Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รัชสมัยกษัตริย์เยโฮอาหาสแห่งอิสราเอล (814-798 ก.ค.ศ.)a

 13 1ปีที่ยี่สิบสามในรัชกาลกษัตริย์เยโฮอาช พระโอรสของกษัตริย์อาหัสยาห์แห่งยูดาห์ เยโฮอาหาส พระโอรสของเยฮูทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลที่กรุงสะมาเรีย และทรงครองราชย์เป็นเวลาสิบเจ็ดปี 2พระองค์ทรงกระทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ทรงดำเนินตามวิถีทางของกษัตริย์เยโรโบอัม บุตรของเนบัท ไม่ทรงเลิกทำบาปที่กษัตริย์เยโรโบอัมทรงนำชาวอิสราเอลให้กระทำด้วย

          3พระยาห์เวห์จึงทรงลงโทษชาวอิสราเอล ทรงยอมให้ตกอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารัม และของกษัตริย์เบน-ฮาดัดb พระโอรสของกษัตริย์ฮาซาเอล เป็นเวลานาน 4กษัตริย์เยโฮอาหาสทรงวอนขอพระเมตตาจากพระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ทรงฟังพระองค์เพราะทรงเห็นว่ากษัตริย์แห่งอารัมทรงเบียดเบียนชาวอิสราเอล 5พระยาห์เวห์ประทานผู้นำมาปลดปล่อยชาวอิสราเอลcจากเงื้อมมือของชาวอารัม ชาวอิสราเอลจึงอยู่อย่างเป็นสุขที่บ้านของตนดังแต่ก่อน 6แต่เขาทั้งหลายไม่เลิกทำบาปเช่นที่ราชวงศ์dกษัตริย์เยโรโบอัมทรงนำชาวอิสราเอลให้ทำด้วย เขาคงทำบาปนั้นต่อไป เสาศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอาเชราห์ยังคงตั้งอยู่ที่กรุงสะมาเรียe 7พระยาห์เวห์ทรงยอมให้กองทัพของกษัตริย์เยโฮอาชมีทหารม้าเหลือเพียงห้าสิบคน มีรถศึกสิบคัน และทหารราบหนึ่งหมื่นคนเท่านั้น เพราะกษัตริย์แห่งอารัมทรงทำลายกำลังพลอิสราเอลเหมือนฝุ่นดินที่ถูกเหยียบย่ำ

          8เหตุการณ์ในรัชสมัยกษัตริย์เยโฮอาหาส สิ่งอื่นๆที่ทรงกระทำและวีรกรรมของพระองค์มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งอิสราเอล 9กษัตริย์เยโฮอาหาสสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้ที่กรุงสะมาเรีย เยโฮอาชพระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

รัชสมัยกษัตริย์เยโฮอาชแห่งอิสราเอล (798-783 ก.ค.ศ.)

          10ปีที่สามสิบเจ็ดในรัชกาลกษัตริย์เยโฮอาชแห่งยูดาห์ เยโฮอาช พระโอรสของกษัตริย์เยโฮอาหาสทรงขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลที่กรุงสะมาเรีย และทรงครองราชย์เป็นเวลาสิบหกปี 11พระองค์ทรงกระทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ไม่ทรงเลิกทำบาปต่างๆซึ่งกษัตริย์เยโรโบอัม บุตรของเนบัททรงนำชาวอิสราเอลให้ทำ พระองค์คงทรงทำบาปนั้นต่อไป

          12เหตุการณ์ในรัชสมัยกษัตริย์เยโฮอาช สิ่งอื่นๆที่ทรงกระทำ วีรกรรมและสงครามที่ทรงกระทำกับกษัตริย์อามาซิยาห์แห่งยูดาห์ มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งอิสราเอล 13กษัตริย์เยโฮอาชสิ้นพระชนม์ เยโรโบอัมทรงครองราชย์สืบต่อมา    กษัตริย์เยโฮอาชทรงถูกฝังไว้ที่กรุงสะมาเรียกับกษัตริย์อิสราเอลพระองค์อื่นๆ

มรณภาพของประกาศกเอลีชา 

            14เมื่อประกาศกเอลีชาป่วยด้วยโรคร้ายถึงแก่ชีวิต กษัตริย์เยโฮอาชแห่งอิสราเอลเสด็จไปเยี่ยม เมื่อทรงเห็นเขาก็ทรงพระกันแสง ตรัสว่า “บิดาของข้าพเจ้า บิดาของข้าพเจ้า รถศึกและสารถีแห่งอิสราเอล” 15เอลีชาทูลว่า “ขอทรงนำคันธนูและลูกศรมา” พระองค์ก็ทรงนำคันธนูและลูกศรมา 16เอลีชาทูลว่า “ทรงยิงเถิด” กษัตริย์ก็ทรงยิง เอลีชาจับพระหัตถ์ของกษัตริย์ไว้ 17แล้วทูลกษัตริย์แห่งอิสราเอลfว่า “ทรงเปิดหน้าต่างทางทิศตะวันออกเถิด” กษัตริย์ก็ทรงเปิดหน้าต่างบานนั้น เอลีชาทูลว่า “ลูกศรนี้เป็นเครื่องหมายของชัยชนะที่พระยาห์เวห์จะประทานให้เหนือชาวอารัม พระองค์จะทรงทำลายล้างชาวอารัมจนหมดสิ้นที่เมืองอาเฟก”g

          18เอลีชาทูลว่า “ขอพระองค์ทรงหยิบลูกศร” เมื่อทรงหยิบลูกศรแล้ว เอลีชาทูลกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ทรงตีพื้นดินเถิด” กษัตริย์ทรงตีพื้นดินสามครั้งแล้วก็ทรงหยุดตี 19คนของพระเจ้าโกรธกษัตริย์ ทูลว่า “พระองค์ควรทรงตีห้าหรือหกครั้ง จะได้ทรงทำลายล้างชาวอารัมจนหมดสิ้น แต่บัดนี้พระองค์จะทรงชนะเขาเพียงสามครั้งเท่านั้น”

          20เอลีชาถึงแก่มรณภาพแล้วถูกนำไปฝัง ทุกปีhกลุ่มโจรชาวโมอับจะเข้าบุกรุกแผ่นดิน 21ครั้งหนึ่ง ขณะที่คนกลุ่มหนึ่งกำลังฝังศพชายคนหนึ่ง ก็เห็นกองโจรชาวโมอับเข้ามา จึงโยนศพเข้าไปในที่ฝังศพของประกาศกเอลีชาแล้วหลบหนีไป เมื่อศพไปถูกกระดูกของเอลีชา ศพนั้นก็กลับมีชีวิตและลุกขึ้นยืน

ชาวอิสราเอลมีชัยชนะเหนือชาวอารัม

            22กษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารัมทรงกดขี่ชาวอิสราเอลตลอดรัชสมัยกษัตริย์เยโฮอาหาส 23พระยาห์เวห์โปรดปรานชาวอิสราเอล ทรงเมตตาและทรงช่วยเหลือเขาเพราะเห็นแก่พันธสัญญาที่ทรงกระทำไว้กับอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ พระองค์จึงไม่ทรงประสงค์จะทำลายเขาหรือขับไล่เขาให้พ้นไปจากพระพักตร์i 24เมื่อกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารัมสิ้นพระชนม์ เบน-ฮาดัดพระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา 25กษัตริย์เยโฮอาช พระโอรสของกษัตริย์เยโฮอาหาส ทรงมีชัยชนะเบน-ฮาดัด พระโอรสของกษัตริย์ฮาซาเอล และทรงยึดเมืองต่างๆที่กษัตริย์ฮาซาเอลทรงทำสงครามยึดไปในรัชสมัยกษัตริย์เยโฮอาหาสพระบิดา กษัตริย์เยโฮอาชทรงมีชัยชนะสามครั้ง และทรงยึดเมืองต่างๆของอิสราเอลกลับคืนมาได้

13 a โครงสร้างของเรื่องในข้อ 1-5 คล้ายกับโครงสร้างในหนังสือผู้วินิจฉัย คือ บาป (ข้อ 2) การลงโทษ (ข้อ 3) วอนขอความช่วยเหลือ (ข้อ 4) และ การปลดปล่อย (ข้อ 5)

b กษัตริย์เบน-ฮาดัดพระองค์นี้คือเบน-ฮาดัดที่ 3 คู่อริของกษัตริย์เยโฮอาชแห่งอิสราเอล (ข้อ 25)

c ผู้ปลดปล่อยผู้นี้ไม่ใช่กษัตริย์เยโฮอาหาสและไม่ใช่กษัตริย์เยโฮอาชพระโอรส    แต่จะเป็นกษัตริย์เยโรโบอัมที่ 2 (ดู 14:27)

d สำนวนแปลโบราณบางฉบับละ “ราชวงศ์”

e ข้อ 7 ดำเนินเรื่องต่อจากข้อ 3 ส่วนข้อ 4-6 เป็นการอธิบายเหตุผลทางเทววิทยาซึ่งต่อเติมในภายหลัง

f “กษัตริย์แห่งอิสราเอล” ต้นฉบับภาษากรีกละ “แห่งอิสราเอล” ทั้งที่นี่และในข้อ 18

g เอลีชาจับพระหัตถ์ของกษัตริย์เพื่อให้พลังเหนือธรรมชาติแก่พระองค์ การยิงธนูไปทางทิศตะวันออกหมายถึงการโจมตีชาวอารัมซึ่งอยู่ทางทิศนั้น การกระทำของเอลีชาเป็นการบอกล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และจะบันดาลให้เกิดขึ้นด้วย (ดู ยรม 18:1 เชิงอรรถ a)

h “ทุกปี”  แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

i ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังเสริมว่า “จนถึงบัดนี้” คงจะเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมของผู้คัดลอก

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย