"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

3 1การสู้รบระหว่างราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูล กับราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดยังคงดำเนินต่อไปอีกนาน กษัตริย์ดาวิดทรงเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ส่วนราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูลกลับอ่อนแอลง

โอรสของกษัตริย์ดาวิดที่เกิดที่เมืองเฮโบรน

          2โอรสหกองค์ของกษัตริย์ดาวิดที่เกิดที่เมืองเฮโบรน องค์แรกคืออัมโนน เกิดจากนางอาหิโนอัมชาวยิสเรเอล 3องค์ที่สองคือคิเลอาบ เกิดจากนางอาบีกายิล ภรรยาม่ายของนาบาลชาวคารเมล องค์ที่สามคือ อับซาโลม เกิดจากนางมาอาคาห์ ธิดาของทัลมัย กษัตริย์แห่งเกชูร์a 4 องค์ที่สี่ คือ อาโดนิยาห์ เกิดจากนางฮักกีท องค์ที่ห้าคือ เชฟาทิยาห์ เกิดจากนางอาบีตัล 5องค์ที่หกคือ อิทเรอัม เกิดจากนางเอกลาห์ มเหสีของกษัตริย์ดาวิด ทั้งหกองค์นี้เป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดที่เกิดที่เมืองเฮโบรน

อับเนอร์ขัดแย้งกับอิชบาอัล

          6เมื่อราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูล และราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดยังคงสู้รบกันต่อไป อับเนอร์ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นในหมู่ผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูล 7กษัตริย์ซาอูลทรงมีนางสนมคนหนึ่งชื่อริสปาห์ บุตรหญิงของอัยยาห์ อับเนอร์รับนางมาเป็นภรรยาb อิชบาอัลจึงกล่าวแก่อับเนอร์ว่า 'ทำไมท่านจึงหลับนอนกับนางสนมของบิดาข้าพเจ้า?' 8เมื่ออับเนอร์ได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ของอิชบาอัล ก็โกรธมาก จึงตอบว่า 'ข้าพเจ้าเป็นสุนัขรับใช้ยูดาห์หรือ?c จนถึงวันนี้ ข้าพเจ้าจงรักภักดีต่อราชวงศ์ของกษัตริย์ซาอูล บิดาของท่าน ต่อสมาชิกในราชวงศ์และต่อพระสหายของพระองค์ ข้าพเจ้าปกป้องท่านไว้ไม่ให้ตกในอำนาจของดาวิด แต่บัดนี้ท่านกลับกล่าวหาข้าพเจ้าด้วยเรื่องผู้หญิงเพียงคนเดียว! 9ขอพระเจ้าทรงลงโทษอับเนอร์เช่นนี้และหนักกว่านี้ ถ้าข้าพเจ้าจะไม่ทำแก่ดาวิดตามที่พระยาห์เวห์ทรงสาบานไว้กับเขาว่า 10จะทรงนำอาณาจักรไปจากราชวงศ์ของซาอูล และตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ปกครองทั้งอิสราเอลและยูดาห์ ตั้งแต่เมืองดานไปจนถึงเมืองเบเออร์เชบา!d 11อิชบาอัลไม่อาจตอบอับเนอร์ได้เลย เพราะเขากลัวอับเนอร์มาก

อับเนอร์เจรจากับดาวิด

          12อับเนอร์ส่งผู้นำสารแทนตนไปเจรจากับดาวิดว่าใครจะปกครองแผ่นดิน'...e ขอพระองค์ทรงทำพันธสัญญากับข้าพเจ้าเถิด แล้วข้าพเจ้าจะช่วยนำอิสราเอลทั้งหมดมาอยู่กับพระองค์' 13กษัตริย์ดาวิดตรัสตอบว่า 'ตกลง เราจะทำพันธสัญญากับท่าน แต่มีเงื่อนไขว่าท่านจะมาพบเราไม่ได้ เว้นแต่จะนำมีคาลราชธิดาของกษัตริย์ซาอูลมาด้วย มิฉะนั้นก็ไม่ต้องมาพบเรา' 14กษัตริย์ดาวิดทรงส่งผู้นำสารไปพบอิชบาอัล โอรสของกษัตริย์ซาอูล แจ้งว่า 'จงคืนมีคาล ภรรยาของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าต้องฆ่าชาวฟีลิสเตียถึงหนึ่งร้อยคน เพื่อจะได้นางมาเป็นภรรยา' 15อิชบาอัลจึงส่งคนไปนำนางกลับมาจากสามีคือปัลทีเอล บุตรของลาอีช 16สามีเดินร้องไห้ตามนางมาจนถึงเมืองบาฮูริม ที่นี่อับเนอร์บอกเขาว่า 'กลับไปบ้านเสียเถิด!' เขาจึงกลับไป

17f อับเนอร์ไปพบบรรดาผู้อาวุโสของอิสราเอล กล่าวว่า 'เป็นเวลานานแล้วที่ท่านทั้งหลายต้องการให้ดาวิดมาเป็นกษัตริย์ของท่าน 18บัดนี้ ทำได้แล้ว เพราะพระยาห์เวห์ได้ตรัสกับดาวิดไว้ว่า "เราจะใช้ดาวิด ผู้รับใช้ของเรา ให้ช่วยอิสราเอลประชากรของเราg ให้พ้นจากอำนาจของชาวฟีลิสเตียและพ้นจากศัตรูทั้งปวง" 19อับเนอร์ยังเจรจากับชนเผ่าเบนยามินด้วย แล้วจึงไปที่เมืองเฮโบรนทูลกษัตริย์ดาวิดให้ทรงทราบทุกสิ่งที่ชาวอิสราเอลและชนเผ่าเบนยามินตกลงกัน

20เมื่ออับเนอร์และบริวารยี่สิบคนมาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดที่เมืองเฮโบรน กษัตริย์ดาวิดทรงจัดงานเลี้ยงอับเนอร์ และบริวาร 21อับเนอร์ทูลกษัตริย์ดาวิดว่า 'ข้าพเจ้าพร้อมที่จะไปรวบรวมชาวอิสราเอลทั้งหมดให้สวามิภักดิ์ต่อกษัตริย์เจ้านายของข้าพเจ้า เขาจะทำพันธสัญญากับพระองค์ และพระองค์จะทรงปกครองทุกคนตามที่ทรงปรารถนา' กษัตริย์ดาวิดจึงทรงอนุญาตให้อับเนอร์จากไปโดยสันติ

โยอาบฆ่าอับเนอร์

          22อับเนอร์เพิ่งจากเมืองเฮโบรนไปโดยสันติ เพราะกษัตริย์ดาวิดทรงอนุญาตให้กลับไป เมื่อโยอาบพร้อมกับทหารของกษัตริย์ดาวิดกลับจากการปล้นสะดมที่เมืองเฮโบรน นำของเชลยจำนวนมากมาด้วย 23เมื่อโยอาบและบริวารมาถึง ก็รู้ว่าอับเนอร์ บุตรของเนอร์ได้มาเฝ้ากษัตริย์ และพระองค์ทรงอนุญาตให้กลับไป เขาจึงจากไปโดยสันติแล้ว 24โยอาบจึงไปเฝ้ากษัตริย์ทูลว่า 'พระองค์ทรงกระทำอะไรเล่า เห็นไหม อันเนอร์มาเฝ้าพระองค์ ทำไมพระองค์ทรงอนุญาตให้เขากลับไป เขาก็จากไปแล้ว 25พระองค์ทรงรู้ว่าอับเนอร์เป็นบุตรของเนอร์! เขามาหลอกลวงพระองค์ มาสอดแนมว่าพระองค์เสด็จไปไหนมาไหนและสืบดูว่าพระองค์ทรงทำอะไรบ้าง'

26เมื่อโยอาบทูลลากษัตริย์ดาวิดแล้วก็ส่งผู้นำสารตามอับเนอร์ไปนำเขากลับมาจากบ่อน้ำที่สีราห์ กษัตริย์ดาวิดไม่ทรงทราบเรื่องทั้งหมดนี้เลย 27เมื่ออับเนอร์กลับมาถึงเมืองเฮโบรน โยอาบพาเขาเลี่ยงไปที่ประตูเมืองทำทีว่าต้องการพูดับเขาเป็นส่วนตัว แต่แล้วก็แทงเขาที่ท้อง ฆ่าเขาเป็นการแก้แค้นโลหิตให้อาสาเฮลน้องชายของตน 28เมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบข่าวนี้ ก็ตรัสว่า 'พระยาห์เวห์ทรงทราบดีว่าข้าพเจ้าและผู้อยู่ใต้ปกครองของข้าพเจ้าไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับการหลั่งโลหิตของอับเนอร์บุตรของเนอร์เลย 29ขอโทษทัณฑ์ทั้งสิ้นตกอยู่กับโยอาบ และครอบครัวทั้งหมดของเขาเถิด! ขอให้ตระกูลของโยอาบอย่าได้ขาดคนเป็นโรคน่ารังเกียจและเป็นมลทิน หรือมีแรงเพียงทำงานของผู้หญิงหรือถูกฆ่าในสงครามหรือขาดอาหารตลอดไป' 30โยอาบกับอาบีชัย น้องชายได้ฆ่าอับเนอร์เป็นการแก้แค้นที่เขาได้ฆ่าอาสาเฮล น้องชายในการรบที่กิเบโอน 31กษัตริย์ดาวิดตรัสแก่โยอาบและบริวารทุกคนของเขาว่า 'จงฉีกเสื้อผ้า สวมผ้ากระสอบไว้ทุกข์ให้อับเนอร์เถิด' กษัตริย์ดาวิดเสด็จตามขบวนศพไปด้วย 32เขาฝังอับเนอร์ไว้ที่เมืองเฮโบรน กษัตริย์ทรงร้องไห้เสียงดัง ณ ที่ฝังศพ ประชาชนทุกคนก็ร้องไห้ ด้วย 33กษัตริย์ทรงคร่ำครวญถึงอับเนอร์ว่าดังนี้

          อับเนอร์เอ๋ย ทำไมท่านจึงต้องตายเหมือนคนโง่เขลา

          34มือของท่านไม่เคยถูกมัด เท้าของท่านไม่เคยถูกพันธนาการ

         ท่านได้ล้มลงเหมือนผู้ที่ถูกอาชญากรฆ่าh

ประชาชนทุกคนร่ำไห้ถึงอับเนอร์อีก

          35ประชาชนทุกคนทูลวอนขอให้กษัตริย์ดาวิดเสวยพระกระยาหารก่อนตะวันตกดิน แต่กษัตริย์ดาวิดทรงสาบานไว้ว่า 'ขอพระเจ้าทรงลงโทษข้าพเจ้าเช่นนี้และหนักกว่านี้อีก ถ้าข้าพเจ้ากินอาหารใดๆก่อนตะวันตกดิน' 36ประชาชนทั้งหมดรู้ดังนี้ก็เห็นด้วย เพราะทุกสิ่งที่กษัตริย์ทรงกระทำ ประชาชนทุกคนพอใจ 37วันนั้น ประชาชนชาวยูดาห์และชาวอิสราเอลทุกคนต่างเข้าใจว่า กษัตริย์ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับการฆ่าอับเนอร์ บุตรของเนอร์เลย

38กษัตริย์ตรัสแก่บรรดาข้าราชการว่า 'ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าวันนี้หัวหน้าและผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอิสราเอลได้ตายแล้ว? 39แม้เราได้รับเจิมเป็นกษัตริย์i วันนี้เราก็อ่อนแอ เมื่อเปรียบเทียบกับความรุนแรงของคนเหล่านี้ซึ่งเป็นบุตรของนางเศรุยาห์ ขอพระยาห์เวห์ทรงลงโทษคนชั่วร้ายให้สาสมกับความผิดของเขาเถิด!'


3a ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบทิเบเรียส

b 'และอับเนอร์ได้รับนาง' ตามต้นฉบับ Gk แต่ไม่มีกล่าวถึงในต้นฉบับ Hebr.   การเอานางสนมของซาอูลมาเป็นของตน ย่อมเท่ากับว่า อับเนอร์อ้างตัวเป็นผู้มีสิทธิในการสืบราชบัลลังก์ เพราะนางสนมของกษัตริย์ที่สิ้นชีวิตจะตกเป็นของผู้สืบตำแหน่ง (ดู 12:8; 16:20-22; 1 พกษ 2:22)

c ต้นฉบับ Hebr. เสริมที่ตอนนี้ว่า 'ที่เป็นของยูดาห์' ซึ่งไม่มีในต้นฉบับ Gk

d ไม่มีการบอกว่า คำสัญญาต่อดาวิดครั้งนี้เกิดขึ้นในโอกาสใด แต่ ดู 5:2; 1 ซมอ 28:3 เชิงอรรถ b

e มีคำตกหายไปบางส่วน

f ข้อ 17-19 ถูกต่อเติมโดยผู้เรียบเรียง เป็นไปได้ว่า ในอิสราเอลมีหลายคนที่นิยมดาวิดตั้งแต่เมื่อครั้งที่ซาอูลยังมีชีวิต (1 ซมอ 18:7, 16,18) และยิ่งมีความนิยมเขามากขึ้นในสมัยของอิชบาอัล ผู้สืบตำแหน่งของซาอูลซึ่งไร้ความสามารถทุกประการ

g 'เราจะปลดปล่อย' ตาม สำนวนแปลโบราณต่างๆ ต้นฉบับ Hebr. มีว่า 'เขาได้ปลดปล่อย'

h แม้ไม่ถูกพันธนาการ แต่อับเนอร์ตายโดยไม่มีการต่อสู้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าเขาอ่อนแอไม่สมกับเป็นชายชาตรี นอกเสียจากว่าเขาถูกวางแผนลอบฆ่า

i ความหมายของตอนนี้ไม่แน่นอน ดาวิดโทษตัวเองที่ไม่สามารถดำเนินการกับฆาตกร แต่เร็วเกินไปที่จะทำดังนั้นเมื่อดูจากการที่เขาเพิ่งขึ้นครองบัลลังก์   เขาปล่อยการลงโทษไว้ให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้า ในตอนสุดท้าย เขาจะมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับซาโลมอน (1 พกษ 2:5-6; ดู 31-34)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก