Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์

2ทธ 4:1-8………………
1ข้าพเจ้าขอกำชับท่านเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และเฉพาะพระพักตร์ของพระคริสตเยซูผู้จะทรงพิพากษาทั้งผู้เป็นและผู้ตาย โดยอ้างถึงการแสดงพระองค์และพระอาณาจักรของพระองค์ 2จงประกาศพระวาจา จงพร้อมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาส จงว่ากล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจ โดยพร่ำสอนด้วยความพากเพียรอย่างเต็มที่ 3จะถึงเวลาหนึ่งที่พวกเขาจะไม่ต้องการฟังคำสอนที่ถูกต้อง แต่จะแสวงหาครูจำนวนมากมาอยู่ร่วมกัน เพื่อจะได้สอนสิ่งที่ตนอยากฟัง 4พวกเขาจะไม่ยอมฟังความจริง แต่จะเปลี่ยนไปฟังเทพนิยาย 5ส่วนท่านจงหนักแน่นมั่นคงในทุกกรณี จงอดทนต่อความทุกข์ยาก จงทำงานของผู้ประกาศข่าวดี จงปฏิบัติศาสนบริการให้สำเร็จ


6ชีวิตของข้าพเจ้ากำลังจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้ว ถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไป 7ข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าวิ่งมาถึงเส้นชัยแล้ว ข้าพเจ้ารักษาความเชื่อไว้แล้ว 8ยังเหลืออยู่ก็เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรม ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมจะประทานให้ข้าพเจ้าในวันนั้น และไม่ใช่เพียงให้ข้าพเจ้าเท่านั้น แต่จะประทานให้ทุกคนที่เฝ้ารอคอยด้วยความรักต่อการแสดงพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “สุ จิ ปุ ลิ” ฟัง คิด ถาม เขียน
o ทั้งสี่ประการนี้เรียกว่า “พาหุสัจจะ” แปลว่า ความเป็นผู้ได้สดับมากได้ฟังมากๆ หมายถึงการได้ศึกษาเล่าเรียนมาก การมีความรู้ประสบการณ์มาก
o สำนวนไทยนี้ใช้เรียกบุคคลผู้มีภาวะอย่างนั้นว่าพหูสูต คือผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนมากมาก ผู้มีความรู้มาก ผู้คงแก่เรียน นักปราชญ์
o หนังสือบางฉบับเรียกว่า "หัวใจนักปราชญ์" พาหุสัจจะ เกิดจากการศึกษา และการศึกษาที่ดีเกิดจากการศึกษา ๔ แบบ คือ ศึกษาด้วยการฟัง ด้วยการคิด ด้วยการสอบถาม และด้วยการจดจำบันทึก
o สำคัญและจุดเริ่มต้นคือ “การฟัง” และพ่ออยากเน้นประการนี้อย่างยิ่งครับ พ่ออยากเน้นให้เห็นพลังอำนาจในการฟัง หรือ “การเชื่อฟัง”....

• ในพันธสัญญาเดิม
o การฟังสำคัญที่สุด “อิสราแอลเอ๋ย จงฟัง”
o ภาษาฮีบรูคือ “Shema Israel….อ่านว่า เชมา อิสราแอล แปลว่า จงฟังอิสาแอลเอ๋ย
o การฟังคืออำนาจของการเปลี่ยนแปลง คือ การนำมาสู่ความเชื่อ เชื่อฟัง
o การฟังคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเสมอในพระคัมภีร์...ตลอดเวลา
o พระวาจาของพระเจ้ามีไว้เพื่อฟัง มีไว้เพื่อให้หันมาฟัง ตั้งใจฟัง และเพื่อเชื่อฟัง

• ในพันธสัญญาใหม่
o การสำแดงพระวรกายอย่างรุ่งโรจน์บนภูเขาทาบอร์ พระเยซูเจ้า โดยเสียงของพระบิดาประกาศว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังพระองค์เถิด”
o การฟังคือสิ่งที่เรียกร้องเพื่อเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า

• ประสบการณ์ของเรามนุษย์ทุกคนสมัยเป็นเด็ก
o เราใช้คำว่า “ฟัง” สำหรับการเรียนภาษาที่ดีที่สุด หัวใจของการเรียนรู้ในวัยเด็ก เพียงเกิดมาถ้าเราได้ฟังภาษาในแผ่นดินที่เราเกิด ฟังเงียบๆ ร้องอ้อแอ้ พูดไม่เป็น เขียนไม่เป็นแน่นอน แต่ได้ฟังหนึ่งปีในวัยแรกเกิด เพียงปีเดียวถ้าได้ฟัง...เราจะเริ่มพูดได้ในที่สุด
o เรามนุษย์สามารถจะพูดภาษานั้นๆที่เราได้เกิดมาและได้ยินได้ฟัง เราจะสามารถพูดภาษานั้นๆได้อย่างชัดเจน เราสามารถรับรู้ เข้าใจเกือบทั้งหมด และพูดได้คล่องแคล่วเข้าใจเกือบทุกอย่างในสามปีแรกของชีวิต แม้....เขียน อ่านไม่ได้เลย
o ไม่ว่าเด็กจะเกิดที่แผ่นดินไหน ประเทศไหน ภาษาไหน เขาจะรู้ภาษานั้น โดยธรรมชาติจากการฟัง
o เพราะการฟังคือพลังแห่งการเรียนรู้ และเป็นหัวใจนักปราชญ์จริงๆ.... ถ้าพ่อเองนี้แม้เป็นคนไทย แต่ถ้าหากว่าพ่อได้ไปเกิดในเยอรมันอยู่ที่นั่นกับครอบครัวที่ใช้ภาษาเยอรมันสามปีแรก พ่อก็รู้ และพูดเยอรมันแน่นอน นี่อย่างไรครับ อำนาจของการฟัง....

• วันนี้พ่อพูดถึงหัวใจนักปราชญ์ครับ หัวใจของการเรียน การรู้ การเป็นปราชญ์คือ หู “การฟัง”ของเรานี่เองครับ ถ้าเรารู้จักฟัง ปรารถนาที่จะฟัง พร้อมที่จะฟัง ดังนั้นเราจะได้รับการเรียนรู้และปรีชาญาณจริงๆ

• พี่น้องครับ เราพบหัวใจนักปราชญ์เช่นนี้ทำให้เราเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่า
o เราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรจริงๆ
o เราจะเรียนรู้จักพระเจ้าได้จริงๆ โดยอาศัยอะไร และอย่างไร ทำอย่างไรเราจึงจะรู้จักพระเจ้าจริงๆ....
o นักบุญเยโรมกล่าวว่า “การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า”...
o ดังนั้น การไม่ได้ฟังพระคัมภีร์ การไม่ฟัง ไม่ “สุ” รับฟัง.... เราจะไม่มีโอกาสได้รู้จักพระคริสตเจ้าอย่างแน่นอน แต่ถ้าได้ฟัง... ถ้าเราได้สดับฟังพระวาจาของพระเจ้าเสมอ เราจะได้เป็นปราชญ์ในการรู้จักพระคริสตเจ้าจริง โดยเฉพาะในความ “เชื่อฟัง” ต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าในพระวาจา

• ดังนั้น สิ่งที่เราคริสตชนต้องการมาก คือ “การฟัง” การได้ยินการประกาศพระวาจาและจะทำให้เรารู้จักพระเจ้า ได้สัมผัสกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งให้มากที่สุด...

• พ่อเขียนแบบนี้เพื่อเชิญชวนให้ฟังพระวาจาด้วยความตั้งใจจริงๆ ให้รักการฟังพระวาจาของพระเจ้า ให้รักการเรียนรู้พระวาจาของพระเจ้าให้มากๆยิ่งขึ้นนะครับ

• อ่านพระวาจาวันนี้ที่เปาโลสอนทิโมธีดีๆนะครับ จะเห็นคุณค่าของพระวาจาของพระเจ้า และมีกำลังใจที่จะฟัง ที่จะอ่าน ที่จะแบ่งปันและประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้มากที่สุด อ่านนะครับพี่น้องที่รัก อ่านพระวาจาตอนนี้ให้ดีๆ วันเสาร์แล้วครับ อาทิตย์หน้า พระวาจาจะกลับไปใช้พันธสัญญาเดิมแล้วครับ

• ขอให้เราฟังพระวาจามากๆ จะได้เป็นนักปราชญ์แห่งความรู้จักพระเจ้านะครับ
o วิ่งเหมือนกับเปาโลนะครับ
o รักษาความเชื่อ และ
o ประกาศพระวาจาสุดกำลังเสมอเมื่อสบโอกาส
o หรือแม้แต่ไม่สบโอกาส.... ทุกขณะจิต เพื่อพระวาจาครับ...

• พ่อขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านให้ได้ทบทวนพระวาจา ถ้อยคำที่เปาโลย้ำอีกครั้งให้ชัดเจนครับ

• พี่น้องที่รัก...จำเป็นจริงๆ นะครับที่เราต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและอดทนที่สุดที่จะต้องประกาศข่าวดี

• พ่อจะทำอย่างไรดีที่จะทำให้พวกเราทุกคน คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยตัวพ่อเองด้วยพร้อมกับพี่น้องทุกท่านที่เราจะรักการประกาศข่าวดีจนกลายเป็นชีวิตและลมหายใจของเรา เราจะฟังพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้น อ่านพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้น และเจริญชีวิตพระวาจาจนกระทั่งเราทุกคนสามารถจริงๆที่จะรักและมุ่งมั่นประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าเช่นกันเสมอไป...

• พ่อขอทบทวนถ้อยคำของท่านนักบุญเปาโลที่สอนศิษย์ของท่านในวันนี้...
o “จงประกาศพระวาจา จงพร้อมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาส จงว่ากล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจ โดยพร่ำสอนด้วยความพากเพียรอย่างเต็มที่”
o “ส่วนท่านจงหนักแน่นมั่นคงในทุกกรณี จงอดทนต่อความทุกข์ยาก จงทำงานของผู้ประกาศข่าวดี จงปฏิบัติศาสนบริการให้สำเร็จ”
o “ข้าพเจ้าขอกำชับท่านเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และเฉพาะพระพักตร์ของพระคริสตเยซูผู้จะทรงพิพากษาทั้งผู้เป็นและผู้ตาย โดยอ้างถึงการแสดงพระองค์และพระอาณาจักรของพระองค์ จงประกาศพระวาจา จงพร้อมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาส”
-----------------------------------

“ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์”
• พี่น้องที่รัก วันนี้ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ต่อเนื่องมาจากการสมโภชพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า... พ่ออยากให้เราได้สัมผัสกับ “หัวใจและคามรัก” ต่อไปอย่าได้หยุดที่จะเรียนรู้สัมผัสความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้า และแน่นอนปรากฎชัดในดวงหทัยของพระแม่มารีย์ผู้ซึ่งเป็นมนุษย์ที่รักพระเจ้าอย่างที่สุดจนได้เป็นต้นแบบของชีวิตคริสตชนของเรา กล่าวได้ว่า “พระแม่คือคริสตชนต้นแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” พระแม่ได้รักพระเจ้า ได้ตอบรับแผนการ์ณแห่งความรอดที่พระเจ้าประทานให้โดยทางพระวาจาที่รับเอาร่างกายในพระครรภ์ของพระแม่มารีย์...

• พ่อมีข้อความเปรียบเทียบชวนให้ไตร่ตรองว่า...
o ถ้าหญิงคนหนึ่งจะรักสุดหัวใจต่อบุตรในครรภ์ของตน จนกระทั่งความรักของแม่โดยปกติกลายเป็นเป็นเครื่องหมายของความรักที่สุดที่โลกนี้ เป็นความรักที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบความรักที่สุด “ความรักของมารดา หัวใจของมารดา”
o ฉันใดก็ฉันนั้น... พระแม่มารีย์รักและตอบรับพระวาจามากกว่ามนุษย์ผู้ใด เพราะพระแม่ได้ตอบรับเป็น “มารดาให้กำเนิดพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าในพระครรภ์ของพระแม่” พระแม่จึงเป็น “มารดาของพระเจ้าในพระธรรมชาติมนุษย์” ไม่ต้องสงสัยเลยว่า “หัวใจ” ดวงหทัยของพระแม่ย่อมต้องรักที่สุดต่อพระเจ้านิรันดร และพระบุตรของพระเจ้า และบุตรของพระมารดามารีย์อย่างแน่นอน
o ตามคำประกาศทำนายของท่านสิเมโอน “สิเมโอนอวยพรท่านทั้งสองและกล่าวแก่พระนางมารีย์ พระมารดาว่า “พระเจ้าทรงกำหนดให้กุมารนี้เป็นเหตุให้คนจำนวนมากในอิสราเอลต้องล้มลง หรือลุกขึ้น และเป็นเครื่องหมายแห่งการต่อต้าน เพื่อความในใจของคนจำนวนมากจะถูกเปิดเผย” ส่วนท่าน ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน”
o ภาพลักษณ์ของความรัก รักที่สุดของหัวใจของพระแม่มารีย์ ดวงหทัยรักอันนิรมลไร้เงื่อนไขใดๆ เป็นความรักที่พร้อมจะรักแม้จะต้องระทมทุกข์ก็เพราะความรัก “ดุจดาบแทงทะลุจิตใจ”
o ดวงหทัยของพระแม่มารีย์ จึงได้รับการขานขับสรรเสริญจากสมาชิกของพระศาสนจักรเสมอมา เป็นความรักที่แสนบริสุทธิ์และปราศจากเงื่อนไขหรือมลทินใดๆ เพราะนี่คือ “ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์” ที่เราฉลองในวันนี้

• เราภาวนาสองวันต่อเนื่องกันวานนี้กับวันนี้ และเราจะภาวนาต่อเนื่องกันเสมอครับ
o วานนี้ “พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า” เราตอบรับ “ทรงพระเมตตาเทอญ”
o วันนี้ “ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์” เราตอบรับ “ช่วยวิงวอนเทอญ”

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย