Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข. การปฏิรูปในรัชสมัยของกษัตริย์เฮเซคียาห์

เฮเซคียาห์ทรงขึ้นครองราชย์

  1. 1เฮเซคียาห์ทรงเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และทรงครองราชย์เป็นเวลายี่สิบเก้าปีที่กรุงเยรูซาเล็ม พระมารดาทรงพระนามว่าอาบียาห์ เป็นบุตรหญิงของเศคาริยาห์ 2พระองค์ทรงกระทำแต่สิ่งที่พระยาห์เวห์ทรงเห็นว่าถูกต้อง ตามที่กษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษทรงกระทำ

กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงชำระพระวิหารa

            3เดือนแรกในปีที่หนึ่งแห่งรัชกาล พระองค์ทรงเปิดประตูพระวิหารของพระยาห์เวห์ และทรงซ่อมแซมประตูเหล่านั้น 4ทรงเรียกบรรดาสมณะและชนเลวีมาชุมนุมกันในลานด้านตะวันออก 5ตรัสว่า

          “ชนเลวีทั้งหลาย จงฟังเราเถิด จงชำระตนให้หมดมลทินก่อน แล้วจึงชำระพระวิหารของพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านให้หมดมลทินด้วย และจงขนสิ่งสกปรกออกไปจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เถิด 6บรรพบุรุษของเราทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์b และทำสิ่งที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเราทรงเห็นว่าไม่ถูกต้อง เขาทั้งหลายได้ละทิ้งพระองค์ เบือนหน้าของตนจากที่ประทับของพระยาห์เวห์ และหันหลังให้พระองค์ 7เขาปิดประตูทางเข้าพระวิหาร ปล่อยให้ดวงประทีปดับ ไม่ได้เผากำยานหรือเครื่องเผาบูชาถวายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแห่งอิสราเอล 8เพราะฉะนั้น พระยาห์เวห์จึงทรงพระพิโรธต่ออาณาจักรยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม ทรงทำให้เขาต้องตกใจกลัว เป็นที่น่าประหลาดใจและถูกเยาะเย้ยจากทุกคน ดังที่ท่านเห็นกับตาอยู่แล้ว 9ดูซิ บรรพบุรุษของเราทั้งหลายถูกฆ่าด้วยดาบ บรรดาบุตรชายหญิงและภรรยาของเราทุกคนต้องถูกจับเป็นเชลยเพราะเหตุนี้ 10บัดนี้ เราตัดสินใจว่าจะทำพันธสัญญากับพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อพระองค์จะทรงระงับพระพิโรธไปจากเราทั้งหลาย 11ลูกเอ๋ย อย่ามัวชักช้าอยู่เลย เพราะพระยาห์เวห์ทรงเลือกท่านทั้งหลายให้มายืนอยู่เฉพาะพระพักตร์ เพื่อรับใช้พระองค์ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและเผากำยานถวายพระองค์”

          12ชนเลวีcต่อไปนี้จึงลุกขึ้นออกมาข้างหน้า จากตระกูลของโคฮาทมีมาฮาท บุตรของอามาสัย และโยเอล บุตรของอาซาริยาห์  จากตระกูลของเมรารีมีคีช บุตรของอับดี และอาซาริยาห์ บุตรของเฮฮาลเลเลล  จากตระกูลของเกอร์โชนมีโยอาห์ บุตรของศิมมาห์ และเอเดน บุตรของโยอาห์ 13จากตระกูลของเอลีซาฟานมีชิมรีและเยอูเอล จากตระกูลของอาสาฟมีเศคาริยาห์และมัทธานิยาห์ 14จากตระกูลของเยดูธูนมีเชไมอาห์และอุสซีเอล  15คนเหล่านี้เรียกบรรดาพี่น้องให้มาชุมนุมกัน ชำระตนให้หมดมลทิน และเข้าไปในพระวิหารเพื่อชำระให้หมดมลทินตามพระบัญชาของกษัตริย์ และตามบทบัญญัติของพระยาห์เวห์

          16บรรดาสมณะdได้เข้าไปภายในพระวิหารของพระยาห์เวห์เพื่อชำระให้พ้นมลทิน เขาขนสิ่งสกปรกต่างๆที่พบในพระวิหารของพระยาห์เวห์ ชนเลวีรับของเหล่านั้น ขนออกไปทิ้งในหุบเขาขิดโรน 17เขาเริ่มชำระพระวิหารในวันที่หนึ่งของเดือนแรก และในวันที่แปดของเดือนนั้นเขาก็มาถึงทางเข้าพระวิหารของพระยาห์เวห์ เขาใช้เวลาแปดวันชำระพระวิหารของพระยาห์เวห์ และจบงานในวันที่สิบหกของเดือนแรก

การถวายบูชาชดเชยบาป

            18บรรดาสมณะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์เฮเซคียาห์ ทูลว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ชำระพระวิหารของพระยาห์เวห์ให้หมดมลทินแล้ว รวมทั้งพระแท่นเผาเครื่องบูชากับเครื่องใช้ทั้งหมด และโต๊ะตั้งขนมปังถวาย 19ข้าพเจ้าทั้งหลายยังนำเครื่องใช้ต่างๆที่กษัตริย์อาหัสทรงแยกไปเก็บไว้ต่างหากในรัชสมัยของพระองค์ เมื่อพระองค์ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระยาห์เวห์ กลับมาชำระให้หมดมลทินอีก และบัดนี้ ทุกสิ่งเหล่านี้ตั้งไว้เบื้องหน้าพระแท่นบูชาของพระยาห์เวห์แล้ว

          20กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงรีบเรียกประชุมบรรดาเจ้านายของกรุงเยรูซาเล็ม และเสด็จขึ้นไปยังพระวิหารของพระยาห์เวห์ 21มีผู้นำโคเพศผู้เจ็ดตัว แกะเพศผู้เจ็ดตัว ลูกแกะเจ็ดตัว และแพะเพศผู้เจ็ดตัวเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปสำหรับพระราชวงศ์ สำหรับสักการสถาน และสำหรับชาวยูดาห์ พระองค์ทรงบัญชาให้สมณะบุตรหลานของอาโรน ถวายสิ่งเหล่านี้บนพระแท่นเผาเครื่องบูชาของพระยาห์เวห์ 22เขาทั้งหลายจึงฆ่าโคเพศผู้ และบรรดาสมณะก็รับเลือดมาประพรมที่พระแท่นบูชา เขาทั้งหลายฆ่าแกะเพศผู้ นำเลือดมาประพรมพระแท่นบูชา เขายังฆ่าลูกแกะ นำเลือดมาประพรมพระแท่นบูชาด้วย 23เขายังนำแพะเพศผู้ที่ใช้เป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปมาเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์และต่อหน้าที่ประชุม ทุกคนก็เอามือวางบนหัวแพะตัวนั้น 24แล้วสมณะก็ฆ่าแพะตัวนั้น นำเลือดมาประพรมที่พระแท่นเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปสำหรับชาวอิสราเอลทุกคนe เพราะกษัตริย์ทรงสั่งให้ถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาชดเชยบาปสำหรับชาวอิสราเอลทั้งปวง

          25พระองค์ทรงแต่งตั้งให้ชนเลวีประจำอยู่ในพระวิหารของพระยาห์เวห์ มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ตามข้อกำหนดของกษัตริย์ดาวิด ของกาดผู้ทำนายของกษัตริย์ และของประกาศกนาธัน เพราะพระยาห์เวห์ทรงบัญชาเช่นนี้ผ่านทางบรรดาประกาศกของพระองค์ 26ชนเลวียืนประจำที่พร้อมกับเครื่องดนตรีของกษัตริย์ดาวิด และบรรดาสมณะก็ถือแตร 27กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงสั่งให้ถวายเครื่องเผาบูชา เขาก็เริ่มขับร้องเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์ คลอเสียงแตรและเสียงเครื่องดนตรีของดาวิด กษัตริย์แห่งอิสราเอล 28ทุกคนที่ประชุมกันก็กราบนมัสการหน้าจรดพื้น ขณะที่นักขับร้องร้องเพลง และนักดนตรีเป่าแตร จนกระทั่งการถวายเครื่องเผาบูชาจบลง

การรื้อฟื้นพิธีกรรมประจำวันf

          29เมื่อถวายเครื่องเผาบูชาเรียบร้อยแล้ว กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงคุกเข่าลงกราบนมัสการพร้อมกับผู้ที่อยู่กับพระองค์ 30พระองค์ทรงร่วมกับบรรดาเจ้านายรับสั่งให้ชนเลวีขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์ที่กษัตริย์ดาวิดทรงนิพนธ์ไว้ และที่อาสาฟผู้ทำนายเคยแต่งไว้ด้วย เขาทั้งหลายก็ขับร้องเพลงสรรเสริญด้วยความยินดี แล้วคุกเข่าลงกราบนมัสการ

          31กษัตริย์เฮเซคียาห์ยังตรัสสั่งอีกว่า “บัดนี้ท่านทั้งหลายได้ชำระตนให้พ้นมลทินเพื่อรับใช้พระยาห์เวห์แล้ว จงเข้ามา นำเครื่องบูชาและของถวายเพื่อขอบพระคุณมายังพระวิหารของพระยาห์เวห์เถิด” ทุกคนที่ชุมนุมกันก็นำเครื่องบูชาและของถวายเพื่อขอบพระคุณ ส่วนผู้มีใจกว้างก็นำเครื่องเผาบูชาเข้ามา 32จำนวนเครื่องเผาบูชาที่ถูกนำมาถวายคือ โคเพศผู้เจ็ดสิบตัว แกะเพศผู้หนึ่งร้อยตัว ลูกแกะสองร้อยตัว สัตว์ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์ 33เขายังแยกโคเพศผู้หกร้อยตัว และแกะสามพันตัวไว้เป็นของถวายแด่พระเจ้า 34บรรดาสมณะมีจำนวนไม่มากพอที่จะฆ่าสัตว์ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องเผาบูชา พี่น้องชนเลวีจึงเข้ามาช่วยจนเสร็จงาน และจนกระทั่งบรรดาสมณะทุกคนชำระตนให้หมดมลทิน เพราะชนเลวีมีความกระตือรือร้นที่จะชำระตนให้หมดมลทินมากกว่าบรรดาสมณะg 35นอกจากถวายเครื่องเผาบูชาจำนวนมากแล้ว เขายังเผาไขมันของสัตว์ที่ถวายเป็นศานติบูชา และเทเหล้าองุ่นถวายพร้อมกับเครื่องเผาบูชาด้วย

ดังนี้ พิธีกรรมในพระวิหารของพระยาห์เวห์ก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นอีก 36กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงปลื้มปีติเช่นเดียวกับประชากรทั้งหลาย เพราะพระเจ้าทรงช่วยให้ทำทุกสิ่งสำเร็จอย่างรวดเร็ว

29 a ผู้เขียนพงศาวดารใช้เรื่องราวใน 3 บท คือ บทที่ 29-31 เล่าเรื่องการปฏิรูปทางศาสนาของกษัตริย์เฮเซคียาห์ ตรงข้ามกับหนังสือพงศ์กษัตริย์ ซึ่งใช้ 2 พกษ 18:4 เพียงข้อเดียวกล่าวถึงเรื่องนี้ ซึ่งผู้เขียนพงศาวดารจะกล่าวซ้ำใน 2 พศด 31:1 ด้วย เขาเห็นว่าการปฏิรูปทางศาสนาให้มารวมอยู่ในพระวิหารส่วนกลางเพียงแห่งเดียวที่กรุงเยรูซาเล็มนี้สำคัญมาก - เขาเล่าเรื่องนี้โดยใช้ถ้อยคำที่ได้รับอิทธิพลจากการปฏิรูปทางศาสนาในรัชสมัยกษัตริย์โยสิยาห์ (34:3 – 35:18)

b เรื่องที่เล่าต่อไปเป็นการสารภาพบาปของประชาชน เหมือนใน อสร 9:6-15; นหม บทที่ 9; บรค 1:15 – 3:8; ดนล 9:4-19; ดู ยรม 3:22-25 และ พคค บทที่ 5 ด้วย

c ที่ตรงนี้ ชนเลวีที่สืบตระกูลมาจากโคฮาท เมรารี และเกอร์โชน ถูกนับรวมเข้ากับบบรรดานักขับร้องที่สืบตระกูลมาจากอาสาฟ เฮมาน และเยดูธูน – การกล่าวถึงชนเลวีและนักขับร้องเป็นพวกเดียวกันสะท้อนสภาพความเป็นอยู่ในสมัยหลังกลับจากการเนรเทศ – ดู 1 พศด 6:18-32 ด้วย

d เกี่ยวกับบทบาทของสมณะในพิธีชำระมลทิน ดู ลนต บทที่ 13-16.

e พิธีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก ลนต 4:13-21 แม้จะมีการขยายความอย่างมากด้วย – พิธีชำระพระวิหารในสมัยมัคคาบีดูเหมือนจะได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงใช้นี้ด้วยเช่นกัน (1 มคบ 4:42-59)

f หลังจากพิธีชำระพระวิหารและชดเชยบาปแล้ว การประกอบพิธีกรรมตามปรกติจึงดำเนินต่อไปได้อีก และมีพิธีกรรมอย่างสง่าเมื่อเริ่มการนี้

g ข้อความในข้อนี้ยกย่องชนเลวีมากกว่าบรรดาสมณะ – การที่ชนเลวีเข้ามามีส่วนในพิธีถวายบูชาเป็นการแย่งอภิสิทธิ์ของบรรดาสมณะ อาจก่อให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจตามมา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย