Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

21 1พระทัยของกษัตริย์เป็นเหมือนธารน้ำในพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์

พระเจ้าจะทรงผันไปทางไหนก็ได้ตามพระประสงค์

2มนุษย์เห็นว่ากิจการทั้งหมดของตนถูกต้อง

แต่ผู้ชั่งจิตใจคือพระยาห์เวห์

3การปฏิบัติความชอบธรรมและความยุติธรรม

เป็นที่โปรดปรานของพระยาห์เวห์มากกว่าการถวายเครื่องบูชาa

4ดวงตายโส ใจเย่อหยิ่ง

เป็นเหมือนตะเกียงbของคนชั่วร้าย และเป็นบาป

5แผนงานของคนขยันนำความอุดมสมบูรณ์มาให้อย่างแน่นอน

แต่ความรีบเร่งเกินไปนำความขัดสนมาให้

6ทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากการพูดมุสา

เป็นเหมือนความเพ้อฝันของผู้แสวงหาความตาย

7ความรุนแรงของคนชั่วร้ายจะทำลายเขาจนสิ้นเชิง

เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมทำสิ่งที่ถูกต้อง

8หนทางของผู้ร้ายย่อมคดเคี้ยว

แต่ความประพฤติของผู้บริสุทธิ์ย่อมถูกต้อง

9การอยู่ที่จั่วบนหลังคาบ้าน

ยังดีกว่าการอยู่ในบ้านกับภรรยาที่ชอบทะเลาะวิวาท

10วิญญาณของคนชั่วร้ายปรารถนาความชั่ว

ดวงตาของเขาไม่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนบ้าน

11เมื่อคนชอบเยาะเย้ยถูกลงโทษ คนขาดสติก็ฉลาดขึ้น

เมื่อผู้มีปรีชาได้รับการสั่งสอน เขาก็ได้ความรู้มากขึ้น

12พระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมcทรงสังเกตบ้านของคนชั่วร้าย

และทรงเหวี่ยงคนชั่วร้ายให้พินาศ

13ผู้ใดอุดหูไม่ฟังเสียงร้องของคนยากจน

เมื่อผู้นั้นร้องก็จะไม่มีผู้ใดฟังเขา

14ของกำนัลที่ให้อย่างบิดบังซ่อนเร้นย่อมทำให้ความโกรธสงบลง

สินบนจากใต้อกเสื้อย่อมทำให้ความโกรธแค้นอย่างรุนแรงสงบ

15การกระทำความยุติธรรมทำให้ผู้ชอบธรรมยินดี

แต่ทำให้ผู้ทำความชั่วหวาดกลัว

16ผู้ใดหันเหไปจากทางแห่งความเฉลียวฉลาด

ผู้นั้นจะพักอยู่ในชุมชนของผู้ตาย

17ผู้ที่รักความสุขสบายจะเป็นคนยากจน

ผู้ใดรักเหล้าองุ่นและน้ำมันหอมdจะไม่ร่ำรวย

18คนชั่วร้ายเป็นค่าไถ่สำหรับผู้ชอบธรรม

ผู้ทรยศเป็นค่าไถ่สำหรับคนซื่อตรงe

19การอยู่ในแผ่นดินทุรกันดาร

ยังดีกว่าการอยู่กับภรรยาที่ชอบทะเลาะวิวาทและโกรธง่าย

20ทรัพย์สมบัติล้ำค่าและน้ำมันหอมอยู่ในบ้านของผู้มีปรีชา

แต่คนโง่เขลาล้างผลาญทุกสิ่ง

21ผู้แสวงหาความชอบธรรมและความเมตตากรุณา

จะพบชีวิต ความชอบธรรม และเกียรติยศ

22ผู้มีปรีชาเข้ายึดเมืองของผู้มีกำลัง

และทำลายป้อมปราการแข็งแรงที่ผู้มีกำลังไว้วางใจ

23ผู้รักษาปากและลิ้นของตน

ย่อมปกป้องตนเองจากความยากลำบาก

24คนจองหอง หยิ่งยโส ได้ชื่อว่า “คนชอบเยาะเย้ย”

เขาประพฤติตนด้วยความเย่อหยิ่งจองหอง

25ความปรารถนาของคนเกียจคร้านเป็นความตายสำหรับเขา

เพราะมือของเขาไม่ยอมทำงาน

26ผู้ไม่นับถือพระเจ้าfอยากได้มากขึ้นตลอดเวลา

แต่ผู้ชอบธรรมให้โดยไม่หวง

27เครื่องบูชาของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนg

ถ้าเขาถวายด้วยเจตนาไม่ดีก็ยิ่งน่าสะอิดสะเอียนมากขึ้น

28พยานเท็จจะพินาศ

แต่ผู้ยอมฟังผู้อื่นจะพูดได้เสมอ

29คนชั่วร้ายย่อมไม่ละอาย

แต่ผู้ชอบธรรมย่อมประพฤติมั่นคง

30ไม่มีปรีชาญาณ ความเข้าใจ และคำปรึกษาใดๆ

จะเอาชนะพระยาห์เวห์ได้h

31ท่านอาจเตรียมม้าไว้สำหรับวันสู้รบ

แต่พระยาห์เวห์ประทานชัยชนะ

21 a การย้ำว่าความจริงใจเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการประกอบศาสนพิธีปรากฏอยู่ทั่วไปในพันธสัญญาเดิม – ดู อสย 1:11ฯ; ยรม 7:21-23; ฮชย 6:6; อมส 5:22ฯ.

b “เป็นเหมือนตะเกียงของคนชั่วร้ายและเป็นบาป” – แปลโดยคาดคะเน – บางคนอ่านคำภาษาฮีบรู “ตะเกียง” (ner) ว่า “การงาน” หรือ “รอยไถ” (nir) - ต้นฉบับไม่ชัดเจน

c “พระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรม” – ต้นฉบับไม่มีคำว่า “พระเจ้า” มีแต่คำว่า “ผู้เที่ยงธรรม” แต่บริบทชวนให้คิดว่า “ผู้เที่ยงธรรม” นี้คือ “พระเจ้า” (จากวลี “ทรงเหวี่ยงคนชั่วร้ายให้พินาศ”)

d “เหล้าองุ่นและน้ำมันหอม” – แปลตามตัวอักษรว่า “เหล้าองุ่นและน้ำมัน” ซึ่งเป็นการหมายถึงความเป็นอยู่อย่างสนุกสนานและสุขสบาย

e เทียบ 11:8 – สุภาษิตบทนี้ดูเหมือนจะสอนว่าในโลกนี้มีอัตราส่วนของความทุกข์และความสุข - พระเจ้าทรงปกป้องผู้ชอบธรรมจากความทุกข์ที่พระองค์ทรงใช้ลงโทษคนชั่ว – คนชั่วที่ถูกพระองค์ทรงลงโทษจึงคล้ายกับเป็น “ค่าไถ่” ไม่ให้ผู้ชอบธรรมต้องได้รับความทุกข์

f “ผู้ไม่นับถือพระเจ้าอยากได้มากขึ้น” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “คนโลภมีความโลภ”

g “น่าสะอิดสะเอียน” – ต้นฉบับภาษากรีกอ่านว่า “น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระยาห์เวห์” เหมือนใน 15:8.

h “ไม่มี.....จะเอาชนะพระยาห์เวห์ได้” – แปลตามตัวอักษรว่า “ไม่อาจตั้งอยู่เฉพาะพระพักตร์” หรือ “ไม่อาจต่อสู้กับพระองค์ได้”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย