Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข: ดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองทั้งยูดาห์และอิสราเอล

ดาวิดรับเจิมเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล

5 1ชาวอิสราเอลทุกเผ่ามาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดที่เมืองเฮโบรน ทูลว่า 'ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นสายเลือดเดียวกันกับพระองค์ 2ในอดีตเมื่อกษัตริย์ซาอูลทรงปกครอง พระองค์ทรงนำชาวอิสราเอลออกรบ พระยาห์เวห์ตรัสแก่พระองค์ว่า "ท่านจะเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเรา ท่านจะเป็นเจ้านายเหนืออิสราเอล"' 3บรรดาผู้อาวุโสชาวอิสราเอลจึงมาเฝ้ากษัตริย์ที่เมืองเฮโบรน และกษัตริย์ดาวิดทรงทำพันธสัญญากับเขาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ที่เมืองเฮโบรน เขาจึงเจิมดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล

4ดาวิดมีพระชนมายุสามสิบพรรษาเมื่อทรงขึ้นครองราชย์ และทรงเป็นกษัตริย์อยู่เป็นเวลาสี่สิบปี 5พระองค์ทรงปกครองชนเผ่ายูดาห์a ที่เมืองเฮโบรนเป็นเวลาเจ็ดปีหกเดือน ทรงปกครองชาวอิสราเอลทุกเผ่าและชนเผ่ายูดาห์ที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสามสิบสามปี

กษัตริย์ดาวิดทรงยึดกรุงเยรูซาเล็มb

6กษัตริย์ดาวิดเสด็จพร้อมกับบรรดาทหารเข้าโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม โจมตีชาวเยบุสที่อยู่ในแผ่นดินนั้น ชาวเยบุสกล่าวแก่กษัตริย์ดาวิดว่า 'ท่านไม่มีวันจะเข้ามาที่นี่ได้ คนตาบอดและคนพิการก็ยังจะกันท่านไว้ได้'c คล้ายกับกล่าวว่า ดาวิดจะเข้าไปที่นั่นไม่ได้เลย 7แต่กษัตริย์ดาวิดทรงยึดป้อมศิโยน คือเมืองของดาวิดไว้ได้ 8วันนั้น กษัตริย์ดาวิดทรงประกาศว่า 'คนที่ต้องการโจมตีชาวเยบุสจงขึ้นไปทางอุโมงค์ส่งน้ำ...'d ไปฆ่าคนตาบอดและคนพิการจึงเป็นศัตรูของดาวิดe ด้วยเหตุนี้จึงมีคำกล่าวว่า คนตาบอดและคนพิการจะเข้าไปในพระราชวังไม่ได้ 9กษัตริย์ดาวิดทรงเข้าไปประทับในป้อมนั้น และทรงตั้งชื่อว่าเมืองของดาวิดf พระองค์ทรงสร้างกำแพงล้อมป้อมไว้ตั้งแต่มิลโลเข้าไปข้างในg 10นับวันกษัตริย์ดาวิดยิ่งทรงมีพระอำนาจมากขึ้น พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมโยธาสถิตอยู่กับพระองค์

11ฮีราม กษัตริย์แห่งเมืองไทระทรงส่งทูตมาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดพร้อมกับถวายซุงไม้สนสีดาร์ ทรงส่งช่างไม้และช่างปูนมาสร้างพระราชวังให้กษัตริย์ดาวิด 12กษัตริย์ดาวิดทรงทราบว่าพระยาห์เวห์ทรงรับรองพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล และทรงทำให้อาณาจักรของพระองค์รุ่งเรืองเพราะเห็นแก่อิสราเอล ประชากรของพระยาห์เวห์

พระโอรสของกษัตริย์ดาวิดที่เกิดในกรุงเยรูซาเล็ม

13หลังจากกษัตริย์ดาวิดทรงย้ายมาจากเมืองเฮโบรนแล้ว ทรงมีนางสนมและมเหสีอื่น ๆในกรุงเยรูซาเล็มด้วย และมีพระโอรสและพระธิดาเพิ่มขึ้น 14นามของพระโอรสที่เกิดในกรุงเยรูซาเล็ม คือ ชัมมุวา โชบับ นาธาน ซาโลมอน 15อิบฮาร์ เอลีชูวา เนเฟก 16ยาเฟีย เอลีชามา เอลียาดาและเอลีเฟเลท

กษัตริย์ดาวิดทรงรบชนะชาวฟีลิสเตียh

17เมื่อชาวฟีลิสเตียรู้ว่า ดาวิดได้รับเจิมขึ้นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล จึงไปจับพระองค์ กษัตริย์ดาวิดทรงทราบข่าวนี้จึงเสด็จลงไปที่ป้อมปราการi 18ชาวฟีลิสเตียมาถึงหุบเขาเรฟาอิมj และยึดสถานที่นั้นไว้ 19กษัตริย์ดาวิดทูลถามพระยาห์เวห์ว่า 'ข้าพเจ้าจะไปโจมตีชาวฟีลิสเตียดีหรือไม่? พระองค์จะทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของข้าพเจ้าหรือไม่?' พระยาห์เวห์ทรงตอบดาวิดว่า 'ไปเถิด! เราจะมอบชาวฟีลิสเตียไว้ในอำนาจของท่านอย่างแน่นอน' 20กษัตริย์ดาวิดจึงเสด็จไปที่บาอัล-เปราซิม และทรงรบชนะชาวฟีลิสเตียที่นั่น พระองค์ตรัสว่า 'พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้ข้าศึกแตกไปต่อหน้าข้าพเจ้า เหมือนถูกกระแสน้ำพัดไป' เพราะเหตุนี้ สถานที่แห่งนั้นจึงมีชื่อว่าบาอัล-เปราซิมk 21ชาวฟีลิสเตียละทิ้งรูปเคารพของตนไว้ที่นั่น กษัตริย์ดาวิดและบริวารจึงเก็บเอาไป 22ชาวฟีลิสเตียกลับมายึดหุบเขาเรฟาอิมอีก 23กษัตริย์ดาวิดทูลถามพระยาห์เวห์ พระองค์ตรัสตอบว่า 'อย่าเข้าโจมตีจากที่นี่ แต่จงอ้อมไปโจมตีจากข้างหลัง ด้านหน้าป่าละเมาะต้นยางหอม 24เมื่อท่านได้ยินเสียงเหมือนคนเดินl จากยอดต้นยางหอม จงเข้าโจมตีทันทีเพราะขณะนั้นพระยาห์เวห์กำลังเสด็จนำหน้าท่านเข้าโจมตีกองทัพชาวฟีลิสเตีย' 25กษัตริย์ดาวิดทรงกระทำตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา ทรงรบชนะชาวฟีลิสเตียตั้งแต่เมืองเกบาจนถึงทางเข้าเมืองเกเซอร์m


5a ดาวิดซึ่งได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์จากชาวยูดาห์มาก่อนหน้านั้น (2:4) บัดนี้ ได้รับการยอมรับจากชาวอิสราเอล แต่คนสองกลุ่มยังคงแบ่งออกเป็นสองพวก (ดาวิดเป็นกษัตริย์ของ 'ทั้งอิสราเอลและของยูดาห์') ความขัดแย้งภายในของสองกลุ่มนี้จะเป็นปัญหารบกวนระบบสองกษัตริย์เรื่อยไปจนถึงการแบ่งออกเป็นสองอาณาจักร ที่เป็นผลสืบเนื่องจากนโยบายที่ไม่รอบคอบของเยโรโบอัมที่ 1 ประมาณปี 931 ก่อนคริสตศักราช (ดู 1 พกษ 12)

b เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากรบชนะชาวฟีลิสเตียที่มีเล่าไว้ในข้อ 17-25

c พวกเขาถือว่าอยู่ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่ดีมากจนไม่มีทางที่ใครจะบุกเข้าทำลาย แม้แต่คนพิการยังรักษาเมืองได้

d 'ขึ้นมา' เป็นการแปลตามการคาดคะเน ถ้าแปลตามต้นฉบับ Hebr. จะได้ความว่า 'โจมตี' หรือ 'มาถึง' ประโยคน่าจะจบลงดังนี้ 'จะได้รับรางวัลอันนั้น ๆ' แต่ต้นฉบับไม่แน่นอน ส่วนคำว่า 'ทางใต้ดิน' ถ้าคำในต้นฉบับหมายถึงอย่างนั้นจริง ก็จะหมายถึงอุโมงค์ที่ขุดทะลุเนินเขาของเยรูซาเล็มเก่า เมื่อตัดเป็นทางไปน้ำพุกิโฮนโดยไม่ต้องออกจากเมือง (1 พกษ 1:33) คนที่ตั้งใจแน่วแน่จะสามารถไต่ไปตามอุโมงค์เพื่อเข้าไปในเมือง ต้นฉบับของ 1 พศด 11:6 จะอ่านง่ายกว่า 'คนแรกที่ฆ่าคนเยบุสได้จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกองทัพและเจ้าชาย' โยอาบเป็นคนแรกที่ขึ้นไป

e ถ้อยคำเหล่านี้อยู่นอกบริบท ไม่มีเขียนไว้ใน 1 พศด 11:4-8

f การเลือกของดาวิดมีเหตุผลจากการที่เยรูซาเล็มตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเผ่าทางเหนือและเผ่าทางใต้ ชื่อเมืองนี้มีหลักฐานเอ่ยถึงตั้งแต่ปี 2000 ก่อนคริสตศักราช เมืองเยบุสเก่า (ฉธบ 7:1 เชิงอรรถ a) ตั้งอยู่บนภูเขาโอเฟลระหว่างหุบเขาไทโรเปโดนและหุบเขาขิดโรน ทางทิศเหนือ มีภูเขาศิโยนตั้งตระหง่านบังอยู่ ต่อมา ดาวิดจะสร้างแท่นขึ้นที่นั่น (24:16) และซาโลมอนจะสร้างวิหาร (1 พกษ 6)   ส่วนราชวังของซาโลมอน (1 พกษ 7:1-12) สร้างขึ้นทางทิศใต้ของวิหาร หลังจากนั้นเป็นเวลานาน เมืองถึงได้แผ่ขยายออกครอบคลุมทั่วเนินเขาใหญ่ทางทิศตะวันตก   โดยกำแพงทางทิศเหนือต้องขยายขึ้นไปทางเหนือสองครั้ง (2 พกษ 14:13 เชิงอรรถ a) มีการปรับปรุงระบบการส่งน้ำ (ข้อ 8 เชิงอรรถ d) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของกษัตริย์เฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:20 เชิงอรรถ k)   ในปี 587 เนบูคัดเนสซาร์ได้ทำลายเมือง (2 พกษ 25) หลังจากนั้น มีการสร้างวิหารใหม่ซึ่งเสร็จในปี 515 (อสร 6:15) ส่วนกำแพงได้รับการบูรณะเสร็จในปี 445 (นหม 2-6) อันทิโอคัส เอปิฟาเนสสร้างป้อมอาร์คาไว้ตรงข้ามกับวิหาร (1 มคบ 1:33 เชิงอรรถ o) และตระกูลฮัสโมนีได้ใช้เป็นราชวัง แต่กษัตริย์เฮโรดจะสร้างตำหนักที่พักเยื้องออกไปทางตะวันตก และเฮโรดยังได้บูรณะป้อมเก่าของวิหาร (นหม 7:2) ให้เป็นปราการขนาดใหญ่ เรียกว่าอันโทนีอา และสร้างวิหารขึ้นใหม่ (ยน 2:20) ในที่สุด เมืองนี้ถูกทิตัสทำลายจนราบคาบในปี ค.ศ. 70 (ดู ลก 21:20) เมืองเยรูซาเล็มถูกเอ่ยถึงเป็นครั้งแรกในความสัมพันธ์กับสมณะ-กษัตริย์ของเมือง ซึ่งได้แก่เมลคีเซเดค (ปฐก 14:18 เชิงอรรถ g) ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและศาสนาในสมัยของดาวิด (ศิโยน) จะถูกนำมาใช้เป็นภาพเพื่อหมายถึงประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร (อสย 62; อสค 23)   นี่เป็นที่พำนักของพระยาห์เวห์ (สดด 76:2 เชิงอรรถ b) และของผู้รับการเจิมของพระองค์ (สดด 2 และ 110) ในอนาคตจะเป็นสถานที่พบปะของประชาชาติทั้งหมด   (อสย 2:1-5; 60) หนังสือพระคัมภีร์จบ (วว 21) ด้วยการบรรยายภาพของเยรูซาเล็มใหม่ (อสย 54:11)

g 'กำแพง' ในบางต้นฉบับจะอยู่ในข้อ 11   'ช่างตัดหินสำหรับทำกำแพง'   เกี่ยวกับ มิลโล ดู 1 พกษ 9:15 กำแพงที่พูดถึงในที่นี้อาจมีแนวไปทางไทระเฟโอน

h ขณะที่ดาวิดยังเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ที่เฮโบรน เขาเป็นบริวารของชาวฟีลิสเตีย (1 ซมอ 27:5-6) เวลานี้ที่เขามีอำนาจมากขึ้น อำนาจของเขาก็เริ่มเป็นการท้าทายต่ออำนาจของพวกเขา

i คงจะไปยังอดุลลัม (1 ซมอ 22:1-5) ในตอนนั้น เยรูซาเล็มยังไม่ถูกยึดครอง   (ดู 5:6 เชิงอรรถ b)

j ที่ราบต่ำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเยรูซาเล็ม (ยชว 15:8; 18:16 ดู ฉธบ 2:10)

k peretz แปลว่า 'รอยแยก' (ดู ปฐก 38:29)

l การย่างก้าวเข้าไปของพระยาห์เวห์

m 'กิเบโอน' ตาม 1 พศด 14:16 และ Gk ส่วนต้นฉบับ Hebr. จะใช้คำว่าเกบา เกเซอร์ตั้งอยู่ในดินแดนของชาวฟีลิสเตีย ศัตรูได้ถูกกดดันให้ถอยกลับเข้าไปในดินแดนของตนเอง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย