Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้”

8. พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินทั่วแคว้นกาลิลี (2)

1) พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอุม
             ซีโมน “จึงทูลพระองค์ว่า ‘ทุกคนกำลังแสวงหาพระองค์’” บรรดาศิษย์คงจะมีความกระตือรือร้นเมื่อเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงประสบความสำเร็จ  คนมากมายตามหาพระองค์ เขาคงจะคิดว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ควรพลาดโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ตนเอง  เพราะคนจำนวนมากแสดงความเชื่อในพระองค์แล้ว เขาจึงตามหาพระเยซูเจ้า แต่ “พระองค์ตรัสตอบว่า ‘เราไปที่อื่นกันเถิด ไปตามตำบลใกล้เคียง เพื่อจะได้เทศน์สอนที่นั่นด้วย” พระเยซูเจ้าทรงชนะการผจญไม่ยอมรับคำเสนอของบรรดาศิษย์ ทรงเน้นว่าภารกิจของพระองค์คือการเทศนาสั่นสอน พระองค์เสด็จมาเพื่อประกาศข่าวดี แต่จุดประสงค์ของผู้แสวงหาพระองค์คือเขาต้องการให้ทรงรักษาผู้ป่วย
           พระเยซูเจ้าทรงแสดงอย่างชัดเจนว่า ภารกิจแรกของพระองค์คือ การประกาศข่าวดีเรื่องพระอาจักรของพระเจ้าที่ใกล้จะมาถึง การรักษาผู้ป่วยเป็นกิจการแสดงความเมตตากรุณาก็จริง แต่ไม่เป็นภารกิจหลักของพระองค์  เพราะภารกิจของพระองค์คือการเทศน์สอนให้มนุษย์กลับใจ การเทศน์สอนจะรักษาจิตใจมนุษย์ ไม่รักษาเพียงร่างกาย พระเยซูเจ้าทรงมีจิตสำนึกว่า ทุกคนต้องมีโอกาสที่จะรับฟังพระวาจาของพระองค์

          “เพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้” แปลตามตัวอักษรได้ว่า “เราออกมา” นักพระคัมภีร์บางคนตีความหมายว่า พระองค์ทรงบอกเหตุผลที่ต้องออกจากเมืองคาเปอรนาอุมคือมาอยู่ในที่สงัดเพื่ออธิษฐานภาวนา แต่ดูเหมือนว่าความหมายนี้ไม่สอดคล้องกับบริบท เพราะเมื่อพระองค์ตรัสว่า “เรามาเพื่อจุดประสงค์นี้” ก็หมายถึงมาเพื่อเทศน์สอนที่แคว้นกาลิลี ไม่ใช่มาเพื่ออธิษฐานภาวนา นักพระคัมภีร์อีกหลายคนตีความหมายว่า จุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังพระวาจาที่พระเยซูเจ้าตรัสเวลานั้นคือการที่พระองค์ “เสด็จออก” มาจากพระบิดา (เทียบ ยน 8:42; 13:3; 16:27) ซึ่งตรงกับความคิดที่เราพบในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบรรยายเหตุการณ์เดียวกันนี้ว่าพระเยซูเจ้าทรงใช้สำนวน “เพราะเราถูกส่งมาก็เพื่อการนี้” (ลก 4:43) คล้ายกับว่าพระองค์ตรัส “เราเสด็จออกมาจากพระบิดาเพื่อเทศน์สอนและประกาศข่าวดีแก่ทุกคน”

         วลี “เพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้” เป็นพระวาจาแรกในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกที่พระเยซูเจ้าตรัสอย่างเปิดเผยถึงภารกิจของพระองค์ และทรงแสดงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา เพราะทรงสำนึกว่าทรงมีหน้าที่ประกาศข่าวดีเรื่องความรอดพ้น ไม่ทรงมีหน้าที่ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นหรือความกระตือรือร้นของประชาชนที่ตามหาพระองค์ เพราะคิดว่าทรงเป็นผู้วิเศษสามารถรักษาโรค

          “พระองค์จึงเสด็จไปเทศน์สอนตามศาลาธรรมทั่วแคว้นกาลิลี ทรงขับไล่ปีศาจด้วย” น่าสังเกตว่านักมาระโกบันทึกว่า พระเยซูเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเสด็จไป เพราะกริยาเป็นเอกพจน์ ไม่บันทึกว่าพระเยซูเจ้าเสด็จไปพร้อมกับบรรดาศิษย์ เพราะในช่วงเวลานี้บรรดาศิษย์ยังไม่มีบทบาทในการประกาศข่าวดี นักบุญมาระโกเล่าเพียงแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ บรรดาศิษย์มีหน้าที่ติดตาม จับตามอง และเรียนรู้จากพระองค์ขณะที่ทรงพระดำเนินตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่แคว้นกาลิลีว่า เขาจะต้องประกาศข่าวดีอย่างไร

          การที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนในศาลาธรรมเน้นชัดเจนว่า หัวหน้าศาลาธรรมต่าง ๆ ยินดีให้พระองค์เทศน์สอน เพราะประชาชนสนใจฟังพระองค์ การประกาศข่าวดีของพระองค์ไม่เป็นเพียงคำสอน แต่เดชะพระจิตเจ้าพระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจจากผู้ถูกสิง เป็นการประกาศข่าวดีอย่างผู้ทรงอำนาจ ชื่อเสียงของพระองค์จึงเลื่องลือไปทั่วแคว้นกาลิลี

          น่าสังเกตนักบุญมาระโกบอกเพียงว่า พระเยซูเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนและขับไล่ปีศาจ ไม่อ้างถึงการรักษาโรคต่าง  ๆ เพื่อเน้นอีกครั้งหนึ่งว่า ภารกิจของพระองค์คือการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและทรงมีชัยชนะเหนือปีศาจ ข้อความนี้จบลงโดยแสดงว่า ข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศประสบผลสำเร็จในตอนแรก

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย