Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 17

คำวอนขอของผู้ถูกกล่าวหา

เพลงอ้อนวอนบทนี้ เป็นคำภาวนาของผู้ถูกใส่ความเท็จที่หลบเข้ามาเฝ้าพระเจ้าในพระวิหาร เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนและวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยที่ยุติธรรม ให้ทรงตัดสินว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ และทรงลงโทษผู้ที่ใส่ความเท็จเขา บรรดาปิตาจารย์ใช้ สดด บทนี้เป็นเสียงร้องของพระคริสตเจ้าเมื่อทรงรับทรมาน และเป็นเสียงร้องของพระศาสนจักรในยามถูกเบียดเบียน คริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้เป็นคำภาวนาเพื่อบรรดาคริสตชนซึ่งกำลังถูกเบียดเบียน และเพื่อขอความปกป้องจากพระเจ้าให้พ้นจากศัตรูฝ่ายวิญญาณที่มีกล่าวอยู่ใน อฟ 6:12

คำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดฟังคดีของผู้ชอบธรรม

               โปรดตั้งพระทัยฟังเสียงร้องของข้าพเจ้า

        โปรดเงี่ยพระโสตสดับคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้า

               ริมฝีปากของข้าพเจ้าไม่มีความหลอกลวง

2      ขอพระองค์ทรงพิพากษาให้ข้าพเจ้าชนะคดี

               ขอพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเที่ยงธรรม

3      พระองค์ทรงทดสอบใจข้าพเจ้า

               ทรงพิสูจน์ข้าพเจ้าด้วยไฟ

                        แต่จะไม่ทรงพบความชั่วร้ายใดๆ

4      ปากของข้าพเจ้ามิได้ล่วงละเมิด

               ตามการกระทำของมนุษย์

        ข้าพเจ้าปฏิบัติตามพระวาจาจากพระโอษฐ์

               และหลีกเลี่ยงทางของผู้ใช้ความรุนแรง

5      ก้าวเดินของข้าพเจ้ายึดมั่นในทางของพระองค์

               เท้าของข้าพเจ้าจึงไม่พลาดพลั้ง

6      ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์

               พระองค์จะทรงตอบข้าพเจ้า

        โปรดเอียงพระกรรณฟังคำของข้าพเจ้าเถิด

7      โปรดสำแดงปาฏิหาริย์ให้ข้าพเจ้าแลเห็นความรักมั่นคงของพระองค์

               พระองค์ทรงช่วยผู้ที่หนีศัตรูมาหลบภัย ณ เบื้องขวาของพระองค์

8      โปรดทรงรักษาข้าพเจ้าไว้ดุจแก้วตา

               โปรดทรงปกป้องข้าพเจ้าไว้ใต้ร่มปีกของพระองค์

9      ให้พ้นจากคนชั่วร้ายที่ข่มเหงข้าพเจ้า

               ศัตรูกำลังห้อมล้อมหมายจะเอาชีวิตข้าพเจ้า

10    ใจของเขาไม่มีความเมตตา

               ปากของเขาพูดจาโอหัง

11    เขากำลังเดินหน้าaมาห้อมล้อมข้าพเจ้า

               คอยหาโอกาสจะจับข้าพเจ้าฟาดลงกับพื้นดิน

12    เหมือนสิงโตที่หิวเหยื่อ

               เหมือนสิงห์หนุ่มที่หมอบซุ่มอยู่ในที่ซ่อน

13    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงลุกขึ้นเถิด

               โปรดทรงประจันหน้ากับเขา และโค่นเขาให้ล้มลง

               โปรดทรงใช้พระแสงดาบช่วยชีวิตของข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากคนชั่ว

14    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงทำลายเขาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์

            โปรดทรงทำลายเขาจากโลกนี้ มิให้มีชีวิตร่วมกับผู้เป็นb

        พระองค์ทรงให้ท้องของเขาอิ่มด้วยความทุกข์ที่ทรงสะสมไว้c

               ลูกของเขาอิ่มแล้วก็ยังมีเหลือสำหรับลูกหลาน

15    แต่ข้าพเจ้าจะชมพระพักตร์เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรม

             เมื่อข้าพเจ้าตื่นขึ้น ข้าพเจ้าก็จะอิ่มเอิบใจที่เห็นพระองค์d

17 a “เขากำลังเดินหน้า” แปลตามฉบับแปลภาษาละติน (vulgata)

b ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์ แปลโดยคาดคะเน

c “ความทุกข์ที่ทรงสะสมไว้” แปลโดยคาดคะเน ข้อความตอนนี้น่าจะหมายถึงการลงโทษคนชั่ว แต่บางคนคิดว่าเป็นการที่พระเจ้าทรงให้คนชั่วมีความสุขชั่วคราวในโลกนี้เท่านั้น แต่ผู้ชอบธรรมจะมีความสุขตลอดไปในมิตรภาพกับพระเจ้า

d คนโบราณคิดว่าเวลาตื่นนอนตอนเช้าเป็นเวลาที่พระเจ้าประทานพระพรมากกว่าเวลาอื่น 5:3; 30:5; 46:5; 49:14; 57:8; 73:20; 90:14; 130:6; 143:8  เวลาเช้ายังเป็นเวลาสำหรับพิพากษาตัดสินคดีอีกด้วย 101:8 เชิงอรรถ d  แสงอรุโณทัยและแสงสว่างเป็นสัญลักษณ์ของการกอบกู้ อสย 8:20; 9:1; 33:2; 58:10; พคค 3:23; ศฟย 3:5; เทียบ ยน 1:4-5 เชิงอรรถ d; 8:12 เชิงอรรถ b   ส่วนเวลาเย็นและความมืดเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ยากและความเศร้า เทียบข้อ 3; 30:5; 59:6; 88:18; 107:10; อสย 17:14; 50:10   ผู้ตีความพระคัมภีร์ในภายหลังคิดว่าคำ “ตื่นขึ้น” เป็นการเกริ่นถึงการกลับคืนชีพ ดู 16:10 เชิงอรรถ g; 2 พกษ 4:31; อสย 26:19; ดนล 12:2.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย