแพร่สะพัดไปจนสุดปลายพิภพ

        บนท้องฟ้าพระองค์ทรงตั้งกระโจมสำหรับตะวัน

5             ที่ผายผันออกมาดุจเจ้าบ่าวจากห้องวิวาห์

               เริงร่าราวนักรบผู้แกล้วกล้าวิ่งตามทางของตนc

6      ตะวันขึ้นมา ณ ขอบฟ้าด้านหนึ่ง

               แล้วโคจรไปยังขอบฟ้าอีกด้านหนึ่ง

               และไม่มีสิ่งใดจะหลบหนีความร้อนของตะวันได้

7      ธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์นั้นสมบูรณ์ทุกประการ

               ให้ความชื่นบานแก่ดวงวิญญาณ

        กฤษฎีกาของพระองค์ก็น่าเชื่อถือ

               ให้ปรีชาญาณแก่ผู้ด้อยปัญญา

8      ข้อบังคับของพระยาห์เวห์นั้นสุจริต

               ทำให้ดวงจิตปีติยินดี

        บทบัญญัติของพระองค์ก็ชัดเจน

               ให้แสงสว่างแก่ดวงตา

9      ความยำเกรงพระยาห์เวห์นั้นบริสุทธิ์

               ดำรงอยู่ตลอดไป

        กฎเกณฑ์ของพระยาห์เวห์ก็สัตย์จริง

               เที่ยงธรรมทุกประการ

10    เป็นที่พึงปรารถนามากกว่าทองคำ

               น่าปรารถนายิ่งกว่าทองคำบริสุทธิ์มากมายd

        หวานล้ำกว่าน้ำผึ้ง

               ที่หยดลงมาจากรวง

11    แม้ผู้รับใช้ของพระองค์ก็ยังยอมรับการอบรมจากกฎเหล่านี้

               และรับบำเหน็จยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติตาม

12    ใครเล่าจะรู้ข้อบกพร่องของตน?

               ขอพระองค์ทรงอภัยความผิดที่มองไม่เห็นด้วยเถิด

13    ขอพระองค์ทรงช่วยผู้รับใช้ให้พ้นจากความจองหองe

               อย่าให้ความจองหองนี้ครอบงำข้าพเจ้าเลย

        เพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่มีที่ตำหนิ

               บริสุทธิ์พ้นจากบาปหนัก

14    ขอให้ถ้อยคำจากปากและความคิดจากใจข้าพเจ้า

               เป็นที่โปรดปรานfเฉพาะพระพักตร์พระองค์เถิด

        ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้ทรงเป็นหลักศิลาและผู้กอบกู้ข้าพเจ้าg

19 aเพลงสดุดีบทนี้เป็นบทสรรเสริญพระยาห์เวห์ในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้สร้างท้องฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตะวัน (ข้อ 4ข-6) และในฐานะทรงเป็นผู้ประทานธรรมบัญญัติ  ทั้งธรรมชาติและธรรมบัญญัติสำแดงความดีบริบูรณ์ของพระเจ้าได้เป็นอย่างดี ในอารยธรรมตะวันออกกลางโบราณ ดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรม ดู ปชญ 5:6; มลค 3:20 เพราะฉะนั้น เพลงสดุดีบทนี้จึงพยายามรวมเรื่องธรรมชาติและธรรมบัญญัติเข้าด้วยกัน รม 10:18 ยกข้อ 4 มาประยุกต์ใช้กับบรรดาอัครสาวกผู้ประกาศข่าวดีไปทั่วโลก

b“ไม่มีใครไม่ได้ยินเสียง” แปลตามสำนวนแปลโบราณส่วนมาก  คำภาษาฮีบรูอาจแปลได้ว่า “เส้นเขียนที่ไม่ออกเสียง” ตามความคิดของชาวอัสซีเรียและบาบิโลนในสมัยโบราณที่เชื่อว่าทางโคจรของดวงดาราเป็นข้อเขียนเงียบๆของพระเจ้าบนท้องฟ้า

c ผู้ประพันธ์เพลงสดุดียืมสำนวนจากตำนานเทพโบราณของชาวบาบิโลนที่กล่าวถึงพระอาทิตย์เป็นเทพเจ้า แต่มีความคิดแบบชาวอิสราเอลว่าพระอาทิตย์หรือดวงตะวันเป็นเพียงสิ่งสร้างเท่านั้น

d ผู้แปลบางคนเสริมประธานว่า “พระวาจา” (ดู 119:103,127)

e “ความจองหอง” สำนวนแปลโบราณภาษากรีกว่า “เทพเจ้าอื่นๆ”  สดด 119 ย้ำสอนบ่อยๆว่าความจองหองทำให้มนุษย์ไม่ยอมเชื่อฟังปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระเจ้า

f สำนวนแปลโบราณภาษากรีกเสริมว่า “เสมอ”

g “ผู้กอบกู้” ภาษาฮีบรูว่า “go‘el” ซึ่งหมายถึงญาติใกล้ชิดที่จะต้องแก้แค้นแทนญาติที่ถูกฆ่า (กดว 35:19) และ “ผู้ไถ่”ทรัพย์สินของญาติคืนมา (ลนต 25:25,47-49)  คำนี้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับพระยาห์เวห์ใน โยบ 19:25; สดด 19:14; 78:35; ยรม 50:34 และ อสย 41:14; 43:14; 44:6,24; 49:7; 59:20 เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นเสมือนญาติใกล้ชิดที่แก้แค้นแทนญาติที่ถูกฆ่า ทรงเป็นพระผู้ไถ่และกอบกู้ประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจากความตาย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย