Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเห็นอะไรไหม ”

40. เปโตรประกาศความเชื่อ(มก 8:27-30) 

        827พระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณเมืองซีซารียาแห่งฟีลิปขณะทรงพระดำเนินพระองค์ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายว่าเราเป็นใคร” 28เขาทูลตอบว่า “บ้างว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบ้างว่าเป็นประกาศกเอลียาห์บ้างก็ว่าเป็นประกาศกองค์หนึ่ง” 29พระองค์ตรัสถามอีกว่า “ท่านล่ะว่าเราเป็นใคร” เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า” 30พระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับพระองค์แก่ผู้ใด


a)    อธิบายความหมาย
             แม้หลายครั้งนักพระคัมภีร์ผู้ศึกษาพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกมีความคิดแตกต่างกันในการแบ่งพระวรสารเป็นส่วน ๆและตอน ๆ แต่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าข้อความนี้เป็นการเริ่มต้นภาคสำคัญที่จะต่อเนื่องจนจบบทที่ 10 คือในบทที่ 11จะเริ่มเล่าเหตุการณ์สุดท้ายในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าตั้งแต่เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

            ถ้าเราพิจารณาภาคใหม่นี้(8:27-10:52)อย่างผิวเผินก็ดูเหมือนว่ามีความคล้ายคลึงกับภาคอื่น ๆ เพราะนักบุญมาระโกยังเสนอภาพของพระเยซูเจ้าเสด็จเร่ร่อนเดินทางไปเทศนาสั่งสอนตามหมู่บ้าน โดยไม่พยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แต่ถ้าเราพิจารณาข้อความนี้อย่างละเอียด จะเห็นว่าภาคนี้มีลักษณะพิเศษที่ทำให้เป็นภาคสำคัญเพื่อช่วยเราให้เข้าใจพระวรสารทั้งหมด

           ลักษณะพิเศษประการแรกคือ สถานที่เล่าเหตุการณ์ไม่จำกัดอยู่เฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี และมีประชาชนปรากฏตัวเพียงไม่กี่ครั้ง (เทียบ 8:34; 9:14)ไม่มีการโต้เถียงกันระหว่างพระเยซูเจ้ากับคู่อริและยังเล่าว่าพระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์เพียง 2 ครั้งเท่านั้น (เทียบ 9:14-29; 10:46-52)

          ลักษณะประการที่ 2 คือต่างจากภาคก่อน ๆ ที่ นักบุญมาระโกเล่ากิจการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ บัดนี้ เกือบทุกครั้ง เขาเน้นว่าพระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์ตามลำพังและอธิบายพระธรรมล้ำลึกเกี่ยวกับพระองค์ชัดเจนยิ่งขึ้น พระเยซูเจ้าทรงตั้งคำถามนี้ตั้งแต่แรกของภาคนี้ (เทียบ 8:27) แล้วทรงพัฒนาปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็น 3 ขั้นตอน โดยทรงประกาศล่วงหน้าถึงการรับทรมาน สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ (เทียบ 8:31; 9:30-32; 10:32-34) แต่ละครั้งหลังคำทำนายพระองค์ทรงมอบคำสั่งสอนเฉพาะแก่บรรดาศิษย์ทั้งในเวลานั้นและในอนาคต เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องติดตามพระคริสตเจ้าบนเส้นทางแห่งการปฏิเสธตนเอง ความเสียสละและการแบกไม้กางเขน (เทียบ 8:34-38; 9:33-37; 10:41-45)

- พระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในบริเวณเมืองซีซารียาแห่งฟีลิป พระเยซูเจ้าเสด็จไปนอกแคว้นกาลิลีซึ่งเป็นเขตปกครองของกษัตริย์เฮโรดอันทิปาส เพื่อทรงอยู่ห่างจากอิทธิพลของชาวฟาริสี และทรงทดสอบทัศนคติของบรรดาศิษย์โดยลำพัง ก่อนที่จะทรงเริ่มออกเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

            เมืองซีซารียาแห่งฟีลิปเช่นเดียวกับเมืองเบธไซดาเป็นเมืองที่กษัตริย์เฮโรดฟิลิป พระอนุชาต่างพระมารดากับกษัตริย์เฮโรดอันทิปาส ทรงสร้างถวายเกียรติแด่พระจักรพรรดิออกัสตัส ซีซ่าร์บริเวณเชิงภูเขาเฮอร์โมน ห่างจากเมืองดานประมาณ 4 กิโลเมตรในเขตเหนือสุดของปาเลาไตน์สถานที่รอบ ๆ เมืองเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำและสวนสวยงามมากมาย ในถ้ำแห่งหนึ่งมีพุน้ำที่ไหลไม่เคยขาดสาย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำจอร์แดน และตั้งแต่สมัยกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชมีแท่นบูชาถวายแด่เทพเจ้าแพน ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งคนเลี้ยงแกะ ฝูงแกะ ป่าเขา การล่าสัตว์และดนตรีพื้นเมือง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย