Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำแนะนำเพื่อได้รับปรีชาญาณ

3
1ลูกเอ๋ย อย่าลืมคำสอนของพ่อ

 จงรักษาบทบัญญัติของพ่อไว้ในใจ

 2เพราะคำสอนและบทบัญญัติเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของลูกยืนยาว

 และลูกจะมีความสุข

 3อย่าให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งลูก

 จงผูกไว้ที่คอของลูก

 จงเขียนไว้บนแผ่นจารึกในใจของลูก

 4แล้วลูกจะได้รับความโปรดปรานและความสำเร็จ

 เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์

 5จงวางใจในพระยาห์เวห์สุดจิตใจ

 อย่าเชื่อมั่นเพียงความรอบรู้ของตน

 6จงระลึกถึงพระองค์ในทุกทางของลูก

 และพระองค์จะทรงทำให้ทางเดินของลูกราบรื่น

 7อย่าคิดว่าตนมีปรีชา

 จงยำเกรงพระยาห์เวห์ และหันเหจากความชั่วร้าย

 8ถ้าลูกทำเช่นนี้ ร่างกายaของลูกจะมีสุขภาพดี

 กระดูกของลูกจะแข็งแรง

9จงใช้ทรัพย์สินและผลิตผลแรกที่เก็บเกี่ยวได้ของลูก

 มาถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์

 10แล้วยุ้งฉางของลูกจะมีข้าวbเต็ม

 และถังเก็บเหล้าของลูกจะมีเหล้าองุ่นเต็มจนล้น

 11ลูกเอ๋ย อย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระยาห์เวห์

 อย่าเบื่อหน่ายพระดำรัสตักเตือนของพระองค์

 12เพราะพระยาห์เวห์ทรงตักเตือนผู้ที่ทรงรักให้แก้ไขความประพฤติ

 เหมือนบิดาตักเตือนบุตรที่เขารัก

ปรีชาญาณนำความยินดีมาให้

 13มนุษย์ที่พบปรีชาญาณ

  และคนที่ได้รับความเข้าใจ ย่อมเป็นสุข

 14เพราะการได้ปรีชาญาณมาย่อมดีกว่าการได้เงิน

 เป็นกำไรมากกว่าการมีทองคำ

 15ปรีชาญาณประเสริฐกว่าไข่มุก

 แม้สิ่งที่ลูกปรารถนามากที่สุด

 ก็เทียบกับปรีชาญาณไม่ได้

 16ชีวิตยืนยาวอยู่ในมือขวาของปรีชาญาณ

 ความมั่งคั่งและเกียรติยศอยู่ในมือซ้าย

 17หนทางของปรีชาญาณนำไปสู่ความยินดี

 วิถีทางทั้งหมดของปรีชาญาณนำไปสู่สันติสุข

 18ปรีชาญาณเป็นต้นไม้ให้ชีวิตแก่ผู้ที่คว้าไว้ได้

 ผู้ที่ยึดปรีชาญาณไว้แน่นย่อมเป็นสุข

19พระยาห์เวห์ทรงวางฐานแผ่นดินด้วยปรีชาญาณ

 ทรงจัดวางท้องฟ้าด้วยความเข้าใจ

 20ความรู้ของพระองค์เปิดขุมลึก

 ทำให้เมฆหยาดน้ำค้างลงมา

21ลูกเอ๋ย จงรักษาคำแนะนำและความรู้จักคิดเอาไว้

 อย่าให้ทั้งสองสิ่งนี้คลาดสายตาของลูกไปเลย

 22คำแนะนำและความรู้จักคิดจะเป็นชีวิตแก่ลูก

 เป็นความงามประดับคอของลูก

 23แล้วลูกจะเดินตามทางอย่างปลอดภัย

 เท้าของลูกจะไม่สะดุด

 24ถ้าลูกนอน ลูกจะไม่มีความกลัว

 เมื่อลูกนอน ก็จะหลับอย่างเป็นสุข

 25อย่ากลัวเมื่อความตกใจมาถึงโดยฉับพลัน

 หรือกลัวหายนะจากคนชั่วร้าย

 26เพราะพระยาห์เวห์จะทรงให้ความมั่นใจแก่ลูก

 จะทรงรักษาเท้าของลูกให้พ้นจากบ่วงแร้ว

27ถ้าลูกมีอำนาจจะทำได้

 อย่าปฏิเสธความดีแก่ผู้ที่ต้องการ

 28ถ้าลูกมีสิ่งของที่เพื่อนบ้านcขอ

 อย่าพูดกับเขาว่า “กลับไปก่อนเถิด พรุ่งนี้กลับมาแล้วฉันจะให้”

 29อย่าคิดแผนร้ายต่อเพื่อนบ้าน

 ที่อยู่ใกล้ลูกและไว้วางใจลูก

 30อย่าทะเลาะวิวาทกับผู้ใดอย่างไร้เหตุผล

 ถ้าเขาไม่ได้ทำร้ายลูก

 31อย่าอิจฉาคนที่ใช้ความรุนแรงd

 อย่าเลียนแบบความประพฤติของเขาเลย

 32เพราะพระยาห์เวห์ทรงรังเกียจคนตลบตะแลง

 มิตรภาพของพระองค์อยู่กับคนซื่อตรง

 33คำสาปแช่งของพระยาห์เวห์อยู่เหนือบ้านของคนชั่วร้าย

 พระองค์ทรงอวยพระพรที่อาศัยของผู้ชอบธรรม

 34พระองค์ทรงเย้ยหยันคนที่เย้ยหยันผู้อื่น

 แต่ทรงพระกรุณาผู้ถ่อมตน

 35ผู้มีปรีชาจะได้เกียรติยศเป็นมรดก

 คนโง่จะได้รับeความอัปยศ

3 a “ร่างกาย” – แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ – เทียบ 4:22 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “สะดือ”

b “มีข้าวเต็ม” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มีคำว่า “ข้าว” บอกแต่เพียงว่า “เต็มจนล้น” – การถวายผลิตผลแรก (ฉธบ 26:1 เชิงอรรถ a) เป็นพิธีกรรมประการเดียวที่หนังสือสุภาษิตกล่าวถึงโดยเจาะจง - แต่กล่าวถึงการอธิษฐานภาวนาอยู่บ่อยๆ

c “เพื่อนบ้าน” แต่เดิมหมายถึงเพื่อนหรือมิตรสหาย นั่นคือบุคคลที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเป็นพิเศษ แต่ใน สภษ คำนี้มีความหมายกว้างกว่า คือหมายถึง “เพื่อนมนุษย์” ทุกคน – ดู 6:1,3,29; 25:9; 27:17 – จึงนับเป็นก้าวแรกของการขยายความกฎบัญญัติเรื่องความรัก – ลนต 19:18 – ซึ่งจะบรรลุถึงรูปแบบสุดท้ายในพระบัญชาของพระเยซูเจ้าที่ทรงสั่งให้เรารักแม้กระทั่ง “ศัตรู” ด้วย – มธ 5:43ฯ.

d การที่คนซึ่งไม่เคารพนับถือพระเจ้า (“ใช้ความรุนแรง” – “ตลบตะแลง” – “ชั่วร้าย” – “ชอบเย้ยหยันผู้อื่น” – “โง่เขลา” – คำต่างๆเหล่านี้ใช้กับผู้ที่เป็นอริกับพระยาห์เวห์) ดูเหมือนจะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นสภาพการณ์ที่คุกคามความซื่อสัตย์ของชาวอิสราเอลต่อพระยาห์เวห์อยู่เสมอ – ดู 24:1,19; สดด 73 – และในสมัยต่อมาจะเป็นปัญหาสำคัญทางเทววิทยาด้วย (โยบ 21:7; ยรม 12:1 ฯลฯ.

e “ได้รับ(เป็นมรดก)” – แปลโดยคาดคะเน -  ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ยกขึ้น”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย