Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2016
สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
นักบุญซีโมน และยูดาห์ อัครสาวก
อฟ 2:19-22
19ท่าน จึงไม่เป็นคนต่างด้าวหรือผู้อาศัยอีกต่อไป แต่เป็นเพื่อนร่วมชาติกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า 20ถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารโดยมีบรรดาอัครสาวกและประกาศก เป็นรากฐาน มีพระคริสตเยซูทรงเป็นศิลาหัวมุม 21พระคริสตเจ้าทรงทำให้อาคารทุกส่วน ต่อกันสนิทเจริญขึ้นเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 22ในพระคริสตเจ้า ท่านทั้งหลายก็เช่นกันกำลังถูกก่อสร้างร่วมกันขึ้นเป็นที่ประทับของพระเจ้าเดชะพระจิตเจ้า


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• นักบุญยูดาห์
o เราทราบชื่อนี้จากพระวรสารนักบุญลูกา มัทธิว และมาระโกเรียกชื่อท่านว่าธัดเดอัส Thaddeus ท่านไม่ได้ถูกกล่าวถึงที่ไดอีกเลยนอกเหนือที่กล่าวในลำดับรายชื่อเท่านั้น ท่านมีชื่อเดียวกับยูดาส ผู้ทรยศนั่นเอง ดังนั้น เพื่อให้เห็นความแตกต่างๆ จึงเรียกท่านว่า ยูดาห์ “Jude” ในภาษาอังกฤษ

• นักบุญซีโมน
o ถูกกล่าวถึงในรายชื่อทั้งสี่กลุ่มรายชื่ออัครสาวก และบางแห่งเรียกท่านว่า “ผู้ร้อนรนหรือผู้รักชาติ” เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่พยายามเคร่งครัดความเป็นยิว คลั่งชาติยิวมากที่สุด เพราะพวกเขาเชื่อว่าพระแมสซียาห์จะเสด็จมาทำให้ชาติยิวได้รับอิสรภาพจากโรมมัน และพระเจ้าจะเป็นกษัตริย์ผู้เดียวของพวกเขาตลอดไป ดังนั้น พวกคลั่งชาติจึงคิดว่าการเสียภาษีให้โรมันเป็นการทำบาปผิดต่อพระเจ้า แน่นอนที่สุดพวกนี้ได้รับความเคร่งครัดเหล่านี้มาจากยูดาห์มัคคาบี

• อย่างไรก็ตามเรารู้จักนักบุญทั้งสองนี้น้อยมากๆ แต่เพียงสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจ ท่านทั้งสองคืออัครสาวกของพระเยซูเจ้าในกลุ่ม 12 คนที่เป็นอัครสาวกอย่างแน่นอน เป็นอัครสาวกใกล้ชิดของพระเยซูคริสตเจ้า “ครั้นถึงรุ่งเช้า พระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาแล้วทรงคัดเลือกไว้สิบสองคน ประทานนามว่า “อัครสาวก” คือซีโมน ซึ่งเรียกว่าเปโตร อันดรูว์น้องชายของเขา ยากอบ ยอห์น ฟิลิป บาร์โธโลมิว 15มัทธิว โธมัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส ซีโมนผู้มีสมญาว่า “ผู้รักชาติ” ยูดาส บุตรของยากอบ และยูดาส อิสคาริโอท ต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ” (ลก 6:14-15)

• พี่น้องที่รัก ประสบการณ์แห่งความเข้าใจ

o เวลาที่เราสร้าง หรือก่อสร้าง เรามีอิฐจำนวนมากมายที่ก่อขึ้นไป เราอาจจะเห็นว่า เวลาที่เขาขนอิฐมากองๆรวมกันเตรียมการสร้างนั้น
o อิฐแต่ละก้อนถูกนำมากองรวมหรือเทรวมกันไว้อย่างข้อนค่างไร้ค่าเหลือเกิน... ดูไม่มีราคา ไม่น่าสนใจ กองรวมกันไว้ถึงเวลาก็นำมาก่อให้เป็นเสาเป็นกำแพง ก่อด้วยปูน แถมยังในที่สุดฉาบไว้ด้วยปูนจนมองไม่เห็นอิฐนั้นอีกเลย
o อิฐนั้น ไม่มีโอกาสเป็นที่ได้เห็น ได้เป็นที่รู้จัก ได้เห็นถึงความงามและความสำคัญ
o จบเมื่อเขาฉาบปิดไป และหนำซ้ำยังทาสีกำแพงหรือฉาบหินร้างทรายร้าง หรือปิดไว้ด้วยหินอ่อนงดงามหรือแกรนิตรวยรายต่างๆ มากมาย
o ทุกคนก็มองความงามแต่สิ่งที่ฉาบอยู่ภายนอกนั้น ลืมไปว่าสิ่งเหล่านั้นเกาะฉาบหรือติดอยู่กับ “อิฐ” ที่ถูกฝั่งไว้ด้านในนั้น เป็นความแข็งแกร่ง เป็นรูปร่าง เป็นตัวรับแรงที่อ่อนโยนแต่เข้มแข็งที่สุดอยู่ภายใน....นั่นเอง

• พี่น้องที่รัก อัครสาวกทุกองค์คือรากฐานของพระศาสนจักร พระเยซูเจ้าทรงเลือกสรรเพื่อทำหน้าที่เช่นนั้น
o เราพบข้อความจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัสวันี้ที่เราฉลองนักบุญซีโมนและยูดาหรือธัดเดอัสที่เราแทบไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของท่านทั้งสองเลย แต่ท่านทั้งสองอยู่ที่นั่นเหมือนอิฐรากฐานของพระศาสนจักรเช่นเปโตรและยอห์นและคนอืนๆครับ...
o เปาโลย้ำว่า “เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า ถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารโดยมีบรรดาอัครสาวกและประกาศก เป็นรากฐาน มีพระคริสตเยซูทรงเป็นศิลาหัวมุม”
o ชัดมากครับ ค่อยๆ ถูกร้อยเรียงขึ้นไปเป็นรากฐานจนถึงยอดโดม และบนยอดโดมนั้นคือ “พระคริสตเจ้า” เป็นศิลาหัวมุม...
o แต่ทั้งหมดพร้อมกับพระองค์ บรรดาอัครสาวก และเราทุกคนในพระศาสนจักร เราก่อร่างชุมชนศิษย์พระคริสตเจ้า เป็นวิหารของพระคริสตเจ้า เราทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร
o ดังเช่นอัครสาวกผู้สำคัญ เป็นรากฐาน เป็นสิ่งที่ค้ำจุนพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า....

• วันนี้พ่อคิดว่าเราได้ให้ความเข้าใจบทเรียนถึง
o “พระศาสนจักร” ความมั่นคง ความเข้มแข้ง แม้ไม่โดดเด่น แต่จำเป็นเหลือเกิน ขาดไม่ได้ นั่นคือตัวอย่างของท่านนักบุญซีโมนและยูดาห์
o แบบอย่างที่ทำให้เรายอมรับความจริงว่า เราต้อง “อยู่ที่นั่น” เพื่อเป็นพลัง เป็นความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร แม้เราจะไม่โดดเด่น ไม่ได้เด่นดัง ถูกฝังอยู่ในมุมเงียบๆ และโบกทับมากมายด้วยเพื่อนพี่น้องที่สำคัญกว่าก็ไม่เป็นไรเลย
o แต่เรา “เราอยู่ที่นั่น” เพื่อสร้างความเป็นหนี่งเดียวของพระศาสนจักร ชุมชนศิษย์พระคริสต ทุกแห่ง ทุกชุมชนวัด ทุกครอบครัวที่เราอยู่ครับ.... ไม่โดดเด่นดังแต่จำเป็นเหลือเกิน...
o นั่นคือเราครับ... ผู้สำคัญที่สุดสำหรับเรา คือ “พระเยซูเจ้าผู้เดียวครับ”
o เป็นพระองค์ “พระคริสตเจ้าทรงทำให้อาคารทุกส่วน ต่อกันสนิทเจริญขึ้นเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ในพระคริสตเจ้า ท่านทั้งหลายก็เช่นกันกำลังถูกก่อสร้างร่วมกันขึ้นเป็นที่ประทับของพระเจ้าเดชะพระจิตเจ้า”
o พี่น้องที่รักครับ.. เราต้องรู้คำสอนข้อนี้ดีๆครับ ต้องอ่านให้เข้าใจ เพื่อเข้าใจความเชื่อของเราจริงๆครับ....
o นี่คือของจริงและความจริงครับ เทววทิยาเรื่อง “พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า
o ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคน เพราะเราแต่ละคนคืออิฐทุกก่อนที่มีค่าเหลือเกินนะครับ เราชิดสนิทกัน แน่นปลูกสร้างเป็น “พระศาสนจักร Church “อาคาร” ภาษากรีกคือ Ekklesia ครับ มาจากฮีบรูคือ Qahal แปลว่า “หลังคา”” รวมความคือเป็นที่ชุมนุมกัน หรือภาษาปัจจุบันของสมัชชาพระศาสนจักรไทยเรียกว่า “ชุมชนวัด หรือ ชุมชนศิษย์พระคริสต์” ครับ ร่วมเป็นหนึ่งในพระคริสตเจ้านะครับ อย่าแตก อย่าแยกจากกันเลยครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย