Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

11 1พระเจ้าทรงเกลียดตราชูฉ้อโกง

แต่พอพระทัยเมื่อมีการชั่งน้ำหนักอย่างถูกต้อง

2ความหยิ่งยโสนำความอับอายมาให้

แต่ความถ่อมตนนำปรีชาญาณ

3ความไร้มลทินย่อมนำทางผู้ชอบธรรม

แต่ความคดโกงย่อมทำลายคนทรยศ

4ทรัพย์สมบัติไม่เป็นประโยชน์ในวันแห่งพระพิโรธ

แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นความตาย

5ความชอบธรรมของผู้ไร้มลทินย่อมรักษาทางของเขาให้ตรง

แต่คนชั่วร้ายย่อมล้มลงเพราะความชั่วร้ายของตน

6ความชอบธรรมของคนซื่อตรงย่อมช่วยเขาให้รอดพ้น

แต่ความโลภเป็นกับดักผู้ทรยศ

7ความหวังของคนชั่วร้ายพินาศไปพร้อมกับความตาย

ความหวังในทรัพย์สมบัติก็สูญเปล่า

8ผู้ชอบธรรมจะพ้นความทุกข์ยาก

คนชั่วร้ายจะเข้าไปรับทุกข์แทน

9ผู้ไม่นับถือพระเจ้าใช้คำพูดทำลายเพื่อนบ้าน

แต่ผู้ชอบธรรมจะพ้นภัยเพราะความรู้

10เมื่อผู้ชอบธรรมรุ่งเรือง บ้านเมืองก็ยินดี

เมื่อคนชั่วร้ายพินาศ ก็มีเสียงโห่ร้องด้วยความยินดี

11พระพรของคนซื่อตรงนำเกียรติมาสู่เมือง

แต่ปากของคนชั่วร้ายทำลายเมือง

12ผู้ที่ดูถูกเพื่อนบ้านย่อมขาดสามัญสำนึก

ผู้เฉลียวฉลาดย่อมเงียบ

13ผู้ชอบซุบซิบนินทาย่อมเปิดเผยความลับ

แต่ผู้ที่ไว้วางใจได้ย่อมเก็บความลับ

14ประชาชนที่ไม่มีผู้นำย่อมพินาศ

มีที่ปรึกษาจำนวนมากทำให้มีความปลอดภัย

15ผู้ค้ำประกันคนแปลกหน้าจะต้องทนทุกข์

แต่ผู้ที่เกลียดการค้ำประกันย่อมปลอดภัย

16สตรีงามสง่าย่อมได้รับเกียรติa

บุรุษเข้มแข็งย่อมมั่งคั่ง

17ผู้มีใจกรุณาย่อมได้ประโยชน์

ผู้ใจร้ายย่อมทำร้ายตนเอง

18คนชั่วร้ายได้ผลประโยชน์จอมปลอม

แต่ผู้หว่านความชอบธรรมจะได้บำเหน็จที่แน่นอน

19ผู้ตั้งมั่นbในความชอบธรรมจะมีชีวิต

แต่ผู้ติดตามความชั่วร้ายเดินไปสู่ความตาย

20ความคิดตลบตะแลงเป็นที่รังเกียจแด่พระยาห์เวห์

พระองค์พอพระทัยผู้ประพฤติตนไร้มลทิน

21จงแน่ใจเถิดc คนชั่วร้ายจะไม่พ้นโทษ

แต่เชื้อสายของผู้ชอบธรรมจะพ้นอันตราย

22สตรีงามที่ขาดสามัญสำนึก

เป็นเหมือนห่วงทองคำที่จมูกหมู

23ความปรารถนาของผู้ชอบธรรมจะประสบความดี

แต่ความหวังของคนชั่วร้ายจะบรรลุถึงพระพิโรธ

24บางคนยิ่งจำหน่ายก็ยิ่งร่ำรวย

บางคนยิ่งอดออมเกินจำเป็นก็ยิ่งขัดสน

25ผู้มีใจกว้างย่อมร่ำรวย

ผู้ให้น้ำดับกระหายผู้อื่นย่อมได้รับน้ำดับความกระหายของตน

26ประชาชนสาปแช่งผู้กักตุนข้าว

แต่อวยพรผู้ที่เต็มใจขายข้าว

27ผู้พยายามทำความดีย่อมได้รับความโปรดปรานd

ผู้แสวงหาความชั่วจะพบความชั่ว

28ผู้วางใจในทรัพย์สมบัติของตนจะล้มละลาย

แต่ผู้ชอบธรรมจะรุ่งเรืองเหมือนใบไม้เขียว

29ผู้สร้างความวุ่นวายในบ้านของตนจะรับลมเป็นมรดก

คนโง่เขลาจะเป็นผู้รับใช้ของผู้มีปรีชา

30ผลของผู้ชอบธรรมคือต้นไม้แห่งชีวิต

ผู้มีปรีชาย่อมชนะใจผู้อื่นe

31ถ้าผู้ชอบธรรมได้รับผลตอบแทนความดีบนแผ่นดิน

คนชั่วร้ายและคนบาปก็ยิ่งจะได้รับผลตอบแทนความชั่วร้ายมากกว่านั้น

11 a ต้นฉบับภาษากรีกอ่านข้อนี้ว่า สตรีงามนำเกียรติมาให้สามี สตรีที่เกลียดคุณธรรมเป็นบัลลังก์ของความน่าอาย คนเกียจคร้านย่อมขัดสนทรัพย์สิน ผู้อุตสาหะย่อมได้ทรัพย์สมบัติ

b “ผู้ตั้งมั่น” – แปลโดยคาดคะเน (kan) – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ดังนั้น” (ken)

c “จงแน่ใจเถิด” – แปลตามตัวอักษรว่า “มือต่อมือ” - อาจมาจากธรรมเนียมการจับมือเมื่อมีการตกลงกันแล้ว

d “ได้รับความโปรดปราน” – อาจเป็นความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์ผู้ประทานบำเหน็จรางวัลตอบแทนผู้ชอบธรรม (เทียบ 12:2) - หรืออาจเป็นความโปรดปรานจากเพื่อนพี่น้องก็ได้

e “ย่อมชนะใจผู้อื่น” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ผู้มีปรีชาเอาวิญญาณไป”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย