Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

2. 1อีกวันหนึ่ง เมื่อบุตรของพระเจ้ามาเฝ้าพระยาห์เวห์ ซาตานมาอยู่ในหมู่เขาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์aด้วย 2พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานว่า “ท่านมาจากไหน” ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “มาจากการเดินเตร็จเตร่ไปทั่วแผ่นดิน” 3พระยาห์เวห์ตรัสถามซาตานอีกว่า “ท่านสังเกตเห็นโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ ไม่มีใครในแผ่นดินเหมือนเขา เป็นผู้ชอบธรรมและเป็นคนดีพร้อม ยำเกรงพระเจ้าและหลีกเลี่ยงความชั่วร้าย แม้ท่านชวนเราให้เป็นอริกับเขาเพื่อทำลายเขาโดยไม่มีเหตุผล เขาก็ยังยึดมั่นในความดีพร้อม” 4แต่ซาตานทูลตอบพระยาห์เวห์ว่า “มนุษย์ย่อมสละทุกสิ่งเพื่อแลกกับชีวิตb มนุษย์ย่อมให้ทุกสิ่งที่เขามีอยู่เพื่อรักษาชีวิตไว้ 5แต่ขอพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องกระดูกและเนื้อของเขา แล้วเขาจะสาปแช่งพระองค์เฉพาะพระพักตร์” 6พระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า “ตกลง จงทำตามใจชอบกับเขาเถิด แต่จงรักษาชีวิตของเขาไว้”

7ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์พระยาห์เวห์ ทำให้โยบเป็นฝีร้ายcตั้งแต่ฝ่าเท้าจนจรดศีรษะ 8เขาใช้เศษภาชนะดินเผาขูดตามตัวและนั่งอยู่บนกองขี้เถ้า 9ภรรยาพูดกับเขาว่า “ท่านยังยึดมั่นในความดีพร้อมอยู่อีกหรือ จงสาปแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะ” 10แต่เขาตอบนางว่า “เธอพูดอย่างหญิงโง่จะพึงพูด ถ้าเรารับของดีๆจากพระเจ้า ทำไมเราจึงไม่รับของไม่ดีด้วยเล่า” ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ โยบไม่ได้พูดอะไรที่เป็นบาป

11เพื่อนสามคนของโยบได้ยินเรื่องเลวร้ายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกับเขา ต่างก็ออกเดินทางจากที่ของตน ตกลงกันจะไปเยี่ยมเพื่อร่วมทุกข์กับเขาและให้กำลังใจ เพื่อนทั้งสามคนนี้คือเอลีฟัส ชาวเทมาน บิลดัดชาวชูคาห์ และโศฟาร์ชาวนาอามัทd 12เมื่อเขาทั้งสามคนยังอยู่ไกล เขามองดูโยบ แต่จำเกือบไม่ได้ จึงร้องไห้เสียงดัง แต่ละคนฉีกเสื้อคลุม โกยฝุ่นโยนขึ้นไปบนอากาศให้ตกเหนือศีรษะของตนe 13แล้วก็นั่งบนพื้นดินอยู่กับโยบเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืน ไม่มีใครพูดกับโยบแม้เพียงคำเดียว เพราะเห็นว่าโยบต้องทุกข์ทรมานมาก

2 a “เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์”  - ตัวบทภาษากรีกละวลีนี้

b “มนุษย์ย่อมสละทุกสิ่งเพื่อแลกกับชีวิต” – แปลตามตัวอักษรว่า “หนังแลกกับหนัง” ซึ่งเป็นคำพังเพยแบบชาวบ้านที่เล่นคำ “หนัง” ซึ่งอาจหมายถึงเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยหนังสัตว์ (ปฐก 3:21; 27:16) และคนเราย่อมยอมสละทุกสิ่งที่เขามี รวมทั้งชีวิตของผู้อื่นด้วย เพื่อแลกกับ “หนัง” หรือ “ชีวิต” ของตนไว้ – หรืออาจจะหมายความว่า ถ้าผู้ใดถูกอันตรายมากล้ำกราย เขาก็จะแสดงนิสัยเฉพาะของตน (ที่เคยมีหนังปกปิดไว้) ออกมาให้ปรากฏ

c “ฝีร้าย” – ความหมายจริงๆของคำนี้คือ “การบวม พุพอง” ซึ่งพบได้ในภัยพิบัติประการที่หกใน อพย 9:9-11 – หมายถึงโรคระบาดในอียิปต์ (ฉธบ  28:27) – พระประชวรของกษัตริย์เฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:7) และอาจหมายถึงโรคผิวหนังร้ายแรงต่างๆ (ลนต 13:18-20,23) – ที่นี่ วลีนี้หมายถึงสภาพน่าเวทนาทั่วร่างกายของโยบ เช่นเดียวกับใน ฉธบ 28:35 - แต่เราไม่อาจบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรแน่

d “เทมาน, ชูคาห์ และนาอามัท” เป็นเมืองสามเมืองในเขตแดนของชาวเอโดมและอาหรับ – ชาวอิสราเอลคิดว่า “แผ่นดินเอโดม” และ “ตะวันออก” (ดู 1:3 เชิงอรรถ c) เป็นดินแดนของผู้มีปรีชา (1 พกษ 5:10-11; 10:1-3; สภษ 30:1; 31:1; ยรม 49:7; บรค 3:22-23; อบด 8-9; มธ 2:1).

e การโปรยฝุ่นบนศีรษะเป็นการแสดงความทุกข์ถึงบาปและแสดงการไว้ทุกข์ทั่วไป – ดู ยชว 7:6; 2 ซมอ 13:19; อสค 27:30 – เพื่อนทั้งสามคนคิดว่าโยบเป็นเหมือนคนที่ตายไปแล้ว – บางคนคิดว่าวลี “ขึ้นไปบนอากาศ” เป็นข้อความเพิ่มเติม ไม่มีในตัวบทภาษากรีก – ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลมาจาก อพย 9:8,10 ซึ่งทำให้การกระทำเช่นนี้แสดงความไม่พอใจ จึงเรียกสวรรค์ให้มาเป็นพยานรู้เห็น เพื่อจะแก้แค้นหรือขจัดการแก้แค้นเช่นนี้ให้พ้นไปจากตน (ดู กจ 22:23)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย