Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
(ฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง)
1คร 9:16-19, 22-23……….
16แต่ในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้ว หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ 17เพราะถ้าข้าพเจ้าสมัครใจทำเอง ข้าพเจ้าก็จะได้รับค่าจ้าง แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้สมัครใจทำก็หมายความว่า ข้าพเจ้าเพียงแต่ทำงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

18ข้าพเจ้าจะได้รางวัลใดเล่า รางวัลสำหรับข้าพเจ้าก็คือความภูมิใจที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวดีให้โดยไม่ใช้สิทธิต่าง ๆ จากการประกาศข่าวดีนั้น 19แม้ว่าข้าพเจ้าเป็นอิสระ ข้าพเจ้าก็ยอมเป็นทาสรับใช้ทุกคนเพื่อเอาชนะใจผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 22ข้าพเจ้าทำตนเป็นผู้อ่อนแอเพื่อชนะใจผู้อ่อนแอ ข้าพเจ้าเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ใช้ทุกวิถีทางช่วยบางคนให้รอดพ้น 23ข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “โตแล้วก็ออกจากบ้านได้”.....
o พ่อขึ้นต้นวันนี้ด้วยการ “ออกจากบ้าน” พ่อเคยไปอยู่ที่ยุโรปมาระยะหนึ่งในชีวิต ประมาณสี่ปี พ่อได้เรียนรู้จักชีวิตที่แตกต่าง เด็กในยุโรปเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนในยุโรป เมื่อถึงอายุบรรลุวุฒิภาวะ พวกเขาจะออกจากครอบครัวเพื่อไปเผชิญชีวิต ไปมีชีวิต หรือมีครอบครัว มีบ้านเป็นของตนเอง... ไม่ค่อยอยู่กับพ่อแม่อีกต่อไป แต่ออกไปเป็นผู้ใหญ่และมีบ้านมีทุกสิ่งเป็นของตนเอง เขาจะเรียกบ้านที่ตนเกิดมาว่า “บ้านพ่อแม่” ไม่ใช่ “บ้านของเขา” แต่เขาต้องออกไปมีบ้านของตนเอง และอาจจะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างนานๆครั้งหนึ่งเท่าที่จะมีเวลา...
o เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็ออกไปได้ มีความรับผิดชอบได้ มีวุฒิภาวะที่จะทำเช่นนั้นได้ และพ่อแม่ก็ห้ามไม่ได้ด้วยถ้าเขาจะออกไปเช่นนั้น...

• พ่อเริ่มเรื่องแบบนี้เพื่อจะบอกว่า
o “การออกไป” คือ เครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่ เติบโต และมีกำลังแข็งแรงพอที่จะยืนหยัด และทำให้เกิดมิติใหม่ของชีวิต เกิดความเติบโตของการสร้างครอบครัว สร้างสังคม และขยายการเติบโตออกไป...
o โตแล้วก็แยกได้ ออกไปได้ ขยายออกไปได้... เปรียบกับต้นไม้ เมื่อโตแล้วก็แยกออกได้ ตัดหรือตอนหรือปักชำขยายออกจากลำต้นใหญ่เพื่อขยายความเติบโตออกไปได้เช่นกัน...
• “พระศาสนจักร” ก็เช่นเดียวกัน
o เมื่อเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ก็ต้องเติบโต เมื่อเติบโตแล้วก็ต้องออกไป ออกไป “ออกไปประกาศข่าวดี ออกไปแพร่ธรรม ประกาศ และเพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า ให้เป็นเมล็ดพันธ์ในแผ่นดินที่ยังไม่ได้รับการประกาศหรือได้สัมผัสกับพระเจ้า ด้วยการเจริญชีวิตของพระศาสนจักรหรือชุมชนศิษย์พระคริสตเจ้า...”

• วันนี้พ่ออยากจะยืนยันสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือ
o “ธรรมชาติของพระศาสนจักร” พระศาสนจักรมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือ “เป็นธรรมทูต”
o พระศาสนจักร คือ เราทุกคนต้องเป็น “เป็นผู้ใหญ่และมีวุฒิภาวะในความเชื่อ” ความเชื่อของเราต้องโต ไม่เป็นเด็กที่ท่องบทสวดและทำทุกอย่างเพื่อความรอดพ้นของตนเองแต่ต้องเติบโตและเจริญชีวิตเพื่อให้ชีวิตพระเจ้า
o ความเชื่อที่เราได้รับต้องกลับกลายเป็นข่าวดีด้วยการเจริญชีวิตคริสตชนที่ดี เป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดีออกไปในโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด... “จนสุดปลายแผ่นดิน...” ตามพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจ้า
o เราต้องออกไปประกาศข่าวดี และที่สำคัญกว่านั้น เราต้อง “ออกไปเป็นข่าวดีใหม่” สมัชชาใหญ่ 2015 ก็เน้นเช่นนี้
o ใช่ครับ เราทุกคนต้อง “เป็นข่าวดี” เป็นเนื้อหาของข่าวดี เป็นสาระของข่าวดี และเป็นข่าวดีแก่ทุกคน...

• วันนี้ฉลองนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ท่านมาประกาศข่าวดีและโปรดศีลล้างบาปแก่คนมากมาย... พ่อคิดว่า เราน่าจะอ่านข้อความของคำสอนของนักบุญเปาโลวันนี้ดีๆ และเราจะเห็นว่า การประกาศข่าวดีคือหน้าทีคือพันธกิจแห่งความรัก และคือการเป็นทำอย่างสำหรับทุกคน “เป็นข่าวดี” สำคัญที่สุด ไม่ใช่ประกาศด้วยวาจาเท่านั้น แต่ต้องเป็นข่าวดีแก่ทุกคน

• พ่อขอให้เราอ่านพระวาจานะครับ และโตเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อมากๆนะครับ เป็นผู้ใหญ่ในพระพร ในความรัก ในความเชื่อในความหวัง และเป็นพลังและกำลังใจแก่กันและกัน แก่พี่น้องทุกคนรอบข้างเราเสมอไป เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับพระเจ้าและข่าวดีของพระองค์ตลอดไป...

• นี่คือพระบัญชาของพระอาจารย์เจ้าให้เราออกไปประกาศความรักของพระเจ้า ที่สำคัญ ด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน แปลว่า เห็นได้ชัดว่าใช่ เขาเป็นคริสตชน เขายืนยันถึงพระคริสตเจ้า....

• พ่อขอวิงวอน และให้เราภาวนาเพื่อเราทุกคนจะเป็นผู้ประกาศข่าวดี และเป็นข่าวดี และที่สำคัญวันนี้พ่อขอให้เราวิงวอนและภาวนาเพื่องานธรรมทูตของพระศาสนจักร โดยเฉพาะคณะธรรมทูตไทยของเรา และเราทุกคนต้องเป็นธรรมทูตโดยธรรมชาติด้วยนะครับ...

• ขอพระเจ้าอวยพร อ่านพระวาจานะครับ อ้อ วันนี้ฉลองศาสนนามพระอัครสังฆราชของกรุงเทพฯ พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ของพวกเรา และพระสังฆราชวีระของเชียงใหม่ ภาวนาเพื่อท่านเป็นพิเศษด้วยนะครับ ภาวนาเพื่อท่านด้วยครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย