Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”

4. พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง และทรงถูกทดลอง  (มก 1:9-13)
ก) พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
            1 9 ครั้งนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จจากเมืองนาซาเร็ธ แคว้นกาลิลี และทรงรับพิธีล้างจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน
ข) ทรงรับการเปิดเผย
            10ทันทีที่พระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำ ก็ทรงเห็นท้องฟ้าถูกแหวกออก พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ 11และมีเสียงมาจากฟากฟ้าว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”
ค) ทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร
            12ทันใดนั้น พระจิตเจ้าทรงดลให้พระองค์เสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร 13พระองค์ประทับอยู่ที่นั่นสี่สิบวัน ทรงถูกซาตานประจญ พระองค์ทรงอยู่กับสัตว์ป่า บรรดาทูตสวรรค์ปรนนิบัติรับใช้พระองค์   
a) อธิบายความหมาย
               ข้อความใน 1:9-13 แบ่งเป็น 3 ภาคตามหัวข้อข้างต้น พระเยซูเจ้าทรงได้รับพิธีล้างจากนักบุญยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน (1:9) ทันทีพระองค์ทรงเห็นท้องฟ้าถูกแหวกออก และทรงรับการเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้า (1:10-11) แล้วประทับอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบวัน (1:12-13) ต่อไปนี้ ให้เรามาพิจารณาแต่ละภาค

             ก) พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์น
                นักบุญมาระโกเริ่มเล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นเหมือนบุคคลอื่น ๆ ที่ไปพบนักบุญยอห์นเพื่อขอเป็นศิษย์  พระองค์ทรงเป็นคนหนึ่งในระหว่างคนทั้งหลายที่ฟังการเทศน์สอนของนักบุญยอห์น และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เขายอมรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์น เพื่อแสดงเจตนารมณ์เป็นทุกข์กลับใจและปรารถนาที่จะได้รับการอภัยบาป เพื่อคืนดีกับพระเจ้า (1:5) 

               ความคิดที่ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง ได้รับการรับรองจากถิ่นกำเนิดของพระองค์ พระองค์เสด็จมาจากแคว้นกาลิลี ซึ่งเป็นแคว้นที่ไม่มีความสำคัญ อยู่ห่างจากแคว้นยูเดียและจากกรุงเยรูซาเล็ม ศูนย์กลางของศาสนายูดาย หัวหน้าชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มมั่นใจว่า “ไม่มีประกาศกคนใดมาจากแคว้นกาลิลีเลย” (ยน 7:52) หมู่บ้านนาซาเร็ธเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์  นาธานาเอลซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากหมู่บ้าคานาใกล้หมู่บ้านนาซาเร็ธถามฟิลิปว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้รึ” (ยน 1:46)

               โดยแท้จริงแล้ว นาซาเร็ธเป็นหมู้บ้านที่ไม่มีใครรู้จักและไม่มีความสำคัญ พันธสัญญาเดิมบันทึกชื่อสถานที่ต่าง ๆ เป็นหลายร้อยชื่อ แต่ไม่มีการอ้างถึงหมู่บ้านนาซาเร็ธ เพราะไม่เคยมีบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านนี้เลย นาซาเร็ธเป็นหมู่บ้านในชนบท มีประชากรที่ต้องทำงานหนัก ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พระเยซูเจ้าทรงพระชนมชีพในบรรยากาศนี้เป็นเวลา 30 พรรษา ทรงใช้ประสบการณ์ชีวิตดังกล่าวในการเทศน์สอน ผู้คนทั่วไปเรียกพระองค์ว่า “เยซู ชาวนาซาเร็ธ” (เทียบ มก 1:24; 10:47; 14:67; 16:6)

                แม้ข้อความข้อนี้เล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างเหมือนกับคนอื่น ๆ แต่ข้อความที่มาก่อนและต่อจากข้อความนี้พิสูจน์ว่าไม่เป็นเช่นนี้ เพราะพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแบบพิเศษไม่เหมือนใคร ในข้อ 7-8 นักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างประกาศว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็น “ผู้ที่กำลังมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า และจะทำพิธีล้างให้ท่าน เดชะพระจิตเจ้า” (1:7-8) และข้อความถัดไปแสดงว่า พระองค์ทรงมีเอกภาพสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า (1:10-11)

               เราอาจตั้งคำถามว่า ทำไมผู้ทรงอำนาจจึงยอมรับพิธีล้างจากผู้มีอำนาจด้อยกว่า “พิธีล้าง ซึ่งแสดงการกลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป” มีความหมายอะไรสำหรับผู้ที่มีเอกภาพสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระเยซูเจ้าไม่ทรงเป็นคนบาป ไม่ทรงจำเป็นต้องกลับใจและรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าทรงยอมรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์นเพื่อรับรองคุณค่าการกระทำเขา และเพื่อแสดงว่าพระองค์ทรงมีความสมานฉันท์กับมนุษย์ต้องการคืนดีกับพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงมีท่าทีออกห่างจากคนบาป ตรงกันข้ามพระองค์เสด็จไปใกล้เขา เพื่อนำมนุษย์ทุกคนไปพบพระเจ้า