Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2016

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

อสย 26:7-9, 12,16-19……………….
7หนทางของผู้ชอบธรรมก็ตรง
พระองค์ทรงทำให้ทางเดินของผู้ชอบธรรมราบเรียบ


8ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าทั้งหลายเดินตามพระวินิจฉัยของพระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความหวังในพระองค์
ความปรารถนาประการเดียวของข้าพเจ้าทั้งหลาย
คือสรรเสริญพระนามและระลึกถึงพระองค์
9วิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระองค์เวลากลางคืน
จิตใจของข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่
เพราะเมื่อพระองค์ทรงพิพากษาแผ่นดิน
ผู้อาศัยในแผ่นดินจะได้เรียนรู้ความชอบธรรม
10แม้พระองค์ทรงแสดงพระกรุณาต่อคนชั่วร้าย
เขาก็จะไม่เรียนรู้ความชอบธรรม
เขาจะประพฤติชั่วในแผ่นดินของผู้ชอบธรรม
เขามองไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระยาห์เวห์
11ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นแล้ว
แต่เขาก็ยังมองไม่เห็น
เขาทั้งหลายจงอับอายเมื่อเห็นความรักเอื้ออาทรของพระองค์ต่อประชากร
ขอให้ไฟที่ทรงเตรียมไว้สำหรับศัตรูของพระองค์เผาผลาญเขาเถิด

12ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานสันติภาพแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพราะพระองค์ทรงบันดาลให้กิจการทั้งหมดของข้าพเจ้าทั้งหลายประสบความสำเร็จ
16ข้าแต่พระยาห์เวห์ ในยามทุกข์ เขาทั้งหลายแสวงหาพระองค์
เมื่อทรงตีสอนเขา เขาก็ตั้งใจอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์
17หญิงมีครรภ์จวนจะคลอดบุตร
บิดตัวและร้องด้วยความเจ็บปวดฉันใด
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเฉพาะพระพักตร์พระองค์
18ข้าพเจ้าทั้งหลายมีครรภ์
บิดตัวด้วยความเจ็บปวด
แต่คลอดเพียงลมเท่านั้น
ข้าพเจ้าทั้งหลายมิได้นำความรอดพ้นมาให้แผ่นดิน
ไม่มีผู้อาศัยในโลกคนใดเกิดมา
19บรรดาผู้ตายของพระองค์จะมีชีวิตอีก
ร่างกายของเขาทั้งหลายจะกลับคืนชีพ
ผู้อาศัยอยู่ในฝุ่นดินเอ๋ย จงตื่น
และจงร้องเพลงด้วยความยินดีเถิด
เพราะน้ำค้างของท่านเป็นน้ำค้างที่ส่องแสง
แผ่นดินจะคลอดผู้อาศัยในแดนผู้ตาย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันนี้ของเริ่มที่คำว่า “ความเที่ยงตรง” (righteousness) สักหน่อยครับ ความเที่ยงตรงหรือความตรงนั้นคือคุณสมบัติที่สำคัญมากๆครับ เริ่มกันตรงนี้นะครับ

• คำว่า “righteous” ปลายศตวรรษที่ 16 นานมาแล้วคำนี้เริ่มใช้ในภาษาอังกฤษ เป็นคำที่สอดคล้องหรืออีกคำหนึ่งของคำว่า “rightwise” มาจากภาษาอังกฤษโบราณ คือคำว่า “rihtwis”
o ซึ่งคำว่า “riht” คำว่า “right” ที่แปล่ว่าถูกต้อง เที่ยงตรง ในปัจจุบัน
o บวกกับคำว่า “wis” ซึ่งหมายถึง “wise” ที่แปลว่า “ฉลาด” ซึ่งเป็นรากของคำว่า “wisdom” ที่แปลว่า “ปรีชาญาณ” นั่นเอง

• ดังนั้น ความหมายของ “righteous หรือ rightwise” (ปัจจุบันเขียนแยกกันเป็น right wise) จึงหมายถึง “ของแท้ genuine หรือ ดีสุดยอด excellent” นั่นเอง

• เริ่มแบบนี้คงไม่หนักไปนะครับ แต่สนุกดีครับสำหรับพ่อชอบมากครับ

• ภาษาฮีบรู คำว่า “צדק” tzedeq อ่านว่า “เซเดค” แปลว่า “ชอบธรรม” สำหรับพระเจ้า คือ “ความรักมั่นคง” หรือ righteous นั่นเอง
o และคำว่า Malki อ่านว่า “มัลคี หรือเมลคี” แปลว่า กษัตริย์ของฉัน (my king)
o ดังนั้น เราเคยได้ยินชื่อนี้แน่ๆครับ “Malkitzedeq” อ่านว่า “เมลคีเซเดค” (ดู ปฐก 14) พระมหาสมณะ หรือพระสงฆ์ในอุดมคติ หมายถึงกษัตริย์ผู้ชอบธรรม (king of righteousness) กษัตริย์แห่งความชอบธรรม กษัตริย์แห่งสันติและความรักตลอดกาล
o ถ้าเรานำคำสองคำที่กล่าวข้างตนมามาสื่อรวมกัน ก็ตรงกับความหมายของตัวจริงของพระเยซูเจ้า ตัวจริงของพระสงฆ์ ตัวจริงของคริสตชนทุกนเลยครับ “ผู้ชอบธรรม” หรือ “ผู้เดินทางตรง”

• เราจำเสียงของอิสยาห์ได้ใช้ไหมครับ
o “จงตัดหนทางให้ตรง” ไม่ซิกแซกอีกต่อไป
o จงเตรียมมรรคาของพระเจ้า
o ที่เป็นหลุมบ่อจงกลบให้เรียบ
o ที่ๆเป็นเนินเขาจงปราบให้ราบ
o ทั้งนี้ เพราะหนทางของพระเจ้านั้น เที่ยงธรรมที่สุด และตรงที่สุด

• พ่อเริ่มที่การอธิบายแบบนี้ โดยเน้นคำว่า “ความชอบธรรม” หรือ (righteousness) อย่างดีๆครับ เราเริ่มที่รากศัพท์แล้วจากนี้ไปพ่อขออธิบายจากพระคัมภีร์นะครับ

พี่น้องครับ อ่านทั้งหมดนี้แล้ว ไปอ่านอิสยาห์ได้เลยครับ

• “หนทางของผู้ชอบธรรมก็ตรง”.... เราจะได้เข้าใจชัดเจนครับ

• “ทางตรง” แปลว่า อะไรจริงๆ หนทางเที่ยงตรงคือหนทางของพระเจ้า พระเจ้าเป็นอะไร พระองค์เป็นความเที่ยงตรง หรือเป็นความรักมั่นคงตลอดไป

• และประชากรของพระเจ้าจะเที่ยงตรงจะชอบธรรมได้อย่างไร... ก็ต้องมีเป้าหมาย ปักสายตา ไตร่ตรองมองดูที่เป้าหมายเสมอ ไม่ให้ผิดเป้าหมาย ไม่ให้ออกจากเป้าหมาย คือ มองตรงที่บัญญัติของพระเจ้า อย่าได้ออกจากหนทางหรือธรรมบัญญัติของพระเจ้า และเราจะได้พยายามดำเนินชีวิตในความชอบธรรมแท้จริง

• ประกาศกอิสยาห์ที่เราอ่านวันนี้เน้นว่า “หนทางของผู้ชอบธรรมก็ตรง พระองค์ทรงทำให้ทางเดินของผู้ชอบธรรมราบเรียบ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าทั้งหลายเดินตามพระวินิจฉัยของพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความหวังในพระองค์ ความปรารถนาประการเดียวของข้าพเจ้าทั้งหลาย คือสรรเสริญพระนามและระลึกถึงพระองค์”
o ถ้อยคำของอิสยาห์วันนี้ดูธรรมดามากๆ แต่คมกริบเลยครับ มนุษย์จะชอบธรรม เที่ยงตรง หรือมี ความชอบธรรมได้จริงๆ มีวิธีเดียวคือ เดินตามพระวินิจฉัยของพระเจ้า หรือปักสายตาไว้ในพระเจ้า มีความหวังในพระองค์ ปรารถนาแต่พระเจ้าเท่านั้น
o พี่น้องเคยหัดขี่จักรยานไหม เคยหัดขับรถไหม??? ปกติหัดใหม่ๆ เราจะไม่สามารถไปตรงๆได้เลย... เลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่ตรงจริงๆ ไม่สามารถไปตรงๆได้จริง... เพราะอะไรทราบไหมครับ??? เป็นอย่างนั้นจริงๆ นะครับ
o พ่อวิเคราะห์แล้ว... ที่เราหัดขี่จักรยานใหม่ๆเราส่ายไปมา ไม่ตรงได้เลย เพราะ เพราะ เพราะ... เพราะตาเรามองที่ล้อ มองที่มือจับหรือแฮนด์ตลอด เราอยากให้มันตรงและไม่ล้ม ผลคือเราจะส่ายตลอดและมักจะล้มด้วย
o พ่อวิเคราะห์... พบว่าเพราะเรามองใกล้เกินไป มองแต่ที่มือตน ถ้าขับรถก็ชะโงกมองแต่หัวรถ สรุปมองใกล้ไป หรือเรียกว่า “มองแต่ตนเอง” จึงไปได้ไม่ตรง
o แต่พอเรากล้าออกแรงขี่แรงๆ ตาเรามองไกลๆ ยิ่งมองไกล แปลกมาก เรายิ่งขี่ได้ตรงทาง ยิ่งเรามองไกลไปที่เป้าหมาย เรายิ่งมั่นใจ ไปได้ตรงและเร็ว ถ้าเป็นการขับรถ ยิ่งขับเร็วยิ่งต้องมองไกล จะยิ่งไปได้ตรงจริงๆ

• ตัวอย่างเช่นนี้ ทำให้พ่อเข้าใจอิสยาห์... คนชอบธรรมจะเดินทางตรง เป็นคนที่มี “ความเที่ยงตรงหรือเที่ยงธรรม” Tzedeq ได้ เขาคนนั้น ต้องเดินมุ่งไปในหนทางของพระเจ้า หรือปักสายตาอยู่ที่พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเสมอไป ถ้าจะเปรียบคือ
o มองให้ไกล ไปให้ถึง
o วิ่งหรือขี่จักรยานหรือขับรถ ต้องมองที่เส้นชัย มองที่เป้าหมายเสมอ ไตร่ตรองเป้าหมาย ปักสายตาที่เป้าหมาย
o ทั้งหมด คือ เรา “ปักสายตา ปักหัวใจ” อยู่ที่พระเจ้า ที่พระบัญญัติ พระวินิจฉัย หรือหนทางของพระองค์... “บัญญัติแห่งความรัก” หรือ ที่ “พระเจ้าองค์ความรัก” นั่นเอง

• เราเข้าใจชัดเจนเมื่อเราอ่านอิสยาห์ต่อไป เราจะเห็นภาพของคนชอบธรรม วิญญาณของคนชอบธรรมที่มุ่งตรงไปยังพระเจ้าแบบเด็ดขาดจริงๆ งดงามจริงๆ ประกาศกอิสยาห์ให้ภาพชัดมากๆครับ... กล่าวได้ว่าทั้งจิตใจและวิญญาณปักอยู่ในพระเจ้าจริงๆ นั่นคือ “ผู้ชอบธรรม”
o วิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระองค์เวลากลางคืน
o จิตใจของข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่ เพราะเมื่อพระองค์ทรงพิพากษาแผ่นดิน ผู้อาศัยในแผ่นดินจะได้เรียนรู้ความชอบธรรม

• ส่วนคนไม่ชอบธรรม คนชั่วร้าย คนที่ไม่ได้มุ่งไปหาพระเจ้าเป็นอย่างไรน่ะหรือ... อ่านต่อไปเห็นได้ชัดเลยครับว่า “คนไม่ชอบธรรม คือ คนที่ไม่มองไปยังพระเจ้า สายตา หัวใจ ไม่มุ่งไปยังพระเจ้าเลย.. หรือเรียกว่าได้ว่า “โง่เขลาจริงๆ” อิสยาห์เขียนว่า
o แม้พระองค์ทรงแสดงพระกรุณาต่อคนชั่วร้าย เขาก็จะไม่เรียนรู้ความชอบธรรม เขาจะประพฤติชั่วในแผ่นดินของผู้ชอบธรรม เขามองไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของ พระยาห์เวห์
o พระองค์ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นแล้ว แต่เขาก็ยังมองไม่เห็น เขาทั้งหลายจงอับอายเมื่อเห็นความรักเอื้ออาทรของพระองค์ต่อประชากร

• วันนี้อธิบายแค่นี้ เพียงครึ่งเดียวของบทอ่านจากอิสยาห์วันนี้ พ่อมั่นว่าพอแล้วครับ เพราะพ่อเองได้อ่านอิสยาห์วันนี้ และพิจารณาความเที่ยงธรรมของพระเจ้าแล้ว สำหรับพ่อผลตามมาคือ พ่อเองและพี่น้องน่าจะ...
o ไม่เขลาอีกต่อไป ในเรื่องการดำเนินชีวิตในบัญญัติของพระเจ้า
o ไม่ซิกแซ็กอีกต่อไป มองตรงไปที่บัญญัติของพระเจ้า ตรงไปที่พระเจ้า จะได้ไม่ล้มละเนระนาดหรือหมดท่าอันงดงามแห่งความชอบธรรมและเที่ยงตรง
o ไม่หลงทางอีกต่อไป แต่เดินตรง ชอบธรรม เลิกหลงเหลิงเจิ้งกันเสียทีนะเรา
o ไม่คดในข้อ งอในกระดูก แต่ซื่อตรงสุดๆ คือ คริสตชน เป็นคริสตชน ห้ามโกงกินห้ามคอรัปชั่นเด็ดขาดนะครับ...
o หรือกล่าวได้แบบน่ารักๆ ที่พ่อขอกล่าวกับตนเองว่า “เลิกโง่เขลา” เสียทีนะเรา เลิกทำตัวแบบโง่ๆทำบาปแบบโง่เขลาไร้ปรีชาญาณแห่งความชอบธรรมเสียที คือหันมาเดินในหนทางของพระเจ้า ไตร่ตรองมองดูบัญญัติแห่งความรักของพระองค์จริงๆ และเราจะเดินทางตรง และเราจะชอบธรรมจริงๆ เสียที
o อาเมน อาเมน อาเมน เดินในทางตรงของพระเจ้านะครับ...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย