Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านปรารถนาให้เราทำสิ่งใด”

54. บุตรของเศเบดีขออภิสิทธิ์ (มก 10:35-45)
    1035ยากอบและยอห์นบุตรของเศเบดีเข้ามาทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์ข้าพเจ้าทั้งสองปรารถนาให้พระองค์ทรงกระทำตามที่ข้าพเจ้าจะขอนี้” 36พระองค์ตรัสถามว่า “ท่านปรารถนาให้เราทำสิ่งใด” 37ทั้งสองคนทูลตอบว่า “ขอโปรดให้ข้าพเจ้าคนหนึ่งนั่งข้างขวาอีกคนหนึ่งนั่งข้างซ้ายของพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์เถิด” 38พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านไม่รู้ว่ากำลังขออะไรท่านดื่มถ้วยซึ่งเราจะดื่มได้ไหมหรือรับการล้างที่เราจะรับได้หรือไม่” 39ทั้งสองคนทูลว่า “ได้พระเจ้าข้า” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ถ้วยที่เราจะดื่มนั้นท่านจะได้ดื่มและการล้างที่เราจะรับนั้นท่านก็จะได้รับ40แต่การที่จะนั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะให้แต่สงวนไว้สำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้”


41เมื่อได้ยินดังนั้นอัครสาวกอีกสิบคนรู้สึกโกรธยากอบและยอห์น42พระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกเขาทั้งหมดมาพบตรัสว่า “ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าคนต่างชาติที่คิดว่าตนเป็นหัวหน้าย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่นและผู้เป็นใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับ43แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้นผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น44และผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่านก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ทุกคน45เพราะบุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมนุษย์ทั้งหลาย”
a) อธิบายความหมาย
        ทุกครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงพระทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพ นักบุญมาระโกบันทึกปฏิกิริยาของบรรดาศิษย์ผู้ไม่เข้าใจคำทำนายของพระองค์ เราได้พบปฏิกิริยาดังกล่าวนี้ เมื่อพระองค์ทรงทำนายถึงพระทรมานครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง (เทียบ 8:32; 9:32) ส่วนข้อความข้างต้นนับว่าเป็นปฏิกิริยาของบรรดาศิษย์ต่อคำทำนายครั้งที่สาม ซึ่งแสดงอีกครั้งหนึ่งว่าบรรดาอัครสาวกมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในความคิดของชาวยิวร่วมสมัยเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่จะทรงปกครองชาวอิสราเอล เป็นความหวังทางการเมือง ตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก เรื่องนี้ไม่ให้เกียรติบุตรเศเบดีคือนักบุญยากอบและยอห์นเลย ซึ่งพระศาสนจักรสมัยแรกให้เกียรติเป็นอย่างมาก (เทียบ 5:37; 9:2; กจ12:2; กท2:9) ดังนั้นจึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน นักบุญมัทธิวทำให้ผู้ขอตำแหน่งจากพระเยซูเจ้าสำหรับบุตรของเศเบดีคือมารดาของเขา ส่วนนักบุญลูกาละเว้นเรื่องนี้ไว้

-ยากอบและยอห์น บุตรของเศเบดี เข้ามาทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าทั้งสองปรารถนาให้พระองค์ทรงกระทำตามที่ข้าพเจ้าจะขอนี้” การที่อัครสาวกสองคนนี้มาขอบางอย่างจากพระเยซูเจ้าก็ถูกต้องแล้ว เพราะพระองค์ทรงสอนบรรดาศิษย์ให้ขอพระพรตามที่พระเจ้าพอพระทัยจะประทานให้ แต่ปัญหาคือ สิ่งที่เขาขอนั้นสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าหรือไม่

- พระองค์ตรัสถามว่า “ท่านปรารถนาให้เราทำสิ่งใด” บางทีพระองค์ตรัสถามเช่นนี้ด้วยความกังวลพระทัย เหมือนตรัสกับพระองค์เองว่า ดูสิว่า ครั้งนี้เขาเข้าใจเราแล้ว

- ทั้งสองคนทูลตอบว่า “ขอโปรดให้ข้าพเจ้าคนหนึ่งนั่งข้างขวา อีกคนหนึ่งนั่งข้างซ้ายของพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์เถิด” พี่น้องสองคนนี้เรียกร้องเกียรติยศและอำนาจ การ “นั่งข้างขวา” ของผู้ใดผู้หนึ่งหมายถึง เป็นผู้มีเกียรติต่อจากผู้นั้นและมีส่วนร่วมในอำนาจของเขา อันดับที่สามเป็นของผู้ที่ “นั่งข้างซ้าย” วลีที่ว่า “ในพระสิริรุ่งโรจน์” พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก มักจะหมายถึงการแสดงองค์ของพระเยซูเจ้าอย่างรุ่งโรจน์เมื่อจะเสด็จมาในวันสิ้นพิภพ (เทียบ 8:38; 13:26) เหมือนกับว่าบุตรเศเบดีไม่ขอสิทธิพิเศษบนแผ่นดินนี้ แต่ปรารถนาที่จะเป็นคนแรกในสวรรค์ อย่างไรก็ตาม ไม่แน่ชัดว่าสองพี่น้องนี้ใช้คำว่า “พระสิริรุ่งโรจน์” ในความหมายนี้ หรือคงจะคิดถึงการมีชัยชนะของพระเยซูเจ้าในไม่ช้าในฐานะพระเมสสิยาห์ กษัตริย์

- พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านไม่รู้ว่ากำลังขออะไร คำตำหนิของพระองค์มุ่งที่จะแสดงว่า พี่น้องสองคนนี้ไม่เข้าใจว่าหนทางนำไปสู่พระสิริรุ่งโรจน์ต้องผ่านทางการรับทรมาน ทั้งสำหรับพระเยซูเจ้าและสำหรับมนุษย์ทุกคนที่ต้องการติดตามพระองค์ เขาทั้งสองคนไม่เข้าใจว่าพระสิริรุ่งโรจน์หมายถึงอะไร พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้ามีความสัมพันธ์กับการรับทรมาน

- ท่านดื่มถ้วยซึ่งเราจะดื่มได้ไหม บ่อยครั้งในพันธสัญญาเดิม เราพบคำว่า “ถ้วย” เป็นสัญลักษณ์ของการรับทรมานหรือชะตากรรมที่จะต้องตาย (เทียบ สดด 75:9; อสย51:17, 22;ยรม 25:15, 28; 32:1;19:12; พคค4:21; อสค23:33) เราจะพบคำนี้อีกเมื่อพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาในสวนเกทเสมนี (เทียบ14:24, 36)

- หรือรับการล้างที่เราจะรับได้หรือไม่” คำภาษากรีกที่เราแปลว่า “การล้าง” ตามตัวอักษรหมายถึงการจุ่มหรือการดิ่งลง ในพันธสัญญาเดิม การรับทรมานมักจะเปรียบเทียบกับสภาพของผู้ที่จมในน้ำหรือดิ่งลงในทะเล การล้างในที่นี้จึงหมายถึงร่างกายทั้งตัวจมอยู่ในความทุกข์ทรมานภาพทั้งสองนี้คือถ้วยที่จะต้องดื่มและการล้างที่จะต้องรับเสริมเติมกันแสดงความมั่นใจที่ผู้ชอบธรรมจำเป็นต้องมีเพื่อเผชิญหน้ากับความตายที่ไม่ยุติธรรม พระเยซูเจ้าทรงพร้อมแล้ว และทรงต้องการรู้ว่านักบุญยากอบและยอห์นพร้อมแล้วหรือยัง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย