Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเห็นอะไรไหม ”

39.พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดที่เมืองเบธไซดา (มก 8:22-26)

822พระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ถึงเมืองเบธไซดามีผู้นำคนตาบอดคนหนึ่งมาขอให้พระองค์ทรงสัมผัส23พระองค์ทรงจูงคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านทรงใช้พระเขฬะแตะตาของเขาทรงปกพระหัตถ์เหนือเขาตรัสถามเขาว่า “ท่านเห็นอะไรไหม” 24เขาเงยหน้าขึ้น ทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าเห็นผู้คนเหมือนกับต้นไม้เดินไปเดินมา” 25พระองค์ทรงวางพระหัตถ์แตะตาของเขาอีกเขาก็เห็นชัดและหายเป็นปกติมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจน26พระเยซูเจ้าทรงส่งเขากลับบ้านตรัสว่า “อย่าเข้าไปในหมู่บ้าน”

 

a)    อธิบายความหมาย
ข้อความตอนนี้คล้ายคลึงกับเรื่องพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนใบ้หูหนวก (เทียบ 7:31-37) ทั้งในด้านโครงสร้างการเล่าเรื่องและรายละเอียดหลายประการ ยิ่งกว่านั้น  เราพบเรื่องทั้งสองนี้เพียงในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกเท่านั้น นักวิชาการบางคนจึงคิดว่า นักบุญมาระโกอาจจงใจเล่าเหตุการณ์หนึ่งเดียวในสองรูปแบบ แต่นักวิชาการส่วนใหญ่คิดว่า เหตุการณ์ทั้งสองเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงและนักบุญมาระโกเล่าเรื่องคล้ายกัน เพราะลีลาการเขียนของเขาเรียบง่ายยังไม่พัฒนาเท่าใดนัก หรือเพราะเขาได้รับการเล่าเรื่องในรูปแบบตายตัวเช่นนี้แล้วจากธรรมประเพณีเราจะพบว่านักบุญมาระโกจะเล่าเรื่องการรักษาคนตาบอดอีกครั้งหนึ่งในบทที่ 10:46-52คือบารทิเมอัสที่เมืองเยริโค

- พระเยซูเจ้าเสด็จมาพร้อมกับบรรดาศิษย์ถึงเมืองเบธไซดาพระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือพร้อมกับบรรดาอัครสาวกจากบริเวณเมืองดาลมานูธา(เทียบ 8:10) มาถึงเมืองเบธไซดาที่อยู่ไม่ห่างไกลทางทิศตะวันออกของสถานที่ซึ่งแม่น้ำจอร์แดนไหลเข้าทะเลสาบกาลิลีในข้อต่อไป นักบุญมาระโกเรียกเมืองเบธไซดาว่า “หมู่บ้าน” (ข้อ 23 และ 26)เมืองเบธไซดานี้จึงไม่ใช่เมืองยูเลีย ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่กษัตริย์ฟิลิปทรงสร้างถวายเกียรติแด่ “เจ้าหญิงยูเลีย” พระธิดาของจักรพรรดิออกัสตัสแต่คงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวประมงแถบชายทะเลสาบ เป็นบ้านเกิดของนักบุญเปโตร นักบุญอันดรูว์ และนักบุญฟิลิป อัครสาวก (เทียบ ยน 1:44; 12:21)  

- มีผู้นำคนตาบอดคนหนึ่งมาเช่นเดียวกับกรณีการรักษาคนใบ้หูหนวก (เทียบ 7:32)  มีผู้อื่นเป็นคนนำเขาไปพบพระคริสตเจ้า

- ขอให้พระองค์ทรงสัมผัส น่าสังเกตว่า การวอนขอของบรรดาพี่น้องแทนผู้เดือดร้อนมีความสำคัญมาก

- พระองค์ทรงจูงคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงความอยากรู้อยากเห็นของประชาชน (เทียบ 7:33)  

- ทรงใช้พระเขฬะแตะตาของเขา ทรงปกพระหัตถ์เหนือเขา เช่นเดียวกับในกรณีรักษาคนใบ้หูหนวก (เทียบ 7:33) พระเยซูเจ้าทรงใช้พระเขฬะแตะตาของคนตาบอด เพื่อทรงอนุโลมให้เป็นไปตามความเชื่อถือของประชาชนทั่วไปที่มั่นใจว่าน้ำลายมีฤทธิ์รักษาโรคหลายชนิด

- ตรัสถามเขาว่า “ท่านเห็นอะไรไหม” การที่พระเยซูเจ้าตรัสถามเช่นนี้ไม่หมายความว่า พระองค์ทรงสงสัยในผลสำเร็จของการรักษา แต่นักบุญมาระโกเล่าเรื่องการรักษาคนตาบอดอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อแสดงว่าพระองค์ทรงกำลังเปิดสติปัญญาของบรรดาศิษย์ทีละเล็กทีละน้อย เพราะเขาเป็นเหมือนคนตาบอดฝ่ายจิตใจซึ่งยากที่จะเข้าใจพระองค์ เขามีตาแต่มองไม่เห็น (เทียบ 8:18)

- เขาเงยหน้าขึ้น ทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าเห็นผู้คนเหมือนกับต้นไม้เดินไปเดินมา” ในต้นฉบับภาษากรีก คำพูดเหล่านี้ของคนตาบอดไม่ค่อยชัดเจน แต่ต้องการเน้นความยากลำบากของการรักษาโรค ทำให้อัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้ากระทำนั้นยิ่งใหญ่

- พระองค์ทรงวางพระหัตถ์แตะตาของเขาอีก พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสคนตาบอดอีกครั้งหนึ่ง เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าพระองค์ทรงจำเป็นต้องกระทำบางสิ่งบางอย่างอีกต่อไป เพื่อบรรดาศิษย์จะได้เข้าใจพระธรรมล้ำลึกของพระองค์มากยิ่งขึ้น (เทียบ 8:27-30)

- เขาก็เห็นชัด และหายเป็นปกติ มองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจน ในที่สุด เมื่อบรรดาศิษย์ยอมรับว่าตนยังมองเห็นไม่ชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด พระเยซูเจ้าก็จะทรงส่องแสงสว่างเหนือเขาต่อไป และเมื่อพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว เขาจะได้เห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจพระองค์อย่างสมบูรณ์

- พระเยซูเจ้าทรงส่งเขากลับบ้าน เป็นนัย ๆ ว่าผู้หายจากตาบอดเชื่อฟังพระองค์ และเดินทางกลับบ้าน ส่วนบารทิเมอัส เมื่อหายจากตาบอดก็จะเดินทางติดตามพระองค์ไป (เทียบ 10:52)  

- ตรัสว่า “อย่าเข้าไปในหมู่บ้าน”พระบัญชาของพระเยซูเจ้ามีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนไปป่าวประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และก่อให้เกิดความนิยมชมชอบผิดๆเพราะประชาชนคิดว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์กษัตริย์ผู้จะทรงช่วยเขาให้เป็นอิสระ พ้นจากการปกครองของชาวโรมัน ดังที่นักบุญมาระโกเน้นหลายครั้ง (เทียบ 1:44; 5:43; 7:36)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย