Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ซ. ชนเผ่าเบนยามินและกรุงเยรูซาเล็ม

เชื้อสายของเบนยามินa

  1. 1เบนยามินเป็นบิดาของเบ-ลา บุตรคนแรก อัชเบล คนที่สอง อาคีรัมbคนที่สาม 2โนคาห์ คนที่สี่ และราฟา คนที่ห้า 3เบ-ลามีบุตรคือ อัดดาห์ เก-รา อาบีฮูดc 4อาบีชูวา นาอามาน อาโคอัค 5เก-รา เชฟฟาน และคูราม

เชื้อสายของเบนยามินที่เมืองเกบาd

          6ต่อไปนี้เป็นบุตรของเอฮูด ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวของผู้อาศัยที่เมืองเกบา และต่อมาถูกจับเป็นเชลยไปที่เมืองมานาคัท 7คือ นาอามาน อาคิยาห์ และเก-รา ซึ่งเป็นบิดาของอุสซาและอาคีฮูด และเป็นผู้นำเขาเหล่านี้เป็นเชลยไปในแดนเนรเทศ

เชื้อสายของเบนยามินในแคว้นโมอับ

            8ชาคะราอิมมีบุตรในที่ราบโมอับ หลังจากหย่าขาดกับนางคุชิมและบาอาราภรรยาสองคนแล้ว 9เขาแต่งงานใหม่กับนางโฮเดชและมีบุตรคือ โยบับ ศิเบีย เมชา มัลคาม 10เยอูส สาคียาห์ และมิรมาห์ คนเหล่านี้เป็นบุตรของเขา เป็นหัวหน้าครอบครัว

เชื้อสายของเบนยามินที่เมืองโอโนและโลด

            11ชาคะราอิมเคยมีบุตรจากนางคุชิมด้วยคือ อาบีทูบ และเอลปาอัล 12บุตรของเอลปาอัลคือ เอแบร์ มิชอัม และชาเมดผู้สร้างเมืองโอโนและเมืองโลดกับหมู่บ้านโดยรอบ

เชื้อสายของเบนยามินที่เมืองอัยยาโลน

            13เบรียาห์ และเชมา เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองอัยยาโลน เขาได้ขับไล่ผู้อาศัยที่เมืองกัทออกไป

          14อาคิโย ชาชัก เยเรโมท 15เศบัดยาห์ อาราด เอเดอร์ 16มีคาเอล อิชปาห์ และโยคาเป็นบุตรของเบรียาห์

เชื้อสายของเบนยามินที่กรุงเยรูซาเล็ม

            17เศบัดยาห์ เมชุลลาม คิสคี เคแบร์ 18อิชเมรัย อิสลิอาห์ และโยบับ เป็นบุตรของเอลปาอัล

          19ยาคิม ศิครี ศับดี 20เอลีเอนัย ศิลเลธัย เอลีเอล 21อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิมรัท เป็นบุตรของชิเมอี

          22ยิชปาน เอแบร์ เอลีเอล 23อับโดน ศิครี คานาน 24คานันยาห์ เอลาม อันโธธียาห์ 25ยิฟเดยาห์ และเปนูเอล เป็นบุตรของชาชัก

          26ชัมเชรัย เชคารยาห์ อาธัลยาห์ 27ยาอาเรชยาห์ เอลียาห์ และศิครี เป็นบุตรของเยโรคัม

          28คนเหล่านี้เป็นหัวหน้าครอบครัวตามทะเบียนจำนวนประชากร หัวหน้าเหล่านี้อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม

เชื้อสายของเบนยามินที่เมืองกิเบโอน

          29เยอีเอลeผู้สร้างเมืองกิเบโอนอาศัยอยู่ที่เมืองกิเบโอน ภรรยาของเขาชื่อมาอาคาห์ 30บุตรคนแรกของเขาคือ อับโดน คนต่อมาคือ ศูร์ คิช บาอัล นาดับ 31เกโดร์ อาคิโย ศักแคร์ 32และมิกโลท ซึ่งเป็นบิดาของชิเมอาห์ แต่ต่างจากญาติพี่น้อง สองคนนี้อาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มกับชนเผ่าเดียวกัน

ซาอูลกับครอบครัวf

          33แนร์เป็นบิดาของคิช คิชเป็นบิดาของซาอูล ซาอูลเป็นบิดาของโยนาธาน มัลคีชูวา อาบีนาดับ และเอชบาอัล 34โยนาธานเป็นบิดาของเมริบบาอัล เมริบบาอัลเป็นบิดาของมีคาห์ 35บุตรของมีคาห์คือ ปีโธน เมเลค ทาเรอา และอาคัส 36อาคัสเป็นบิดาของเยโฮอัดดาห์ เยโฮอัดดาห์เป็นบิดาของอาเลเมท อัสมาเวท และศิมรี ศิมรีเป็นบิดาของโมซา 37โมซาเป็นบิดาของบิเนอา ซึ่งเป็นบิดาของราฟาห์ ซึ่งเป็นบิดาของเอเลอาสาห์ ซึ่งเป็นบิดาของอาเซล 38อาเซลมีบุตรหกคนซึ่งมีชื่อดังนี้ อัสรีคัม โบเครูg ยิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และคานัน ทุกคนเป็นบุตรของอาเซล

          39บุตรของเอเชก น้องชายของอาเซลคือ อุลาม บุตรคนแรก เยอูช คนที่สอง และเอลีเฟเลท คนที่สาม

          40บุตรของอุลามเป็นนักรบชำนาญศึก เป็นนักยิงธนูh เขามีบุตรหลานจำนวนมากรวมได้หนึ่งร้อยห้าสิบคน

          ทุกคนเป็นเชื้อสายของเบนยามิน

8 a รายชื่อของชนเผ่าเบนยามินในบทนี้ต่างจากรายชื่อใน 7:6-11 ทั้งในด้านลีลาการเขียนและเนื้อหา รายชื่อในบทนี้ถูกจัดตามสถานที่อาศัยอยู่ - เราไม่รู้เช่นเดียวกันว่าผู้เขียนใช้แหล่งข้อมูลจากที่ใด

b “อาคีรัม” – แปลตาม กดว 26:38 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “อัครัค”

c “อาบีฮูด” ยังแปลได้อีกว่า “บิดาของเอฮูด” ตาม วนฉ 3:15.

d เอฮูดเป็นผู้วินิจฉัยที่ช่วยชนเผ่าเบนยามินให้เป็นอิสระจากการปกครองของชาวโมอับ (ดู วนฉ 3:11-30) แต่ข้อความในข้อ 6-7 นี้ไม่ชัดเจน อาจเกิดความสับสนระหว่างชื่อเมือง “เกบา” กับเมือง “กิเบอาห์” ซึ่งถูกชาวอิสราเอลพร้อมใจกันลงโทษทำสงครามล้างเผ่า (ดู วนฉ บทที่ 20) ผู้รอดชีวิตจากการสู้รบอาจอพยพไปอยู่ที่อื่น

e “เยอีเอล” – ชื่อนี้ไม่อยู่ในต้นฉบับภาษาฮีบรู แต่ถูกนำมาใส่ไว้ที่นี่จากข้อความใน 9:35ฯ เกี่ยวกับชนเผ่าเบนยามินซึ่งอาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม – ดู วนฉ 1:21; นหม 11:7-9.

f บรรพบุรุษของกษัตริย์ซาอูลในที่นี้ต่างจากรายชื่อใน 1 ซมอ 9:1 – ใน 1 ซมอ 14:50-51 แนร์และคีชเป็นพี่น้องกัน ไม่ใช่บิดาและบุตรเหมือนในข้อ 33 – นอกจากนั้น ตั้งแต่ข้อ 35 เชื้อสายของซาอูลที่นี่ และซ้ำอีกใน 9:41-44 จะไม่พบอีกเลยในพระคัมภีร์

g “โบเครู” – ต้นฉบับภาษากรีกว่า “บุตรคนแรกของเขา” – คำแปลเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ เพราะก่อนหน้านั้นมีข้อความว่า “อาเซลมีบุตรหกคน” โบเครูจึงต้องเป็นชื่อเฉพาะ

h คนเผ่าเบนยามินมีความชำนาญเป็นพิเศษในการยิงธนู – เทียบ 12:2; 2 ซมอ 1:22; 2 พศด 14:7 – แต่ สดด 78:9 กล่าวว่าชนเผ่าเอฟราอิมก็ชำนาญยิงธนูเช่นเดียวกัน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย