Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสดุดีที่ 14

ชะตากรรมของผู้ไม่นับถือพระเจ้าa

ผู้ที่พระคัมภีร์เรียกว่า "คนโง่" ซึ่งคิดว่าไม่มีพระเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้า (อเทว์) เขาเพียงแต่คิดว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลในสวรรค์และไม่ทรงสนใจต่อความประพฤติของมนุษย์ ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีคิดว่าในโลกนี้มีคน "โง่" จำพวกนี้มากมาย นักบุญเปาโลก็คิดเช่นนี้ด้วย "มนุษย์ทุกคนทำบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า (เทียบ รม 3:10-19,23-25) เฉพาะพระพักตร์พระเจ้ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและต้องการให้พระเยซูคริสตเจ้าทรงกอบกู้

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ของกษัตริย์ดาวิด

1      คนโง่คิดในใจว่า “ไม่มีพระเจ้า”

               คนเหล่านี้ชั่วร้าย ประพฤติเลวทราม

               จะหาใครทำความดีสักคนก็ไม่มี

2      พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรมวลมนุษย์จากสวรรค์

               ว่าจะมีสักคนไหมที่ปรีชาฉลาด

               จะมีสักคนไหมที่แสวงหาพระเจ้า

3      ทุกคนเดินนอกทาง ทุกคนชั่วร้ายเช่นเดียวกัน

               ไม่มีใครทำความดี  ไม่มีแม้แต่คนเดียวb

4      ผู้กระทำความชั่วทุกคนที่กำลังกินประชากรของเราcเหมือนกินอาหาร

               ไม่มีความสำนึกบ้างหรือ

                เขาไม่เรียกหาพระยาห์เวห์

5      แต่เขาจะกลัวจนตัวสั่น

               ณ ที่ซึ่งdไม่มีเหตุจะต้องกลัวe

               เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับทุกคนที่ชอบธรรม

6      ท่านทั้งหลายอยากทำลายความหวังของคนยากจน

               แต่พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่หลบภัยให้เขา

7      ขอให้ความรอดพ้นของอิสราเอลมาจากศิโยน

               เมื่อพระยาห์เวห์ทรงนำประชากรของพระองค์กลับมาf

        ยาโคบจะร่าเริง และอิสราเอลจะยินดี

14 a “ผู้ไม่นับถือพระเจ้า” (เทียบ 10:4 เชิงอรรถ b) เป็นคนโง่ แม้ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิต (เทียบ ยรม 5:12ฯฯ)

b ฉบับแปลโบราณภาษากรีกบางฉบับเพิ่มอีก 3 ข้อที่นี่ ซึ่งนักบุญเปาโลอ้างถึงใน รม 3:10-18    ยังพบได้อีกใน สดด 5:9; 36:2; 140:3; 10:7; สภษ 1:16; อสย 59:7-8.

c กินประชากรเหมือนกินอาหาร” เป็นสำนวนเปรียบเทียบที่พบได้บ่อยๆในข้อเขียนของประกาศก

d “ณ ที่ซึ่ง” หมายถึงภูเขาศิโยน (ข้อ 7) ดู 48:2; 76:2; 87:5-7; อสค 48:35

e “ไม่มีเหตุจะต้องกลัว” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก และ สดด 53. ความกลัวที่ดูเหมือนไร้เหตุผล พบได้ใน ลนต 26:36; ฉธบ 28:67; 1 ซมอ 14:15; 2 พศด 14:13; โยบ 3:25 ชวนให้คิดถึงความกลัวของกองทัพชาวอัสซีเรียเมื่อต้องหนีจากการล้อมกรุงเยรูซาเล็มในปี 701 โดยไม่มีเหตุผลชัดเจน   (ดู 2 พกษ 19:35; อสย 37:36)

f “กลับมา” ตามปรกติหมายถึงการกลับจากเนรเทศที่กรุงบาบิโลน (85:1; 126:1; ฉธบ  30:3; โยบ 42:10; ยรม 29:14; อสค 16:53; ฮชย 6:11; อมส 9:14) แต่ยังมีความหมายกว้างๆอีกด้วย คือ การสถาปนา รื้อฟื้น บูรณะ ก็ได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย