"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

หนังสือนางรูธ

I. นางรูธและนาโอมี

1 1ในสมัยที่บรรดาผู้วินิจฉัยปกครองอิสราเอล เกิดอดอยากกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดิน ชายคนหนึ่งจากเมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์พร้อมกับภรรยาและบุตรชายสองคน เดินทางไปอาศัยอยู่ในที่ราบโมอับ 2ชายผู้นี้ชื่อ เอลีเมเลค ภรรยาชื่อนาโอมี และบุตรชายทั้งสองคนชื่อมาห์โลนและคิลิโอนa เขาเหล่านี้เป็นชาวเอฟราธาห์จากเมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์ เมื่อมาถึงที่ราบโมอับ เขาก็ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่น 3ต่อมาเอลีเมเลค สามีของนางนาโอมีถึงแก่กรรม ทิ้งนางไว้กับบุตรชายสองคน 4บุตรทั้งสองคนแต่งงานกับหญิงชาวโมอับ คนหนึ่งชื่อโอรปาห์ อีกคนหนึ่งชื่อรูธ เขาอยู่ที่นั่นประมาณสิบปี 5แล้วมาห์โลนและคิลิโอนก็ถึงแก่กรรม ทิ้งนางนาโอมีไว้คนเดียว ไม่มีทั้งบุตรและสามี 6นางนาโอมีได้ยินว่าพระยาห์เวห์ทรงเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์b ประทานอาหารให้เขาอีก จึงเตรียมจะออกจากที่ราบโมอับไปกับบุตรสะใภ้สองคน 7นางจึงออกจากสถานที่อยู่พร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองคนและขณะที่กำลังเดินทางกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์

8นางนาโอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้ทั้งสองว่า “ลูกแต่ละคนจงกลับไปบ้านแม่ของลูกเถิด ขอพระยาห์เวห์ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อลูกทั้งสอง เหมือนกับที่ลูกเคยแสดงต่อแม่และต่อสามีที่ล่วงลับไปแล้วเถิด 9ขอพระยาห์เวห์โปรดให้ลูกแต่ละคนได้สามีใหม่และมีความสุขในครอบครัวเถิด!' แล้วนางนาโอมีก็จูบลาบุตรสะใภ้ แต่ทั้งสองคนกลับร้องไห้เสียงดัง 10พลางอ้อนวอนว่า “เราทั้งสองจะเดินทางกับแม่กลับไปอยู่กับประชากรของแม่ด้วย” 11นางนาโอมีตอบว่า 'กลับไปบ้านเถิดลูก จะตามแม่กลับไปทำไม? แม่ยังจะมีลูกชายในครรภ์ที่จะเป็นสามีของลูกได้อีกหรือ?c 12กลับไปบ้านเถิดลูก กลับไปเถิด แม่แก่เกินกว่าที่จะแต่งงานได้อีก ถึงหากแม่จะพูดว่า "แม่ยังมีความหวัง จะแต่งงานหรือสมมติว่าคืนนี้แม่จะแต่งงานและมีลูกชายอีก" 13ลูกทั้งสองจะตอยให้ลูกชายของแม่โตและจะไม่แต่งงานกับชายอื่นเลยหรือ? อย่าเลย ลูกเอ๋ย พระยาห์เวห์ทรงทำให้แม่มีความทุกข์มากอยู่แล้ว ลูกอย่ามารับทุกข์พร้อมกับแม่เลย” 14เขาทั้งสองเริ่มร้องไห้เสียงดังอีก แล้วนางโอรปาห์ก็จูบลามารดาของสามีและกลับไปd แต่นางรูธไม่ยอมพรากจากเธอ

15นางนาโอมีจึงกล่าวว่า 'ดูสิ พี่สะใภ้ของลูกกลับไปหาประชาชนและเทพเจ้าของตนแล้ว ลูกจะกลับไปกับพี่สะใภ้ของลูกเถิด'

16แต่นางรูธตอบว่า 'แม่อย่าเร่งรัดให้ดิฉันละทิ้งแม่ หรือห้ามดิฉันไม่ให้ไปกับแม่เลย

แม่จะไปที่ไหน ดิฉันจะไปที่นั่นด้วย

แม่จะอยู่ที่ไหน ดิฉันก็จะอยู่ที่นั่นด้วย

ประชากรของแม่จะเป็นประชากรของดิฉัน

พระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของดิฉันด้วยe

17แม่ตายที่ไหน ดิฉันก็จะตาย

และถูกฝังที่นั่นด้วย

ขอพระยาห์เวห์ทรงลงโทษดิฉันตามที่ทรงเห็นควรเถิดf

ถ้าดิฉันยอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากความตาย

มาพรากดิฉันไปจากแม่!'

18เมื่อนางนาโอมีเห็นว่าบุตรสะใภ้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวจะไปกับนาง จึงไม่พูดอะไรอีก

19ทั้งสองคนเดินทางต่อไปจนมาถึงเมืองเบธเลเฮม เมื่อมาถึงชาวเมืองทุกคนพากันแปลกใจ พวกผู้หญิงถามกันว่า 'นี่นางนาโอมีจริงๆหรือ? 20นางตอบว่า 'โปรดอย่าเรียกดิฉันว่านาโอมีผู้มีความสุขเลย เรียกดิฉันว่า “มาราห์” ผู้ขมขื่นเถิดg เพราะพระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงบันดาลให้ชีวิตของดิฉันขมขื่นมาก

21เมื่อดิฉันจากไปมีพร้อมทุกอย่าง

แต่พระยาห์เวห์ทรงนำดิฉันกลับมามือเปล่า

ทำไมจึงเรียกดิฉันว่านาโอมี ผู้มีความสุขเล่า

เมื่อพระยาห์เวห์ทรงเป็นพยานปรักปรำดิฉัน

และพระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงทำให้ดิฉันเป็นทุกข์'

22ดังนี้ นางนาโอมีกับนางรูธบุตรสะใภ้ชาวโมอับกลับมาจากที่ราบโมอับ เขาทั้งสองมาถึงเมืองเบธเลเฮมต้นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวบาร์เลย์


1a ชื่อต่างๆในเรื่องเป็นชื่อแต่งขึ้นให้มีความหมายเข้ากับเรื่องราว บุตรสองคนซึ่งตายเมื่อยังหนุ่มชื่อมาห์โลน ('ความเจ็บไข้') และคิลิโอน ('ผอมโซ') โอรปาห์แปลว่า 'ผู้หันหลังกลับ' (1:14) รูธ แปลว่า 'ที่รัก' นาโอมี แปลว่า 'ความสุขของข้าพเจ้า' เอลีเมเลค แปลว่า 'พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นกษัตริย์'

b 'เยี่ยมเยียน' ดู อพย 3:16 เชิงอรรถ h 'การเสด็จเยี่ยมในที่นี้ หมายถึงการอวยพรของพระเจ้า ไม่ใช่การพิพากษาลงโทษ

c เมื่อหญิงคนหนึ่งเป็นหม้ายไม่มีบุตร น้องชายหรือญาติใกล้ชิดของสามีจะต้องแต่งงานกับนางเพื่อจะมีบุตรสืบสกุลให้ผู้ตาย (ฉธบ 26:5-10 เชิงอรรถ a)

d 'และกลับไป' เป็นการแปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูละคำนี้ไว้ ส่วนต้นฉบับภาษากรีกว่า “กลับไปหาประชาชนของตน”

e ขณะที่นางโอรปาห์กลับไปในดินแดนโมอับเพื่อนมัสการเทพเจ้าเคโมช นางรูธเข้ามาในแผ่นดินของพระยาห์เวห์และอยู่รวมกับประชากรของพระองค์ นางจะไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระยาห์เวห์ แต่ ฉธบ 23:4 ห้ามมิให้ชาวโมอับเข้าร่วมนมัสการในชุมชนของพระยาห์เวห์'

f เป็นสูตรในการสาบานเรียกพระยาห์เวห์ให้ทรงมาเป็นพยานและลงโทษ ถ้าผู้สาบานไม่ปฏิบัติตามคำสาบาน แปลตามตัวอักษรว่า “ขอพระยาห์เวห์ทรงทำแก่ข้าพเจ้าดังนี้ และมากกว่าอีก ถ้า…” (ดู 1 ซมอ 3:17; 14:44; 20:13; 25:22; 2 ซมอ 3:9,35;19:14; 1 พกษ 2:23; 2 พกษ 6:31) นางรูธคงบ่งบอกภัยพิบัติให้พระเจ้าทรงลงโทษตน แต่ผู้เล่าเรื่องละเว้นที่จะออกชื่อภัยพิบัติเหล่านั้นโดยละเอียด ใช้เพียงสูตรกว้างๆ เพราะคิดว่าการออกชื่อภัยพิบัติเหล่านั้นจะนำอันตรายมาให้ผู้เขียนด้วย

g “มาราห์” แปลว่า 'ขม' บางคนเสนอให้แก้เป็น “มารี” (ความขมขื่นของข้าพเจ้า) ตรงข้ามกับ “นาโอมี” (ความสุขของข้าพเจ้า)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก